SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Somatology and Somatopathology II - L0104
Title: Somatologie a somatopatologie II.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2022 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Teacher(s): MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Annotation - Czech
Kurz navazuje na L0103. Cílem přednášek je připravit studenty na specifika sociální práce s osobami se zdravotním postižením v sociálních službách, ve zdravotnických zařízeních i v terénu. Zde sociální pracovníci poskytují odborné poradenství a participují na sociálním šetření pro účely rozhodování o příspěvku na péči u osob závislých na péči druhé osoby z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Sociální pracovníci vstupují do interakce s klienty z různých cílových skupin a do jejich práce patří nezbytně i edukace klientů o zdravém životním stylu a prevenci nemocí. Témata jsou přednášena s důrazem na somatické projevy a psychosociální důsledky závažných onemocnění, význam ucelené rehabilitace a pacientských organizací. Student po absolvování kurzu disponuje znalostmi o zdraví a nemoci, o zdravotním postižení a zdravotním znevýhodnění. Formuje se tak základní dovednost pro kompetenci k řešení sociálně zdravotních problémů klientů i aplikaci odborných metod sociální práce.
Last update: Ondrušová Jiřina, MUDr., Ph.D. (31.01.2023)
Syllabus - Czech

Témata přednášek:

1. Cévní mozkové příhody a jejich důsledky - potřeby klientů s CMP; možnosti podpory v rámci sociální práce

2. Host - Využití asistivních technologií v sociální práci 

3.- 4. Onemocnění trávicí soustavy a jejich psychosociální důsledky; funkční poruchy zažívacího ústrojí

5. Význam výživy pro zdravý životní styl a prevenci nemocí

6. Nemoci vylučovací soustavy - důsledky a prevence; Dialýza – psychosociální konotace

7. Diabetes mellitus - rizika, režimová opatření, akutní a chronické komplikace, psychosociální důsledky

8. Kožní onemocnění a jejich psychosociální důsledky

9. Onkologická onemocnění – druhá nejčastější příčina úmrtnosti v ČR; primární a sekundární onkologická prevence; aktuální otázky paliativní péče

10. Vybraná závažná neurologická onemocnění 

Aktuální změna obsahu přednášek vyhrazena.

Last update: Ondrušová Jiřina, MUDr., Ph.D. (31.01.2023)
Course completion requirements - Czech

Kurz je zakončen závěrečným písemným testem podle předem stanovených okruhů - otázek.

Studenti, kteří se nedostaví k závěrečnému testu nebo jej neabsolvují úspěšně, budou zkoušeni ústně.

Distanční forma:

V případě distanční výuky bude kurz zakončen testem v MS Teams.

V případě distanční výuky bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.

Last update: Ondrušová Jiřina, MUDr., Ph.D. (31.01.2023)
Requirements to the exam - Czech

Závěrečný test podle předem zveřejněných a probraných otázek ze ZS a LS.
Studenti, kteří se nedostaví k závěrečnému testu nebo jej neabsolvují úspěšně, budou zkoušeni ústně.

Způsob distanční kontroly studia:
Závěrečný test v MS Teams.

Last update: Ondrušová Jiřina, MUDr., Ph.D. (31.01.2023)
Literature - Czech

Povinná:

Časopis SOCIÁLNÍ PRÁCE: Sociální práce ve zdravotnictví. 2020 č. 3. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci.  ISSN 1213-6204. Dostupné z: www.socialniprace.cz

Časopis SOCIÁLNÍ PRÁCE: Sociální práce, zdraví a životní styl. 2017. č.3. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci.  ISSN 1213-6204. Dostupné z: www.socialniprace.cz

Časopis SOCIÁLNÍ PRÁCE: Sociální práce, zdraví a životní styl. 2010, č.4. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci. ISSN 1213-6204. Dostupné z: www.socialniprace.cz

ČELEDOVÁ, L. a kol. Člověk ve zdraví i v nemoci: podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 511 stran. ISBN 978-80-246-3828-7.

KUZNÍKOVÁ, I. a kol. Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 212 s. ISBN 978-80-247-3676-1.

VOTAVA, J. a kol. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 207 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0708-5.

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Doporučená:

MACHOVÁ, J. a kol. Výchova ke zdraví. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2015. 312 stran. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5351-5.

OREL, M. a kol. Somatopatologie: nauka o nemocech těla. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 192 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4714-9.

Studijní materiály (včetně elektronických zdrojů) od vyučující zaslané studentům zapsaným do kurzu ve formě power-point prezentace.

Last update: Ondrušová Jiřina, MUDr., Ph.D. (31.01.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html