SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Introduction to the Book of Zohar I - L0127
Title: Úvod do studia knihy Zohar I.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Ivan Kohout, Th.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Cílem kurzu je komplexní uvedení do knihy Zohar a vytvoření předpokladů pro její následné samostudium. Kniha Zohar bude uchopena jako žánr sui generis, s jehož texty je nutné nakládat specifickým způsobem. První semestr kurzu bude věnován vykreslení základu učení knihy Zohar, vzniku knihy Zohar a následně proměnám hodnocení knihy Zohar od doby jejího vzniku až do současnosti. Na úvodní přednášky naváže studium zoharické aramejštiny, které otevře možnost studia zoharických textů v originálním jazyce. Četbě zoharických textů bude následně věnován letní semestr kurzu. V centru pozornosti budou stát klíčové zoharické pasáže, např. Zohar 1:15a – popis prvotní emanace, Zohar 2:99a-b – epistemologická parabola o Tóře jako milence mystika, aj. Se zoharickými texty budou souběžně studovány důležité hebrejské rabínské komentáře z knih Ketem Paz (rabi Šim'on ibn Lavi), Or ha-Chama (rabi Avraham Azulaj) a Sulam (rabi Jehuda Lejb ha-Levi Ašlag). Stěžejním výstupem se stane osvojení jazyka knihy Zohar, zvláštního dialektu aramejštiny, který navazuje především na jazyk Targumu Onkelos. Student si dobře osvojí metodiku práce se zoharickými texty a získá kompetenci vyjadřovat se k otázkám vlivu mystiky na soudobou společnost.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Hermeneutická východiska studia knihy Zohar. Vznik knihy Zohar. Vytištění knihy Zohar. Zoharická aramejština. Komentáře ke knize Zohar a polemika s knihou Zohar. Zájmena osobní a ukazovací. Podstatná jména, přivlastňování. Participium pravidelného slovesa. Participium slovesa nepravidelného. Perfektum pravidelného slovesa. Perfektum nepravidelného slovesa. Imperfektum. Infinitiv, imperativ, číslovky. Opakování probrané látky.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Docházka 80 %, aktivita v hodině, zkouška prokazující schopnost interpretovat zoharické texty.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
SCHOLEM, Gershom. Major Trends in Jewish mysticism. New York: Schocken Books, c1995. ISBN 0-8052-1042-3. s. 156-243.

Doporučená:
Prameny:

Sefer ha-Zohar. [CD-ROM]. Taklitor Torani. Version 2.4. Copyright 1999-2001.

Sefer Tikunej Zohar. [CD-ROM]. Taklitor Torani. Version 2.4. Copyright 1999-2001.

Sefer Zohar Chadaš. [CD-ROM]. Taklitor Torani. Version 2.4. Copyright 1999-2001.

Vědecká literatura:

TISHBI, Isaiah; LACHOWER, Fischel. The Wisdom of the Zohar: Volume I. Transl.

David Goldstein. Oxford: Alden Press, 1991. ISBN 0-19-710043-0.

TISHBI, Isaiah; LACHOWER, Fischel. The Wisdom of the Zohar: Volume II. Transl. David Goldstein. Oxford: Alden Press, 1991. ISBN 0-19-710043-0.

TISHBI, Isaiah; LACHOWER, Fischel. The Wisdom of the Zohar: Volume III. Transl.

David Goldstein. Oxford: Alden Press, 1991. ISBN 0-19-710043-0.

LIEBES, Yehuda. Studies in the Zohar. Albany: State Universityof New York Press, 1993. ISBN 0-7914-1189-3, ISBN07914-1190-7.

Jazykové příručky:

JASTROW, Marcus. Dictionary of Targumim, Talmud and Midrashic Literature. [online]. Leipzig: W. Drugulin, Oriental Printer, 1903. 1705 s. Dostupné z: http://www.tyndalearchive.com/tabs/jastrow/ [cit. 2017-12-22]

KADDARI, Menahem Zevi. Dikduk ha-lašon ha-Aramit šel ha-Zohar. Jerušalajim: Kirjat-Sefer, 1971.

Překlad:

SIMON, Maurice. The Zohar: an English Translation, vol. 1-5/ Translated by Simon, Maurice, Levertoff, Paul P. New York , London: the Soncino Press; 1984.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html