SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Fundamentals of Psychotherapeutic Training I - L0115
Title: Základy psychoterapeutického výcviku I.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Miloslav Čedík
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Krátkodobé terapeutické skupiny osobnostního růstu. Cílem výcviku je vytvořit krátkodobé psychoterapeutické skupiny, ve které působením terapeutických metod a práce s dynamikou ve skupině se bude moci iniciovat dílčí osobnostní posun, abreaktivní reakce ve vybraných problémech. Student po absolvování předmětů disponuje hlubšími schopnostmi introspekce sebe sama a také dovednostmi promyšleně pracovat s klienty, aniž by bylo narušeno jejich nezadatelné právo rozhodovat o sobě samém. Studenti a studentky jsou kompetentní samostatně připravit a posléze i realizovat skupinová sezení klientů, výsledky diagnostikovat a usuzovat na další dosažitelné cíle. Studenti disponují kompetencí realizovat skupinovou práci s klienty, modifikovat sociální terén a odborně poznatky interpretovat.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)

Obecný, dynamický psychoterapeutický výcvik zahrnuje komplexní vzdělání v psychoterapeutickém směru se základními informacemi o gestalt terapii, kognitivním přístupu, systemickém přístupu apod., podle mezinárodních i českých standardů. Záměrem je vytvářet bezpečné a inspirativní prostředí pro studium formou sebepoznávání, osvojování teoretických znalostí a nacvičování praktických dovedností. Ve výcviku je obsaženo učení se ze vzájemného setkání, možnosti a formy podpory vlastní tvořivosti zapsaných studentů a jímž je poskytováno odborné vedení při nabývání psychoterapeutických kompetencí. Realizuje se mnohdy obsah skupinového setkání na přání studentů samých, nicméně podle schématu: krátkodobá skupinová psychoterapie, práce s dynamikou, práce s odporovými a přenosovými reakcemi, práce se sny, osobními mýty apod.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivní účast ve výuce, prezence minimálně 80 %. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
DRAPELA, Victor J. - HRABAL, Vladimír a kol. Vybrané poradenské směry: teorie a strategie. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1995. 86 s. ISBN 80-7184-011-4.

KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 4. vydání. Praha: Portál, 2002. 387 s. ISBN 80-7178-657-8.

LANGMEIER, Josef - MATĚJČEK, Zdeněk. Psychická deprivace v dětství. 3. doplněné vydání. Praha: Avicenum, 1974. 398 s.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html