SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Somatology and Somatopathology II - L0104
Title: Somatologie a somatopatologie II.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)
Cílem přednášek je připravit studenty na specifika sociální práce s osobami se zdravotním postižením v sociálních službách, ve zdravotnických zařízeních i v terénu. Zde sociální pracovníci participují na sociálním šetření pro účely rozhodování o příspěvku na péči u osob závislých na péči druhé osoby z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Sociální pracovníci vstupují do interakce s klienty z různých cílových skupin a do jejich práce patří nezbytně i edukace klientů o zdravém životním stylu. Témata speciální somatopatologie jsou přednášena s důrazem na somatické projevy a psychosociální důsledky závažných onemocnění, význam ucelené rehabilitace a pacientských organizací. Student po absolvování disponuje znalostmi o zdraví a nemoci, o zdravotním postižení a zdravotním znevýhodnění. Formuje se tak základní dovednost pro kompetenci k řešení sociálně zdravotních problémů klientů i aplikaci odborných metod sociální práce.
Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)

Onemocnění dýchací soustavy; rizika kouření

Onemocnění trávicí soustavy a jejich psychosociální důsledky; funkční poruchy zažívacího ústrojí

Význam výživy pro zdravý životní styl

Onemocnění vylučovací soustavy - důsledky a prevence

Dialýza – sociální konotace; otázky transplantační medicíny

Metabolická a endokrinní onemocnění; diabetes mellitus - rizika, režimová opatření, akutní a chronické komplikace, psychosociální důsledky; rizika obezity - prevence

Alergie

Kožní onemocnění a jejich psychosociální důsledky

Onkologická onemocnění – druhá nejčastější příčina úmrtnosti v ČR; primární a sekundární onkologická prevence; aktuální otázky paliativní péče

Závažná neurologická onemocnění a jejich důsledky

Civilizační choroby – prevence; program Zdraví 21

Komplexní shrnutí problematiky OZP v sociální práci

Course completion requirements - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Závěrečný test.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (18.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
Distanční forma

Závěrečný test podle předem zveřejněných a probraných otázek ze ZS a LS.

Studenti, kteří se nedostaví k závěrečnému testu nebo jej neabsolvují úspěšně, budou zkoušeni ústně.

Literature - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)
Povinná:
ČELEDOVÁ, L., ČEVELA, R. Člověk ve zdraví a nemoci. Praha: Karolinum 2017. ISBN 978-80246-3828-7.

KUZNÍKOVÁ, I a kol. Sociální práce ve zdravotnictví. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3676-1.

SOCIÁLNÍ PRÁCE - časopis č. 3/2017 - Sociální práce, zdraví a životní styl. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2017. ISSN 1213-6204.

SOCIÁLNÍ PRÁCE - časopis č. 4/2010 - Zdravotní postižení v kontextu sociální práce. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2010. ISSN 1213-6204.

VOTAVA, J. a kol. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha: Univerzita Karlova, 2005. ISBN 80-246-0708-5.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Doporučená:
MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D. Výchova ke zdraví. Praha: Grada, 2009 978-80-247-2715-8.

NOVÁKOVÁ, I. Zdravotní nauka I. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3708-9.

NOVÁKOVÁ, I. Zdravotní nauka II. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3709-6.

OREL, M. Somatopatologie, Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4714-9.

Studijní materiály (včetně elektronických zdrojů) od vyučující zaslané studentům zapsaným do kurzu ve formě power-point prezentace

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html