SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Development Psychology - L0091
Title: Vývojová psychologie
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jan Drahoňovský
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Cílem předmětu je naučit studenty základy vývojové psychologie, včetně psychologických metod a metodologie aplikované nejen ve vývojové psychologii ale i v příbuzných vědách, například v sociální práci. Jedná se o soustavný výklad psychického vývoje člověka od prenatálního věku po dospělost. Výuka se zaměřuje na dílčí vývojová období. Do obsahu předmětu byly zapracovány nové poznatky z neuropsychologie, genetiky a epigenetiky, zajímavé jsou výsledky výzkumů deklarující až těžko uvěřitelné kojenecké schopnosti zachytitelné jen díky moderním technologiím. Student po absolvování předmětu disponuje základními znalostmi k vedení přijímacího pohovoru s klientem, zjištění individuálních potřeb klienta, aktivní účasti sjednání individuálního programu podpory, je kompetentní vyhledávat a kontaktovat jednotlivce a skupiny k zahájení procesu ochrany a resocializace.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Vývojová psychologie, vybrané kapitoly pro sociální práci, jako součást systému psychologických nauk, její cíle a vztah k příbuzným oborům, její předmět a metody. Determinace psychického vývoje, vztah zrání a učení ve vývoji, obecné znaky psychického vývoje. Základní vývojové teorie: psychoanalytická teorie vývoje, Freudova vývojová teorie, Eriksonova psychosociální teorie, Piagetova kognitivně-vývojová teorie. Charakteristika jednotlivých vývojových období: prenatální období, novorozenecké období, kojenecké období, batolecí věk, předškolní věk, mladší školní věk, střední školní věk, pubescence. Vývojové změny v období jednotlivých fází dospělosti (významné mezníky a rizika. Velmi důležitou součástí výuky je porozumění proměnám daným stárnutím a stářím, z hlediska sociálního, biologického i psychologického.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivní účast ve výuce, prezence v rozsahu minimálně 80 %. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky, zpracování zápočtové práce v rozsahu 3 až 5 stran.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
DRAPELA, Victor J. - HRABAL, Vladimír a kol. Vybrané poradenské směry: teorie a strategie. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1995. 86 s. ISBN 80-7184-011-4.

LANGMEIER, Josef - MATĚJČEK, Zdeněk. Psychická deprivace v dětství. 3. doplněné vydání. Praha: Avicenum, 1974. 398 s.

ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: vývojová psychologie. 2. přepracované vydání. Praha: Portál, 2006. 390 s. ISBN 80-7367-124-7.

Doporučená:
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. 1. vydání. Praha: Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-7178-308-0.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html