SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Practice and Supervison III - L0094
Title: Praxe a supervize III.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4 C [hours/week]
Extent per academic year: 56 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)
Cílem praxe je zprostředkovat zkušenost se sociální prací v různých institucích poskytujících sociální služby, umožnit studentům pracovat a provádět evaluaci vlastních experimentů, konfrontovat teoretické představy o úrovních sociální práce (práce s jednotlivcem – klientem, práce s rodinou, práce se skupinou, práce s komunitou), metodách sociální práce a vyzkoušet si sociální a charitativní práci jako profesi. Studenti si postupně vytvářejí portfolio záznamů o experimentaci a výcviku ve vybraných metodách k závěrečné zkoušce. Student po absolvování předmětů, na podkladě již získaných znalostí z teorie sociální práce a dalších souvisejících aplikovaných vědních oblastí, disponuje dovednostmi a posléze kompetencemi pro vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu za účelem sociálního začlenění i mimo rámec sociálních služeb. Součástí praxí je individuální supervize.
Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)

Systém praktického vzdělávání studentů sociální a charitativní práce je postaven na třech pilířích: na odborné praxi, semináři k odborné praxi a na supervizi.

Součástí praxe jsou v úvodu každého semestru semináře k odborné praxi, každý v rozsahu 16 hodin.

Odborné praxe je zaměřena na získání praktických dovedností ve vybrané metodě/metodách, získání zkušeností v oblasti působení institucí sociálního typu, přičemž je kladen důraz na výcvik poskytování procedurálních a odborných služeb v celkovém rámci křesťanských, etických a sociálních hodnot. Důraz je kladen na duchovní rozměr sociální práce. Praxe probíhá v síti státních, nestátních a církevních sociálních institucí, institucí veřejné správy a v zařízeních zdravotnických, jejichž provoz má sociálně charitativní charakter.

Souvislá průběžná praxe (III. a IV.) ve druhém roce studia je zaměřena na řízený výcvik metod sociální práce s klientem, s rodinou a se skupinou. Její minimální časový rozsah je 40 a 40 hodin praxe a 16 a 16 hodin odborného semináře a supervize.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (19.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
Studenti zašlou elektronicky scan vyplněného a potvrzeného Deníku praxe + Seznam prostudované literatury

Aktivita v praxi, zpracování portfolia praxí a zkušenostního učení, absolvování supervize.

Requirements to the exam - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)

Podmínky pro získání zápočtu:

supervize kde student prezentuje absolvovanou praxi a předloží aktuálně zpracované portfolio.

Literature - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)
Přehled pracovišť, na kterých má být praxe uskutečňována:
Nízkoprahový klub HUSITA, Náměstí barikád 1, 130 00 Praha 3 Žižkov, programy sociální integrace pro etnické menšiny a mládež sociálně znevýhodněnou, odpovědná za praxe Mgr. Lucie Hašková. (smluvně zajištěno)

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, Parmská 390, 109 00 Praha 10, ředitelka organizace PhDr. Monika Válková valkova@csop-praha15.cz. (smluvně zajištěno)

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence. Kontaktní osoba pověřena vedením praxe Ing. Hana Prokopová Nesrstová, TF 236 004 176. (smluvně zajištěno)

Adoma o.s., Komunitní centrum se sídlem Na Strži 1683/40 140 00 Praha 4, ředitelka Jitka Zachariášová. (smluvně zajištěno)

Další poskytovatelé sociálních služeb.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html