SubjectsSubjects(version: 866)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Diagnostics and Consultancy I - L0108
Title: Sociální diagnostika a poradenství I.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Sylvie Stretti
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Předmět se věnuje praktické oblasti sociální práce – sociální diagnostice, šetření a postupům práce v kontextu sociálního poradenství. Předmět bude kombinovat teoretické ukotvení a praktické dovednosti v jednotlivých přístupech ve vztahu k sociální diagnostice a poradenství – komunikace, rozhovor, šetření, diagnostika, posouzení životní situace, ohrožené dítě, SAS Základní dělení je zaměřeno na práci s jednotlivcem, skupinou a rodinou. Výuka předmětu je zpravidla rozdělena do šesti bloků, které kombinují teoretické zázemí a praktické nácviky – jedná se o modelové situace, kdy se pracuje ve skupinách, nebo rozbor situací na základě filmové předlohy. Student po absolvování předmětu, v úzké souvislosti s dalšími předměty aplikovaných vědních oblastí (Metody sociální práce, Pastorační poradenství apod.), disponuje znalostmi a dovednostmi a posléze i kompetencemi pro vytváření podmínek pro zapojení klientů se zdravotním postižením do společenského procesu za účelem sociálního začlenění, a to i mimo rámec sociálních služeb. Student tak získává kompetence k poradenství, analytické a metodické činnosti v sociální péči i poskytování sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami v nepříznivé sociální situaci.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Sociální poradenství je sociální služba , kterou řada jejích charakteristik odlišuje od dalších dvou základních kategorií sociálních služeb (služby sociální péče a služby sociální prevence ). Sociální poradenství tak současně reprezentuje třetí samostatnou základní kategorii sociálních služeb i sociální službu. V zákoně o sociálních službách je proto sociální poradenství vymezeno odlišným způsobem než další sociální služby. Důvodem odlišného právního vymezení sociálního poradenství je také specifický vztah k dalším sociálním službám a dále i to, že služba zahrnuje dvě základní oblasti s odlišným charakterem. Těmito dvěma oblastmi jsou základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství. Při základním sociálním poradenství jsou osobám, jež jsou ohroženy nebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytovány informace, které přispívají k jejímu řešení nebo pomáhají předejít jejímu vzniku. Základní sociální poradenství je činností při poskytování sociálních služeb, která musí být zajištěna vždy při poskytování všech dalších druhů sociálních služeb. Základní sociální poradenství tak poskytovatelé sociálních služeb nenabízejí jako samostatnou sociální službu, ale je součástí všech jimi zajišťovaných sociálních služeb. Sociální diagnostika. Sociální šetření. Posouzení životní situace. Kontraktování a volba vhodného teoretického ukotvení práce.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivní účast ve výuce, prezence minimálně 80 %. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Předmluva Jiřiny Šiklové. 5. vydání. Praha: Portál, 2006. 148 s. ISBN 80-7367-181-6

NOVOSAD, Libor. Základy speciálního poradenství. 2. vydání. Praha: Portál, 2006. 160 s. ISBN 80-7367-174-3.

Doporučená:
SCHMIDBAUER, Wolfgang. Psychická úskalí pomáhajících profesí. 1. vydání. Praha: Portál, 2000. 172 s. ISBN 80-7178-312-9.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html