SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Judaism - L0129
Title: Úvod do judaismu
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)
Přednáškový cyklus chce studentům HTF zpřístupnit judaismus na pozadí konfliktu s křesťanstvím, který dva tisíce let formoval evropskou civilizaci. Po roce 1945 a především po II. Vatikánském koncilu však došlo ze strany křesťanských církví k zásadním změnám vůči Židům a k otevření prostoru vzájemného dialog a poznávání. A právě z tohoto hlediska cyklus usiluje o přiblížení židovského náboženství a civilizace v proměnách času i prostoru: od nejstarších forem starověkého judaismu a jeho institucí, přes kněžský (6. stol. př.n.l.-1. stol. n.l.), rabínský (1. stol.-7. stol.) a středověký judaismus (8.-14. století) až po judaismus v jeho novověkých (15.-18. století), moderních i současných proměnách (konec 18. stol.- 21. století). Kromě základních pojmů judaismu (jako tanach, bet-ha-mikdaš, talmud, takkanot, qehila, kabbala apod.), cyklus seznámí v závěru i s životním cyklem, kalendářem, svátky i základními rituály židovského náboženství.
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)

Úvod: výuka judaismu na HTF jako součást tradice křesťansko-židovského dialogu.

Vznik židovského náboženství: Hebrejci-Izraelité-Židé a nejstarší formy starověkého judaismu; I. Chrám/Bet ha-Mikdaš a jeho význam; Proroci; Tóra a Exil.

Klasický judaismus (6. - 1. stol. př. n. l.) a „psaná tradice“: Velké shromáždění/Knesset ha-Gedola a jeho význam; obnova tzv. II. Chrámu; redakce hebrejské Bible/TaNaCh; Sanhedrin.

Rabínský judaismus (1. stol. př. n. l. - 6. stol. n. l.) a „ústní tradice“: generace tannaim, amoraim a savoraim a jejich redakční úsilí; rabínské akademie v Judsku-Palestině a v Babylónii; vznik „Talmudu jeruzalémského“ a „Talmudu babylonského“ a jejich význam; Tossefta.

Judaismus v diasporách v období středověku (7. - 15. stol.): gaonim a babylonská centra vzdělanosti; vliv islámu; vliv křesťanství; vznik středověkých židovských obcí a takkanot; židovští učenci a jejich význam.

Judaismus a jeho novověké proměny (16. - 18. stol.): vliv španělské tragédie i dalších společenských změn v Evropě; rozvoj a popularizace mystického učení Kabaly; sabateismus, chasidismus.

Judaismus v období osvícenství, romantismu a jeho proměny (konec 18. - 19. stol.): Moses Mendelssohn a jeho význam; Věda o judaismu/Wissenschaft des Judentums; reformní hnutí, asimilace a integrace v Evropě.

Judaismus v období světových revolučních změn a totalitarismů (20. století): emigrace a judaismus v USA, vliv revolučních změn v Evropě a v USA po světových válkách na utváření nových proudů judaismu; sionismus a vznik státu Izrael, Šoa i totalitní režimy v Evropě a jejich význam pro změny v judaismu.

Judaismus a jeho rituály I.: denní modlitby a šabat; sidur a machzor; kehila a synagoga; kašrut, rodina a životní cyklus (brit mila, bar/bat micva, chatuna a věci poslední spojené a chevra kadiša).

Judaismus a jeho rituály II.: židovský kalendář, svátky vysoké, svátky poutní a svátky historické atd.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)

Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Přednáškový cyklus (povinný pro studenty judaistiky i dalších oborů) je zakončen znalostním písemným testem v trvání cca 90 minut. Test je ve dvou podobách: složitější (test A) pro studenty judaistiky a jednodušší (test B) pro ostatní studenty.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)

Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Přednáškový cyklus (povinný pro studenty judaistiky i dalších oborů) je zakončen znalostním písemným testem v trvání cca 90 minut. Test je ve dvou podobách: složitější (test A) pro studenty judaistiky a jednodušší (test B) pro ostatní studenty.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)
Povinná:
FINKELSTEIN, Israel, SILBERMAN, Neil Asher, Objevování Bible. Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie, nakl. Vyšehrad, Praha, 2010, (překlad z angl.).

