SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Security - L0100
Title: Sociální zabezpečení
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Předmět má studenta seznámit s historickým vývojem a principy, které ovlivňují současnou podobu systému sociálního zabezpečení v ČR. Detailně seznámí s jednotlivými pilíři sociálního zabezpečení a jejich konstrukcí. Další oblastí je systém dávek, podmínky nutné pro nárok na dávku a způsobem výpočtu. Dále student získá také pro praxi v sociálních službách nezbytné znalosti zákona 108/2006 včetně standardů kvality. Student po absolvování předmětů disponuje znalostmi o sociálním zabezpečení v ČR a v evropských zemích kulturně blízkých. Disponuje dovednostmi při zajišťování základního sociálně-právního poradenství. Je kompetentní posuzovat relevanci zjištěných informací a odborných podkladů pro sociální práci v oblasti sociálního zajištění.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)

Historie, zásady, ekonomická podstata sociálního zabezpečení + sociální práva. Systém SZ (pojištění, zaopatření, pomoc). Nemocenské pojištění - principy, okruhy pojištěných osob, vznik a zánik pojištění, druhy dávek - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací prostředek v těhotenství a mateřství; redukční hranice; posuzování zdravotního stavu; povinnosti pojištěnce, povinnosti zaměstnavatele, ochranné lhůty. Důchodové pojištění - systém důchodového pojištění; účast na důchodovém pojištění; doby pojištění; náhradní doby pojištění; druhy důchodů; organizace a provádění důchodového pojištění. Životní a existenční minimum - právní úprava. Státní sociální podpora - okruhy oprávněných osob; rozhodný příjem; nezaopatřené dítě; dávky - testované a netestované; přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení; rodičovský příspěvek; dávky pěstounské péče. SZ v nezaměstnanosti - nezaměstnanost, pasivní a aktivní politika zaměstnanosti. Péče o zdraví, zdravotní pojištění - zdravotní politika; principy; modely organizace, financování. Sociální péče - péče o TZP a dávky; příspěvek na péči; sociální služby - poradenství, péče, prevence, zákon 108/2006 o sociálních službách. Standardy kvality v sociálních službách.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
Povinnost 80% docházky je nahrazena písemným zpracováním úkolů, které studenti dostávají v každé tematické prezentaci. Na základě odevzdaného souboru obdrží od učitele správné odpovědi.

_____________________________________________________________________

Aktivní účast ve výuce, prezence minimálně 80 %. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
Závěrečná zkouška formou testu byla studentům oznámena již na začátku semestru.

Online test připraví učitel s pomocí nástroje Moodle (eventuelně Google forms).

V SIS je pro studenty vypsán předtermín (18/5) a dva termíny (25/5 a 1/6).

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Povinná:
KALHOUN, Vilém a kol. Sociální zabezpečení. Vybrané kapitoly. Triton. 2009. 438 s. ISBN 978-80-7387-346-2.

KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 3. vyd. Praha: ASPI, 2005. 504 s. ISBN 80-7357-050-5.

Doporučená:
MATOUŠEK, Oldřich a kol. Sociální služby. Legislativa, ekonomika, plánování hodnocení. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-310-9.

ÚZ zákona - Sociální pojištění 2014 - úplné znění, č. 880.

ÚZ zákona - Sociální zabezpečení 2014 - úplné znění, č. 879.

VEČEŘA, Miloš. Sociální stát. Východiska a přístupy. Praha: Slon, 1996. 106 s. ISBN 80-858550-16-8

http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sezn?DR=OB&ROK=0&SORT=CP&OB=33

http://www.mpsv.cz/cs/

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html