SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practice and Supervison IV - L0095
Title: Praxe a supervize IV.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, C [HT]
Extent per academic year: 56 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Alžběta Bártová, Ph.D.
PhDr. Monika Válková
Teacher(s): Mgr. Alžběta Bártová, Ph.D.
Is interchangeable with: LPSY58A
Annotation - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (31.01.2023)
Cílem praxe je zprostředkovat zkušenost se sociální prací v různých institucích poskytujících sociální služby, umožnit studentům pracovat a provádět evaluaci vlastních experimentů, konfrontovat teoretické představy o úrovních sociální práce (práce s jednotlivcem – klientem, práce s rodinou, práce se skupinou, práce s komunitou), metodách sociální práce a vyzkoušet si sociální a charitativní práci jako profesi. Studenti si postupně vytvářejí portfolio záznamů o experimentaci a výcviku ve vybraných metodách k závěrečné zkoušce. Student po absolvování předmětů, na podkladě již získaných znalostí z teorie sociální práce a dalších souvisejících aplikovaných vědních oblastí, disponuje dovednostmi a posléze kompetencemi pro vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu za účelem sociálního začlenění i mimo rámec sociálních služeb. Součástí praxí je individuální supervize.
Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (31.01.2023)

Systém praktického vzdělávání studentů sociální a charitativní práce je postaven na třech pilířích:

  1. na odborné praxi,
  2. semináři k odborné praxi
  3. a na supervizi.

Součástí praxe jsou v úvodu každého semestru semináře k odborné praxi, každý v rozsahu 16 hodin.

Odborná praxe je zaměřena na získání praktických dovedností ve vybrané metodě/metodách, získání zkušeností v oblasti působení institucí sociálního typu, přičemž je kladen důraz na výcvik poskytování procedurálních a odborných služeb v celkovém rámci křesťanských, etických a sociálních hodnot. Důraz je kladen i na duchovní rozměr sociální práce. Praxe probíhá v síti státních, nestátních a církevních sociálních institucí, institucí veřejné správy a v zařízeních zdravotnických, jejichž provoz má sociálně charitativní charakter.

Souvislá průběžná praxe (III. a IV.) ve druhém roce studia je zaměřena na řízený výcvik metod sociální práce s klientem, s rodinou a se skupinou.

Course completion requirements - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (31.01.2023)

Aktivita v praxi, zpracování portfolia praxí a zkušenostního učení.

Změna podmínky splnění předmětu:
Studenti zašlou elektronicky scan vyplněného a potvrzeného Deníku praxe + Seznam prostudované literatury + Tabulka kompetencí. Součástí portfolia je i aktualizovaný životopis.

Requirements to the exam - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (31.01.2023)
Podmínky k získání zápočtu:
absolvování supervize, prezentace praxe, předložení aktuálního portfolia praxí

Změna podmínky splnění předmětu:
Studenti zašlou elektronicky scan vyplněného a potvrzeného Deníku praxe + Seznam prostudované literatury + vyplněnou Tabulku kompetencí. Součástí portfolia je aktualizovaný životopis.
Literature - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (31.01.2023)

Přehled pracovišť, na kterých má být praxe uskutečňována:

Nízkoprahový klub HUSITA, Náměstí barikád 1, 130 00 Praha 3 Žižkov, programy sociální integrace pro etnické menšiny a mládež sociálně znevýhodněnou, odpovědná za praxe Mgr. Lucie Hašková. (smluvně zajištěno)

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, Parmská 390, 109 00 Praha 10, ředitelka organizace PhDr. Monika Válková valkova@csop-praha15.cz. (smluvně zajištěno)

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence. Kontaktní osoba pověřena vedením praxe Ing. Hana Prokopová Nesrstová, TF 236 004 176. (smluvně zajištěno)

Adoma o.s., Komunitní centrum se sídlem Na Strži 1683/40 140 00 Praha 4, ředitelka Jitka Zachariášová. (smluvně zajištěno)

Další poskytovatelé sociálních služeb dle zájmu a volby studenta.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html