SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Somatology and Somatopathology I - L0103
Title: Somatologie a somatopatologie I.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Teacher(s): MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Annotation - Czech
Cílem přednášek je připravit studenty na specifika sociální práce s osobami se zdravotním postižením v sociálních službách i v terénu. Zde sociální pracovníci poskytují kromě psychosociální intervence zejména sociální poradenství a participují na sociálním šetření pro účely rozhodování o příspěvku na péči u osob závislých na péči druhé osoby z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Sociální pracovníci vstupují do interakce s klienty z různých cílových skupin a do jejich práce patří nezbytně i edukace klientů o zdravém životním stylu. Témata jsou přednášena s důrazem na somatické projevy a psychosociální důsledky závažných onemocnění, význam prevence, ucelené rehabilitace i možnosti pacientských organizací. Student po absolvování kurzu disponuje znalostmi o zdraví a nemoci, o zdravotním postižení a zdravotním znevýhodnění. Formuje se tak základní dovednost pro kompetenci k řešení sociálně zdravotních problémů klientů i aplikaci odborných metod sociální práce.
Last update: Ondrušová Jiřina, MUDr., Ph.D. (19.09.2023)
Syllabus - Czech

Obsah přednášek:

  1. Osoby se zdravotním postižením – skupinová typologie; základní pojmy; legislativa; modely zdravotního postižení. Specifika sociální práce s osobami se zdravotním postižením.
  2. Psychosociální aspekty závažného onemocnění a jeho důsledků.
  3. Zákon č. 108/2006 o sociálních službách a OZP; sociální služby pro OZP; dávky pro OZP; zaměstnávání OZP; ucelená rehabilitace; význam pacientských organizací.
  4. Podpora pečujících osob v ČR. Somatologie a somatopatologie – základní terminologie.
  5. Onemocnění pohybové soustavy – nejčastější příčina disability.
  6. Bolesti zad - jedna z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti a invalidity. Příčiny a prevence.
  7. Imunitní systém; možnosti nefarmakologické podpory imunity v rámci zdravého životního stylu; význam očkování – situace v ČR.
  8. – 9. Závažná infekční onemocnění – situace v ČR a ve světě v kontextu práce pomáhajících profesí.

                  10. -12. Kardiovaskulární onemocnění – nejčastější příčina nemocnosti a úmrtnosti ve vyšším věku; příčiny, důsledky a prevence,


Aktuální změna obsahu přednášek vyhrazena.

Last update: Ondrušová Jiřina, MUDr., Ph.D. (19.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Podmínky získání zápočtu:

Aktivní účast ve výuce. Znalost odpřednášené látky a základní studijní literatury.
Kurz bude zakončen písemným testem.

Garant kurzu si vyhrazuje právo přizpůsobit formu výuky a způsob zakončení předmětu v závislosti na vývoji aktuální situace v souladu s pokyny vedení fakulty.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.
Studenti budou o změnách vždy včas informováni.

Last update: Ondrušová Jiřina, MUDr., Ph.D. (19.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Znalost odpřednášené látky a základní studijní literatury.


Kurz bude zakončen písemným testem. Příprava na test dle předem formulovaných otázek k jednotlivým tématům.

Last update: Ondrušová Jiřina, MUDr., Ph.D. (19.09.2023)
Literature - Czech

Povinná:

ČELEDOVÁ, Libuše a kol. Člověk ve zdraví i v nemoci: podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 511 stran. ISBN 978-80-246-3828-7.

KUZNÍKOVÁ, Iva a kol. Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 212 s. ISBN 978-80-247-3676-1.

VOTAVA, Jiří a kol. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 207 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0708-5.

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Doporučená:

MACHOVÁ, Jitka a kol. Výchova ke zdraví. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2015. 312 stran. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5351-5.

NOVÁKOVÁ, I. Zdravotní nauka I. Praha: Grada, 2011. 192 s. ISBN 978-80-247-3708-9.

NOVÁKOVÁ, I. Zdravotní nauka II. Praha: Grada, 2011. 208 s. ISBN 978-80-247-3709-6

OREL, Miroslav a kol. Somatopatologie: nauka o nemocech těla. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 192 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4714-9.

Last update: Ondrušová Jiřina, MUDr., Ph.D. (19.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html