SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Divorce and the Social and Legal Protection of Children - L0114
Title: Rozvod v sociálně právní ochraně dětí
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Barbora Petráš Kampová
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Petráš Kampová (30.09.2019)
Cílem předmětu je výuka sociální práce související s ochranou práv dětí v situacích, kdy rodina přestává plnit své funkce ve vztahu k dítěti, nebo je dítě ohroženo ve svém vývoji z mnoha dalších důvodů. Stěžejním v obsahu je legislativa a systém sociálně právní ochrany dítěte. Sociálně-právní ochranu dětí vyjadřuje konkrétně zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o SPO“), který vymezuje sociálně-právní ochranu dětí v § 1 jako: ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině, přičemž zdůrazňuje, že nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které též upravují ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte. Student po absolvování předmětu, na podkladě již získaných znalostí z teorie a metod sociální práce a dalších souvisejících aplikovaných vědních oblastí (sociální zabezpečení, základy práva apod.), disponuje dovednostmi a posléze kompetencemi pro výkon sociální práce v oblasti SPOD.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Rozvod, rozchod, rozpad rodiny. Péče o dítě v procesu rozvodu / rozchodu / rozpadu/ rodiny, formy péče o dítě po rozvodu. Kritéria pro rozhodování o porozvodové péči o děti, přístupy k řešení u dětí v předškolním věku, mladším školním věku a starším školním věku. Historický vývoj ochrany práv dětí a stav ochrany v současnosti. Současná právní úprava ochrany práv dětí v České republice. Právní, systémové a individuální nástroje ochrany dítěte. Přístupy k práci s rodinou v rozvodu. Současné přístupy a Cochemský model v ČR a EU. Rodičovský porozvodový plán. Kolaborativní právo. Interdisciplinární spolupráce: soudy, OSPOD, advokáti, mediátoři a poradci, soudní znalci, ostatní navrhované subjekty. „Komplikace“ rozvodu - domácí násilí, zneužívání návykové látky nebo netoxická závislost, sexuální zneužívání jako nástroj rozvodového boje, syndrom CAN a CAS jako důsledek po-rozvodového boje.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Barbora Petráš Kampová (30.09.2019)

Zápočet je udělen na základě docházky (80% účast) a odevzdání závěrečné práce - eseje na zadané téma.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Petráš Kampová (30.09.2019)

podmínky udělení zápočtu:

účast na přednáškách 80%

odevzdání závěrečné práce - eseje na zadané téma

Literature - Czech
Last update: Mgr. Barbora Petráš Kampová (30.09.2019)
Povinná:
BRZOBOHATÝ, Robin, Martina CIRBUSOVÁ a Romana ROGALEWICZOVÁ. Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte: Metodické doporučení pro řešení rodičovských konfliktů nejen s mezinárodním prvkem. Brno: Tribun EU, 2015. ISBN 9788026310105.

MATOUŠEK, Oldřich a kolektiv. Děti a rodiče v rozvodu: manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny. Praha: Portál, 2015, ISBN 978-80-262-0968-3.

PEMOVÁ, Terezie a Radek PTÁČEK. Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi. Str. 21-22. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4317-2.

Doporučená:
TEYBER, Edward. Děti a rozvod: [jak pomoci dětem vyrovnat se s rozvodem rodičů]. Praha: Návrat domů, 2007. ISBN 978-80-7255-163-7.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html