SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Activities of a Social State - L0099
Title: Aktivity sociálního státu
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Cílem předmětu je poskytnout studentům poznatky o historickém vývoji sociálního státu, podmínkách jeho vzniku a určujících faktorech ovlivňující jeho vznik a vývoj v jednotlivých etapách jeho existence. Zabývá se cíli sociálního státu, principy a typologií. Velká pozornost je věnována současnému stavu sociálního státu, příčinám, které k němu vedly, ohrožením a výzvám pro budoucnost. Dále studenty seznámí s vybranými oblastmi své působnosti – úsilí o zdraví, rodinu, vzdělání, výdělečnou práci a obživu, systém sociálního zabezpečení. Student po absolvování předmětu disponuje znalostmi o historickém vývoji sociálně jednající společnosti Evropy, rozumí úředním postupům, na základní úrovni rozumí mnohdy diametrálně odlišným potřebám různých cílových skupin sociální práce a dovede je odůvodnit. Disponuje dovedností zajistit informace a je kompetentní připravit odborné podklady pro sociální práci.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Základní aktivity sociálního státu: minimální příjem, životní a existenční minimum, minimální mzda a zaručená mzda, problematika mladistvých zaměstnanců. Sociální zabezpečení: Důchodové pojištění - systém povinného důchodového pojištění, lékařská posudková služba, druhy důchodů - starobní důchod, plný invalidní důchod, částečný invalidní důchod, vdovský a vdovecký důchod, sirotčí důchod. Řízení ve věcech důchodového pojištění: výplata důchodů, zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění. Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Nemocenské pojištění. Pojistné na nemocenské pojištění. Vyměřovací základ v nemocenském pojištění. Denní vyměřovací základ. Podpůrčí doba. Ochranná lhůta. Účast na nemocenském pojištění. Druhy dávek nemocenského pojištění. Podpora při ošetřování člena rodiny. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Peněžitá pomoc v mateřství. Dočasná pracovní neschopnost. Nemocenské pojištění OSVČ. Nemocenské pojištění příslušníků ozbrojených sil a sborů. Nemocenské pojištění některých zaměstnanců. Soukromé nemocenské pojištění. Zákoník práce. Sociální služby, příspěvek na péči, sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence, sociální péče ve zdravotnických zařízeních, pracovníci v sociálních službách. Sociální péče - mimořádné výhody pro zdravotně postižené a staré občany, dávky sociální péče. Sociální péče a sociální služby pro občany společensky nepřizpůsobené. Funkce sociální práce v systému sociální politiky. Témata seminářů: vznik, historický vývoj a určující události vzniku sociálního státu, definice sociálního státu funkce sociálního státu, cíle sociálního státu, etapy vývoje sociálního státu, krize sociálního státu, typologie sociálních států, principy sociálního státu (sociální občanství, dekomodifikace, rovnost a sociální spravedlnost) mezinárodní organizace a jejich právní úpravy týkající se sociálních práv; česká právní úprava, praktické aktivity sociálního státu v oblasti: úsilí ozdraví, rodinu, vzdělání, výdělečnou práci a obživu, systém sociálního zabezpečení, (tyto okruhy byly probírány z pohledu, co stát činí a proč, co je cílem jeho aktivit v dané oblasti a jaké organizační složky se do řešení zapojují).

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivní účast ve výuce, prezence minimálně 80 %. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
KREBS Vojtěch a kol. Sociální politika. 3. vydání. Praha: ASPI, 2005. 504 s. ISBN 80-7357-050-5.

MUSIL, Libor. Vývoj sociálního státu v Evropě. Čítanka z historie moderní evropské sociální politiky. Brno: Doplněk, 1996. 256 s. ISBN 80-85765-62-4.

POTŮČEK, Martin. Křižovatky české sociální reformy. 1. vydání. Praha: SLON, 1999. 317 s.; tab., grafy. ISBN 80-85850-70-2.

Doporučená:
POTŮČEK, Martin. Sociální politika. 1. vydání. Praha: SLON, 1995. 142 s.; tab. ISBN 80-85850-01-X.

SIROVÁTKA, Tomáš (ed.). Česká sociální politika na prahu 21. století: efektivnost, selhávání, legitimita. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 236 s.; tabulky a grafy. ISBN 80-210-2307-4.

TOMEŠ, Igor. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. 2. vydání. Praha: Sociopress, 2001. 262 s. ISBN 80-86484-00-9.

TOMEŠ, Igor. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. 2., přeprac. vydání. Praha: Sociopress, 2001. 262 s. ISBN 80-86484-00-9.

VEČEŘA, Miloš. Sociální stát. Východiska a přístupy. Praha: Slon, 1996. 106 s. ISBN 80-858550-16-8.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html