SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Vulnerable Groups and High Risk Behaviour - L0090
Title: Ohrožené skupiny a rizikové chování
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou ohrožených skupin obyvatelstva a osvojit si základní znalosti a dovednosti pro sociální práci s vybranými skupinami s rizikovým chováním. Student/studentka bude konfrontován/a s problémy jedinců a skupin stojících na okraji společnosti a se souvisejícími otázkami delikvence, kriminality, agresivity, násilí, závislostí apod. Student po absolvování předmětu disponuje znalostmi o sociálně patologických mechanismech ohrožujících podmínky k životu jednotlivců i skupin i rizikového chování jednotlivců na úrovní základní diagnostiky, aktivně se účastní provádění základní kontaktní specializované oprese, je kompetentní vyhledávat a kontaktovat jednotlivce a skupiny v procesu ochrany života a zdraví.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Zdroje a příčiny sociálně patologických jevů a deviace, teorie. Typologie sociálně patologických jevů a ohrožených skupin; typologie situací při práci s vybranými skupinami; extremizmus a nonkonformní subkultury; rodina jako zdroj sociálně patologických jevů, domácí násilí, obchodování s lidmi, fenomén chudoby v současné společnosti - materiální a nemateriální pomoc; problematika látkových a nelátkových závislostí, nezaměstnanost, postoje společnosti k lidem bez práce, strategie boje proti nezaměstnanosti a pomoc nezaměstnaným, bezdomovství, azylové domy a sociální služby a sociální programy pro lidi bez domova; sociální práce s pachateli trestných činů, s lidmi ve výkonu trestu odnětí svobody a postpenitenciární péče; sociální práce s mladistvými bez rodinného zázemí propuštěnými z ústavních zařízení.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivita v seminářích. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
DEMJANČUK, Nikolaj - DROTÁROVÁ, Lucia. Vzdělání a extremismus. Plzeň: Epocha, 2005. 201 s. ISBN 80-86328-83-X.

FISCHER, Slavomil - ŠKODA, Jiří. Sociální patologie. Praha: Grada, 2014. 214 s. ISBN 978-80-247-5046-0.

MATOUŠEK, O. - KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. 340 s. ISBN 80-7178-771-X.

MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. 3. vyd. Praha: SLON, 2002. 172 s. ISBN: 80-86429-08-3.

MAREŠ, Petr. Sociologie nerovnosti a chudoby. 1. vyd. Praha: SLON, 1999. 248 s. ISBN 8085850613.

HRADECKÁ, Vlastimila, HRADECKÝ, Ilja. Bezdomovství - extrémní vyloučení. 1. vydání. Praha: Naděje, 1996. 107 s. ISBN 80-902292-0-4.

Doporučená:
MUHLPACHR, Pavel. Sociopatologie. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4550-7.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html