SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Problems of minority groups I - L0110
Title: Problémy menšinových skupin I.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Cílem předmětu je seznámit studenty v prostředí multikulturní společnosti s otázkami menšin, s jejich postavením ve většinové společnosti, s fenoménem uprchlictví a s charitní a sociální prací v daném kontextu. Předmět se věnuje dynamice vztahů mezi dominantní a menšinovou skupinou, vzniku nacionálních hnutí, xenofobie, rasismu a extremistických hnutí, zaměřuje se na problematiku pracovní migrace, azylu a ekonomické migrace. Předmět dává do kontextu kvalitu života a soužití skupin s odlišnou kulturou. Student po absolvování předmětu, v úzké souvislosti s dalšími předměty aplikovaných vědních oblastí (Teorie charity, Filozofie a etika v sociální a charitativní práci apod.), disponuje znalostmi a dovednostmi a posléze i kompetencemi pro vytváření podmínek pro zapojení klientů z menšinových skupin do společenského procesu za účelem sociálního začlenění, a to i mimo rámec sociálních služeb. Student tak získává kompetence k poradenství, analytické a metodické činnosti v sociální péči i poskytování sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami v procesu adaptace a integrace.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Základní pojmy - národnostní, sociální a sexuální menšiny; teorie menšin; typologie vztahů k menšinám; pohled na menšiny v dějinném kontextu; postavení národnostních menšin v českém a evropském kontextu. Situace menšin a minorit v Evropě. Majorita a minorita, minoritní status, Psychologické, sociálně psychologické a sociologické aspekty vzniku minorit. Kulturní aspekty etnicity a národnostních postojů, dějiny a současnost; náboženství a menšiny. Významné ideologie a jejich vztah k menšinám; Nacismus, Fašismus, Genocida, Holocaust, Etnocida, jejich vznik a příčiny. Multikulturalismus a základní otázky multikulturní společnosti; Multikulturní péče. Rasové teorie, rasismus, xenofobie; násilná a ekonomická migrace obyvatel a otázky uprchlictví.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (17.09.2019)
  • úspěšné složení písemného započtu - otevřené otázky z témat probrané v přednáškách ZS
  • 80% účast na přednáškách
  • studium odborné literatury, sledování aktuálních socio-ekonomických novinek k tématům

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
BURYÁNEK, Jan et alii. Interkulturní vzdělávání: příručka nejen pro středoškolské pedagogy: projekt Varianty. Praha: Člověk v tísni, 2002. 518, 84 s.: il. ISBN 80-7106-614-1.

TAYLOR, Charles - GUTMANNOVÁ, Amy - WOLFOVÁ, Susan - ROCKEFELLER, Steven - WALZER, Michael - HABERMAS, Jürgen - APPIAH, K. Antony. Zkoumání politiky uznání: multikulturalismus. 2. vydání. Praha: Epocha - Filosofický ústav AV ČR, 2004. 192 s. ISBN 80-86328-64-3.

ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.). Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001. 200 s. ISBN 80-7178-648-9.

Doporučená:
ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.). Výchova k toleranci a proti rasismu. 1. vydání. Praha: Portál, 1998. 208 s. ISBN 80-7178-285-8.

NAVRÁTIL, Pavel - MUSIL, Libor. Sociální práce s příslušníky menšinových skupin. In Sociální studia č. 5. Brno: MU, 2000.

BERGER, Peter L. Vzdálená sláva: hledání víry ve věku lehkověrnosti. 1. vydání. Brno: Barrister & Principal, 1997. 185 s. ISBN 80-85947-18-8.

Související legislativní dokumenty

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html