SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Personality Psychology - L0101
Title: Psychologie osobnosti
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jan Drahoňovský
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Cílem předmětu je přivést studenty ke schopnosti porozumět osobnosti člověka jako celku, odlišit konformní projevy chování od nonkonformních a patologie. Předmět poskytuje studentům možnost porozumět hlavním tématům psychologie osobnosti: poznání a pochopení člověka, jeho psychiky, stejně tak i sebepoznání a sebeporozumění, temperament, rysy, inteligence, sebepojetí, motivace a vývoj osobnosti, lidské ctnosti a silné stránky charakteru včetně kritické reflexe metodologie diferenciální psychologie a psychologii individuálních rozdílů. Student po absolvování předmětu disponuje znalostmi o struktuře osobnosti člověka, osvojuje si dovednost rozpoznávat a rozumět projevům člověka v různých situacích života, chápat psychiku člověka v ohrožení nebo člověka sociálně vyloučeného a na úrovni základní diagnostiky aktivně přispět k volbě strategie podpory. Student disponuje kompetencemi k základní kontaktní sociální práci.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Pojetí psychologie osobnosti. Psychologie individuálních rozdílů. Geneze osobnosti a její utváření. Struktura osobnosti: psychické vlastnosti, temperament, emocionalita, schopnosti, inteligence, tvořivost, kognitivní styl, postoje, motivy. Typy osobnosti. Vrstvy osobnosti. Faktory osobnosti. Ego. Dynamika osobnosti. Charakter. Teorie osobnosti. Osobnost z forenzního hlediska. Lidská ctnost a charakter.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivní účast ve výuce, prezence minimálně 80 %. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
Zkoušení znalostí formou videokonference přes Adobe Connect

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
BLATNÝ, Marek. Psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-24734-34-7

ČECHOVÁ, Věra. Obecná psychologie. Praha: EAN 9788070135488.

NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. 2. vydání. Praha: Academia, 1998. 336 s. ISBN 80-200-0628-1.

Doporučená:
SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti: člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2. opravené vydání. Brno: Barrister & Principal, 2004. 524 s. ISBN 80-86598-65-9.

GRUHL, Monika. KORBACHER, Hugo. Psychická odolnost. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0345-2.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html