Social Work Methods II - L0098
Title: Metody sociální práce II.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Cílem a základem teorie „případové práce“ je pochopení jedince v kontextu s jeho sociálním prostředím a uvést studenty do problematiky posuzování životní situace klienta. Sociální případová práce se opírá o řadu často protichůdných představ a koncepcí, studenti jsou seznámeni s vybranými teoretickými pohledy a získávají přehled o výhodách a nevýhodách rozdílných škol, učí se je volit a navrhovat vlastní intervence. Student po absolvování předmětů disponuje znalostmi o spektru metod sociální práce, získává dovednost na úrovni základní diagnostiky aktivně přispět k volbě účinné metody v každém konkrétním případě klienta, aktivně se účastnit provádění základní kontaktní sociální práce, je kompetentní vyhledávat a kontaktovat jednotlivce a skupiny v procesu ochrany života a zdraví, zajišťovat standardní dokumentaci.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Sociální anamnéza, sociální diagnóza, komplexní šetření, návštěvní služba, plán opatření, sociální zásah. Vedení dokumentace. Profesionální způsoby práce: opatrování, dozor, přesvědčování, vyjasňování, doprovázení, vzdělávání, poradenství. Poradenská práce, prevence, význam poradenské práce, zásady poradenské práce. Sociální terapie, typy socioterapeuta, klient v duševní krizi, terapeutický rozhovor, klíč k rozhovoru, konstruktivní otázky, ukončení terapie. Individuálně zaměřená intervence, soustředěný cílový přístup, specifické formy intervence, typy intervence. Moc a bezmoc ve vztahu klient-sociální pracovník. Alternativní techniky, mediace, probace, videotrénink interakcí. Speciální a pomocné techniky v sociální práci. Náročné životní situace, vyrovnávání se s náročnými životními situacemi, odolnost, primární techniky (odvozené od přímé agrese a prostého úniku). Hranice práce s individuálními klienty - syndrom vyhoření. Obtížný sociální klient.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Zpracování zápočtové práce v rozsahu 3 až 5 stran.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
KRATOCHVÍL, Stanislav. Manželská terapie. 4. rozšířené vydání, v nakl. Portál 2. Praha: Portál, 2005. 256 s. ISBN 80-7367-048-8.

MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3., rozšíř. a přeprac. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 161 s. ISBN 80-86429-19-9.

MATOUŠEK, Oldřich, KROFTOVÁ, Andrea. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998. 300 s. ISBN 80-7178-226-2.

MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2005. 275 s. ISBN 80-7178-549-0.

MATOUŠEK, Oldřich, KOLÁČKOVÁ, Jana, KODYMOVÁ, Pavla. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005. 345 s. ISBN 80-7367-002-X.

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. 292 s. ISBN 80-7178-473-7.

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. 371 s. ISBN 80-7178-548-2.

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Sociální služby. Praha: Portál, 2007. 177 s. ISBN 978-80-7367310-9.

Doporučená:
ALAN, Josef. Etapy života očima sociologie. 1. vydání. Praha: Panorama, 1989. 440 s. ISBN 80-7038-044-6.

DUNOVSKÝ, Jiří - DYTRYCH, Zdeněk - MATĚJČEK, Zdeněk a kol. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. 1. vydání. Praha: Grada, 1995. 246 s. ISBN 80-7169-192-5.

MATOUŠEK, Oldřich, PAZLAROVÁ, Hana. Hodnocení ohroženého dítěte. Praha: Portál, 2010. 183 s. ISBN 978-80-7367-739-8.

MOŽNÝ, Ivo. Moderní rodina: mýty a skutečnosti. 1. vydání. Brno: Blok, 1990. 184 s. ISBN 80-7029-018-8.