SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Methods and Techniques of Social Research I - L0112
Title: Metody a techniky sociálního výzkumu I.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Výuka předmětu slouží k seznámení studentů se základními aspekty výzkumu aplikovaného na sociálně zdravotní a psychosociální oblasti. Předmět je zaměřen na výuku a výcvik základních metod a technik šetření, sběru dat pozorováním, dotazováním, experimentací, analýzou reality – věcných skutečností. V průběhu výuky v seminářích jsou studenti vystaveni konkrétním aplikacím jednotlivých metod a technik, jež jsou využívány v sociálním a zdravotním terénu – jejich využití odpovídá charakteristikám sledovaných znaků řešených sociální prací. Student disponuje vědomostmi i dovednostmi v oblasti sociálního výzkumu, je kompetentní zpracovat získaná data do plánování sociální práce. Student po absolvování předmětu disponuje znalostmi a dovednostmi samostatně připravit a posléze i realizovat výzkumné šetření. Disponuje také základní kompetencí realizovat výzkum v sociálním terénu.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Základní seznámení se strukturováním výzkumu, s procesem výzkumné práce, procesem tvorby kvalitativního a kvantitativního výzkumného rámce a jeho základní charakteristiky. Výzkumné plánování, formulování HVO a DVOs, na základní úrovni. Základní kroky výzkumu. Plán výzkumu - úvodní projekt. Kvantitativní a kvalitativní výzkum. Hypotéza. Základní metody sběru dat. Základní techniky sběru dat. Standardizované a nestandardizované techniky sběru dat. Dotazování - rozhovor, dotazník, explorace, skupinový rozhovor. Analýza věcných skutečností, analýza dokumentů, analýza obsahová. Případová studie. Pozorování. Analýza informací. Prezentace výsledků.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Aktivní účast ve výuce, prezence minimálně 80 %. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Zpracování výzkumného záměru do podoby formulace hlavních a dílčích výzkumných otázek (hypotéz, úkolů), a předběžného zvážení způsobu kontaktování cílové skupiny, potencionálních rizik včetně etického rozměru práce. Způsob práce v seminářích: pracuje se v týmech, při nízkém počtu studentů a studentek pak individuálně.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
FERJENČÍK, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. 2. vydání. Praha: Portál, 2010. 256 s. ISBN 978-80-7367-815-9.

FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vydání. Brno: Knihař, 2002. 224 s. ISBN 80-86292-05-3.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vydání. Praha: Portál, 2008. 407 s.: il. ISBN 978-80-7367-485-4.

HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. 2. opr. vydání. Praha: Portál, 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9.

Doporučená:
PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 2. vydání. Praha: Karolinum, 2011. 270 s. ISBN 978-80-246-1916-3.

POPPER, Karl Raimund. Logika vědeckého bádání. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 1997. xliv, 617 s. ISBN 80-86005-45-3.

ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. 1. vydání. Praha: Academia, 1999. 204 s.: il. ISBN 80-200-0755-5.

VEČERNÍK, Jiří - MIOVSKÝ, Michal. Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Předmluva Jacques Rupnik. 1. vydání. Praha: Academia, 1998. 364 s.: tab., grafy. ISBN 80-200-0703-2.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html