SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Policy - L0089
Title: Sociální politika
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní penzum poznatků o historickém vývoji sociálního státu a současné koncepci státní sociální politiky. Sociální politika je velice dynamickým oborem, v jeho obsahu dochází zejména v důsledku globalizace k častým změnám, jednak ze strany vládní reprezentace a pak zejména z důvodu legislativních změn. Proto je mimořádně důležité soustavně aktualizovat zdroje informací. Předmět charakterizuje důraz na soustavné a cílevědomé úsilí jednotlivých sociálních subjektů ve svém zájmu udržet nebo dosáhnout změny ve fungování nebo podpořit rozvoj svého či jiného sociálního systému nebo soustavy nástrojů k realizaci své či jiné sociální politiky. Výsledkem tohoto soustavného a cíleného úsilí je činnost (fungování), rozvoj (zdokonalení) či změna (transformace) systému vlastního nebo jiného nebo soustavy nástrojů. Projevuje se rozhodováním (nebo nerozhodováním) a činností (či nečinností) sociálních subjektů. Student po absolvování předmětu disponuje znalostmi na úrovni orientace v sociálních systémech ochraňujících osoby ohrožené sociální dysfunkcí a osoby vyloučené, disponuje dovednostmi účastnit se základní kontaktní charitní činností, je kompetentní vyhledávat a kontaktovat ohrožené jednotlivce a vyloučené skupiny občanů.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Sociální stát a sociální politika: sociální stát, funkce a principy sociální politiky, mezinárodní úmluvy v sociální oblasti a nařízení Evropského společenství, sociální politika v ČR, reforma sociálního zabezpečení v ČR, struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a řízení sociálního zabezpečení. Sociální a demografická struktura společnosti a cíle sociální politiky. Sociální politika v České republice: reforma sociálního systému v České republice, organizace a řízení sociálního zabezpečení. Sociální solidarita a redistribuce z hlediska tvorby a čerpání státního rozpočtu. Funkce sociálního státu v moderní společnosti a typologie sociálního státu. Krize sociálního státu v 70. letech 20. století. Vývoj a tradice sociální politiky v České republice. Vznik a typy sociálních událostí a situací, sociální rizika, problémové události, preventivní role sociální politiky. Způsoby distribuce a sociální služby, sociálně právní ochrana jako nástroje sociální politiky. Teorie sociálních práv a sociálního zákonodárství. Tvorba programů sociální politiky. Stát, obce, nestátní subjekty, stavovská a profesní sdružení a zájmové skupin a organizace jako subjekty sociální politiky. Strategie sociální politiky EU, evropské sociální zákonodárství a základní dokumenty Evropské sociální politiky. Politika trhu práce, politika sociálního zabezpečení, zdravotní politika, vzdělávací politika, politika bydlení, rodinná politika a (proti)drogová politika jako dílčí oblasti sociální politiky.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
Povinnost 80% docházky je nahrazena písemným zpracováním úkolů, které studenti dostávají v každé tematické prezentaci. Na základě odevzdaného souboru obdrží od učitele správné odpovědi.

  • -------------------------------------------------------------------------------

Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
Závěrečná zkouška formou testu byla studentům oznámena již na začátku semestru.

Online test připraví učitel s pomocí nástroje Moodle (eventuelně Google forms).

V SIS je pro studenty vypsán předtermín (21/5) a dva termíny (28/5 a 4/6).

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Povinná:
KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 3. vydání. Praha: ASPI, 2005. 504 s. ISBN 80-7357-050-5.

MUSIL, Libor. Vývoj sociálního státu v Evropě. Čítanka z historie moderní evropské sociální politiky. Brno: Doplněk, 1996. 256 s. ISBN 80-85765-62-4.

TOMEŠ, Igor. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. 2. vydání. Praha: Sociopress, 2001. 262 s. ISBN 80-86484-00-9.

Doporučená:
POTŮČEK, Martin. Sociální politika. 1. vydání. Praha: SLON, 1995. 142 s.; tab. ISBN 80-85850-01-X.

POTŮČEK, Martin. Křižovatky české sociální reformy. 1. vydání. Praha: SLON, 1999. 317 s.; tab., grafy. ISBN 80-85850-70-2.

SIROVÁTKA, Tomáš (ed.). Česká sociální politika na prahu 21. století: efektivnost, selhávání, legitimita. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 236 s.; tabulky a grafy. ISBN 80-210-2307-4.

Programové prohlášení vlády: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=20780

Základní mezníky v historii sociální politiky: http://marap.blog.cz/0609/socialni-politika-zakladni-mezniky-v-historii-socialni-politiky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html