SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Sociology - L0088
Title: Sociologie
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jan Drahoňovský
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Cíl výuky předmětu je prohloubení znalostí klasických i moderních sociologických teorií. Vývoj společnosti je kontinuální i diskontinuální. Do vývoje společnosti diskontinuitu a rytmus vnášejí generace. Ve fázi utváření generace formuje generaci společnost, v dalších fázích reprodukci společnosti, včetně rozšířené reprodukce, zajišťuje generace. Generace obecně prochází jednotlivými fázemi své proměny, takže po svém zformování je generace současně stále identická, současně jak prochází generace jednotlivými fázemi, tak je jedinečná podstata generace danou životní fází proměňována. Proto je možné několik typů generačních komparací. Podstatné je mezigenerační srovnání ve stejných životních fázích. Výsledkem je poznání např. proměny stáří a seniorů. Tato proměna je obsahem sociologie stáří a seniorů. Jiné poznání přináší komparace generací mládeže, to znamená odlišných generaci ve fázi mládí. Mezigenerační komparací je možné postihnout vývoj a dynamiku vývoje generace a její reakci na společenské situace a společenské události. Předmět se zabývá teoreticko- metodologickými otázkami sociologie generací a aplikací na generaci ve fázi mládeže a seniorů. Analýza a komparace generací seniorů a mládeže je postavena na empirických datech výzkumů realizovaných přednášejícím a prezentovaných v monografiích o mládeži a a o seniorech. Generace v každé fázi reaguje specificky na změny a inovace ve společnosti. Největší rozdíl v těchto reakcích je mezi generací mládeže a generací seniorů. Zvláště posledních 25 let s dynamickým nástupem IT způsobilo zvláštní druh odcizení mezi mladou a starou generaci. Kolem roku 2000 dokonce propast mezi generacemi byla současně propastí mezi epochami gramotné kultury a kyberkultury. Generace mládeže počátku tisíciletí byla první generací, která nebyla zformována velkou společenskou událostí či změněnými společenskými událostmi, ale informačními technologiemi. Student po absolvování předmětu disponuje znalostmi na úrovni základní sociologické orientace ve věkovém období klientů sociální práce, jež je vysoce rizikový z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, období pubescence a adolescence i období stáří. Je schopen koordinovat proces péče a zajišťování odborné činnosti jednotlivců i skupin, aktivně se účastní provádění základní kontaktní specializované dovednosti charitní činností, je kompetentní vyhledávat a kontaktovat jednotlivce a skupiny v procesu resocializace.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Demografické, umělecké a sociologické pojetí generace. Utváření generace. Životní fáze vývoje generace. Funkce generace ve společnosti. Komparace současných generací v návazných fázích a komparace historicky odlišných generací ve stejných fázích. Poválečné generace mládeže. Současná generace seniorů, proměna obsahu stáří. Spiritualita mládeže a seniorů. Hodnotové orientace mládeže a seniorů. Volný čas a volnočasové aktivity mládeže a seniorů. Životní styl mládeže. Nové informační a komunikační technologie Životní styl seniorů. Senioři a nové informační a komunikační technologie. Komparace generací seniorů. Generace a životní pole. Teorie a metodologie výzkumu sociálního vlákna. Stárnutí společnosti a přechod k dlouhověké společnosti. Vliv současné generace seniorů na společnost a reflexe seniorů společností. Vliv médií a IT na současné generace. Masová kultura. Přechod z přirozeného světa do virtuální reality kyberprostoru.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Vypracování zápočtové práce v rozsahu 3 až 5 stran.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
Zkoušení znalostí formou videokonference přes Adobe Connect

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
BAUMAN, Zygmunt - MAY, Tim. Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. 2. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 239 s. ISBN 978-80-7419-026-1.

SAK, P. Proměny české mládeže. Praha: Petrklíč, 2000.

SAK, P., SAKOVÁ, K. Mládež na křižovatce. Praha: Svoboda Servis, 2004.

SAK, P. a kol. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál, 2007.

SAK, P. KOLESÁROVÁ, K. Sociologie stáří a seniorů. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3850-5.

KOLESÁROVÁ, K. Životní styl v informační společnosti. Praha: UJAK, 2016.

ERICSON, E., H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Lidové noviny, 1999. ISBN 80-7106-291-X.

Generace. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2007. ISSN 1214-813X.

SAK, P. Generace, mládež a její výzkum. Mládež a společnost, 2016/2.

Doporučená:
Petrusek, Miloslav a kol. Sociologie: občanská nauka (základy společenských věd). 1. vydání. Praha: SPN, 1992. 118 s.: schémata. ISBN 80-04-25981-2.

LINHART, Jiří et alii. Velký sociologický slovník. I. A-O. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 80-7184-164-1.

LINHART, Jiří et alii. Velký sociologický slovník. II. P-Ž. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1996. 878 s. ISBN 80-7184-310-5.

ZITA, Josef - STAŠOVÁ, Leona. Sociologie pro sociální pracovníky: texty k sociální práci. 1. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999. 133 s. ISBN 80-7041-519-3.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html