Somatology and Somatopathology I - L0103
Title: Somatologie a somatopatologie I.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)
Cílem přednášek je připravit studenty na specifika sociální práce s osobami se zdravotním postižením v sociálních službách, ve zdravotnických zařízeních i v terénu. Zde sociální pracovníci participují na sociálním šetření pro účely rozhodování o příspěvku na péči u osob závislých na péči druhé osoby z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Sociální pracovníci vstupují do interakce s klienty z různých cílových skupin a do jejich práce patří nezbytně i edukace klientů o zdravém životním stylu. Témata speciální somatopatologie jsou přednášena s důrazem na somatické projevy a psychosociální důsledky závažných onemocnění, význam ucelené rehabilitace a pacientských organizací. Student po absolvování disponuje znalostmi o zdraví a nemoci, o zdravotním postižení a zdravotním znevýhodnění. Formuje se tak základní dovednost pro kompetenci k řešení sociálně zdravotních problémů klientů i aplikaci odborných metod sociální práce.
Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)

Osoby se zdravotním postižením – skupinová typologie; základní pojmy; legislativa; modely zdravotního postižení; psychosociální aspekty závažné nemoci

Specifika sociální práce s osobami se zdravotním postižením; Zákon č. 108/2006 o sociálních službách a OZP; sociální služby pro OZP; dávky pro OZP; zaměstnávání OZP; ucelená rehabilitace; význam pacientských organizací

Somatologie a somatopatologie – základní terminologie

Onemocnění pohybové soustavy – nejčastější příčina disability

Bolesti zad - jedna z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti – příčiny a prevence

Onemocnění krve

Imunitní systém - význam očkování

Závažná infekční onemocnění – situace v ČR a ve světě v kontextu práce pomáhajících profesí

Kardiovaskulární onemocnění – nejčastější příčina nemocnosti a úmrtnosti ve vyšším věku; příčiny a prevence

Cévní mozkové příhody a jejich důsledky v kontextu sociální práce.

Aktuální změna obsahu přednášek vyhrazena.

Course completion requirements - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Kurz je zakončen kolokviem (dle předem stanovených okruhů) a udělením zápočtu.

Requirements to the exam - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)

Kurz je zakončen kolokviem (dle předem stanovených okruhů) a udělením zápočtu.

Literature - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)
Povinná:
ČELEDOVÁ, L., ČEVELA, R. Člověk ve zdraví a nemoci. Praha: Karolinum 2017. ISBN 978-80246-3828-7.

KUZNÍKOVÁ, I a kol. Sociální práce ve zdravotnictví. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3676-1.

SOCIÁLNÍ PRÁCE - časopis č. 3/2017 - Sociální práce, zdraví a životní styl. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2017. ISSN 1213-6204.

SOCIÁLNÍ PRÁCE - časopis č. 4/2010 - Zdravotní postižení v kontextu sociální práce. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2010. ISSN 1213-6204.

VOTAVA, J. a kol. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha: Univerzita Karlova, 2005. ISBN 80-246-0708-5.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Doporučená:
MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D. Výchova ke zdraví. Praha: Grada, 2009 978-80-247-2715-8.

NOVÁKOVÁ, I. Zdravotní nauka I. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3708-9.

NOVÁKOVÁ, I. Zdravotní nauka II. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3709-6.

OREL, M. Somatopatologie, Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4714-9.

Studijní materiály (včetně elektronických zdrojů) od vyučující zaslané studentům zapsaným do kurzu ve formě power-point prezentace