HAYOUN, Maurice-Ruben, Židovské osvícenství mezi Córdobou a Berlínem, I. a II., Volvox Globator, Praha, 1998 a 2000, (překlad z fran.).

SCHUBERT, Kurt, Židovské náboženství v proměnách věků, nakl. Vyšehrad, Praha, 1995, (překlad z něm.).

SLÁMA, Petr, Tanu rabanan: antologie rabínské literatury, nakl. Vyšehrad, Praha, 2010.

Doporučená:
AVINERI, Šlomo, Zrození moderního sionismu, nakl. Sefer, Praha, 2001, (přel. z angl).

BAUMAN, Zygmunt, Modernita a holocaust, Sociologické nakladatelství, Praha, 2003, (přel. z angl).

COHEN, Abraham, Talmud pro každého: historie, struktura a hlavní témata Talmudu, nakl. Sefer, Praha, 2006, (přel. z angl).

CHOURAQUI, André, Dějiny judaismu, Victoria Publishing, Praha, 1995, (přel. z franc.).

ČEJKA, Marek, Judaismus a politika v Izraeli, Barrister & Principal, Brno, 2009.

FINKELSTEIN, Israel, SILBERMAN, Neil Asher, David a Šalamoun. Počátky mesianismu ve světle moderní archeologie, nakl. Vyšehrad, Praha, 2010, (překlad z angl.).

FISHBANE, Michael A., Judaismus. Zjevení a tradice, nakl. Prostor, Praha, 1996 a 2003, (přel. z angl.).

GOLDBERG, Sylvie Anne, Les deux rives du Yabbok. La maladie et la mort dans le judaisme ashkénaze: Prague 16e-19e siecle, nakl. Cerf, Paříž, 1989.

IDEL, Moše, Kabala - nové pohledy, nakl. Vyšehrad, Praha, 2004, (překlad z angl.).

KOSÁKOVÁ, Eva (ed.), Slovník judaik, vydalo Židovské muzeum, Praha, 2006.

RENDTORFF, Rolf, Hebrejská bible a dějiny. Úvod do starozákonní literatury, nakl. Vyšehrad, Praha, 2003, (překlad z něm.).

SADEK, Vladimír, Židovská mystika, nakl. Fra, Praha, 2003.

SCHOLEM, Gershom, Počátky kabaly, nakl. Malvern, Praha, 2009, (překlad z angl.).

SCHOLEM, Gershom, The Messianic Idea in Judaism and Other Essays on Jewish Spirituality, nakl. Schocken Books, New York, 1971.

SCHUBERT, Kurt, Židovské náboženství v proměnách věků, nakl. Vyšehrad, Praha, 1995, (překlad z něm.).

SLÁDEK, Pavel, Malá encyklopedie rabínského judaismu, nakl. Libri, Praha, 2008.

SLÁDEK, Pavel, Raši (1040-1105): vznik biblického komentáře ve franko-porýnských židovských centrech, nakl. Academia, Praha, 2012.

STEMBERGER, Günter, Úvod do judaistiky, nakl. Vyšehrad, Praha, 2010, (překlad z něm.).

STEMBERGER, Günter, Talmud a Midraš. Úvod do rabínské literatury, nakl. Vyšehrad, Praha, 1999, (překlad z něm.).

STERN, Marc, Svátky v životě Židů: vzpomínání, slavení, vyprávění, nakl. Vyšehrad, Praha, 2002, (překlad z něm.).

VRIES, Simon Philip de, Židovské obřady a symboly, nakl. Vyšehrad, Praha, 2008, (překlad z něm.).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html