SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Work Methods I - L0097
Title: Metody sociální práce I.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Cílem a základem teorie „případové práce“ je pochopení jedince v kontextu s jeho sociálním prostředím a uvést studenty do problematiky posuzování životní situace klienta. Sociální případová práce se opírá o řadu často protichůdných představ a koncepcí, studenti jsou seznámeni s vybranými teoretickými pohledy a získávají přehled o výhodách a nevýhodách rozdílných škol, učí se je volit a navrhovat vlastní intervence. Student po absolvování předmětů disponuje znalostmi o spektru metod sociální práce, získává dovednost na úrovni základní diagnostiky aktivně přispět k volbě účinné metody v každém konkrétním případě klienta, aktivně se účastnit provádění základní kontaktní sociální práce, je kompetentní vyhledávat a kontaktovat jednotlivce a skupiny v procesu ochrany života a zdraví, zajišťovat standardní dokumentaci.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Úvod do individuální sociální práce. Teoretické zdroje - humanistická psychoterapie, kognitivně behaviorální terapie, psychosociální přístup, antiopresivní přístup, terapie realitou, ekologický, systemický přístup z hlediska práce s klientem. Prvý kontakt s klientem, navázání a vytvoření vztahu klient-sociální pracovník, úspěšnost jednání, okolnosti k navázání kontaktu, kontrola, pomoc, objednávka, určení problému, formulace cílů, zakázka, práce v přirozeném prostředí. Vedení rozhovoru, výhody a nevýhody rozhovoru v sociální práci, charakter rozhovoru, průběh rozhovoru, úspěšnost navázání vztahu. Posuzování lidí, zkreslení, interpersonální percepce, specifické typy klientů v sociální práci. Diagnostika, její etapy v sociální práci, vyhledávání a podchycení sociální problematiky, come in, upozornění, referal systém.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Zpracování zápočtové práce v rozsahu 3 až 5 stran.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
KRATOCHVÍL, Stanislav. Manželská terapie. 4. rozšířené vydání, v nakl. Portál 2. Praha: Portál, 2005. 256 s. ISBN 80-7367-048-8.

MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3., rozšíř. a přeprac. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 161 s. ISBN 80-86429-19-9.

MATOUŠEK, Oldřich, KROFTOVÁ, Andrea. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998. 300 s. ISBN 80-7178-226-2.

MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2005. 275 s. ISBN 80-7178-549-0.

MATOUŠEK, Oldřich, KOLÁČKOVÁ, Jana, KODYMOVÁ, Pavla. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005. 345 s. ISBN 80-7367-002-X.

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. 292 s. ISBN 80-7178-473-7.

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. 371 s. ISBN 80-7178-548-2.

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Sociální služby. Praha: Portál, 2007. 177 s. ISBN 978-80-7367310-9.

Doporučená:
ALAN, Josef. Etapy života očima sociologie. 1. vydání. Praha: Panorama, 1989. 440 s. ISBN 80-7038-044-6.

DUNOVSKÝ, Jiří - DYTRYCH, Zdeněk - MATĚJČEK, Zdeněk a kol. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. 1. vydání. Praha: Grada, 1995. 246 s. ISBN 80-7169-192-5.

MATOUŠEK, Oldřich, PAZLAROVÁ, Hana. Hodnocení ohroženého dítěte. Praha: Portál, 2010. 183 s. ISBN 978-80-7367-739-8.

MOŽNÝ, Ivo. Moderní rodina: mýty a skutečnosti. 1. vydání. Brno: Blok, 1990. 184 s. ISBN 80-7029-018-8.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html