SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Diagnostics and Consultancy II - L0109
Title: Sociální diagnostika a poradenství II.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Sylvie Stretti
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Předmět se věnuje praktické oblasti sociální práce – sociální diagnostice, šetření a postupům práce v kontextu sociálního poradenství. Předmět bude kombinovat teoretické ukotvení a praktické dovednosti v jednotlivých přístupech ve vztahu k sociální diagnostice a poradenství – komunikace, rozhovor, šetření, diagnostika, posouzení životní situace, ohrožené dítě, SAS Základní dělení je zaměřeno na práci s jednotlivcem, skupinou a rodinou. Výuka předmětu je zpravidla rozdělena do šesti bloků, které kombinují teoretické zázemí a praktické nácviky – jedná se o modelové situace, kdy se pracuje ve skupinách, nebo rozbor situací na základě filmové předlohy. Student po absolvování předmětu, v úzké souvislosti s dalšími předměty aplikovaných vědních oblastí (Metody sociální práce, Pastorační poradenství apod.), disponuje znalostmi a dovednostmi a posléze i kompetencemi pro vytváření podmínek pro zapojení klientů se zdravotním postižením do společenského procesu za účelem sociálního začlenění, a to i mimo rámec sociálních služeb. Student tak získává kompetence k poradenství, analytické a metodické činnosti v sociální péči i poskytování sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami v nepříznivé sociální situaci.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Při poskytování odborného sociálního poradenství jsou vždy vykonávány tyto základní činnosti : zprostředkování kontaktu se společenským prostředím , sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Při poskytování sociální služby mohou být zajištěny i další činnosti. Organizace poskytující odborné poradenství např. osobám se zdravotním postižením mohou svým uživatelům umožnit zapůjčení tzv. kompenzačních pomůcek. Tyto pomůcky uživatelům služby pomáhají zvládnout nepříznivou sociální situaci spojenou se zdravotním postižením (půjčování těchto pomůcek ale není zákonem vyžadovanou součástí této služby a týká se jen odborného sociálního poradenství pro určité skupiny osob v nepříznivé sociální situaci (osoby se zdravotním postižením aj.). Službu lze poskytovat terénní a ambulantní formou a jejím uživatelům je poskytována bezplatně. (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Sociální poradenství (základní, odborné). Práce se zakázkou. Rozhovor. Ohrožené dítě. SAS.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivní účast ve výuce, prezence minimálně 80 %. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
on-line test z okruhů dle SIS a zaslaných materiálů

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Předmluva Jiřiny Šiklové. 5. vydání. Praha: Portál, 2006. 148 s. ISBN 80-7367-181-6

NOVOSAD, Libor. Základy speciálního poradenství. 2. vydání. Praha: Portál, 2006. 160 s. ISBN 80-7367-174-3.

Doporučená:
SCHMIDBAUER, Wolfgang. Psychická úskalí pomáhajících profesí. 1. vydání. Praha: Portál, 2000. 172 s. ISBN 80-7178-312-9.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html