SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Theory and Methods of Social and Charity Work - L0087
Title: Teorie a metody sociální a charitativní práce
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Sylvie Stretti
Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Mgr. Barbora Racková
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Předmět obsahuje teorie současné sociální práce a metody sociální práce jako specifické postupy sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dalších odborníků, které jsou definovány cílem nebo konkrétní cílovou skupinou. Student je seznámen se specifiky profese sociálního pracovníka, i vzhledem k jiným pomáhajícím profesím. Předmět reprezentuje odborný terminologický základ oboru Sociální práce. Předmět poskytuje sumu poznatků směřujících do reálné sociální praxe. Student po absolvování předmětu disponuje znalostmi na úrovni základní koordinace procesu péče a zajišťování odborné činnosti jednotlivců i skupin, aktivně se účastní provádění základní kontaktní specializované dovednosti charitní činnosti, je kompetentní vyhledávat a kontaktovat jednotlivce a skupiny v procesu resocializace.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Navrhování a realizace systémových změn jako reakce na potíže klienta, které mu systém způsobuje. Typologizace změn: společenská změna, organizační úpravy, změna v předpisech, změna v přístupu pracovníka ke klientovi atd. Faktor moci v profesionálním pomáhání. Moc, její zdroje a možnosti využití či zneužití. Rozhovor jako základní nástroj sociální práce. Jeho zásady, principy, formy rozhovoru a jeho chybné odnože. Terénní sociální práce: typy klientů a specifika sociálních pracovníků v této činnosti; cíle, principy a pozitiva TSP. Krizová intervence: základní charakteristika; cíle a metody užívané při KI. Principy sociální práce se skupinou: plánování skupiny, skupinová dynamika, fáze práce se skupinou. Komunitní práce: pojmy, historie, současná situace v ČR, proces komunitní práce, projekt komunitní práce. Typologie komunit: občanská, výcviková, terapeutická a spirituální. Principy sociální práce s komunitou: profesionální a radikální přístupy. Supervize: druhy, cíle a metody při supervizním postupu. Antiopresivní přístupy: odmítání znevýhodňování a utlačování; spravedlnost, rovnost a spoluúčast při práci s klientem; uschopnění a zmocňování; přístupy asimilační, liberální a kulturní.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivní účast ve výuce, prezence v minimálním rozsahu 80 %. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Vypracování seminární práce v rozsahu 3 až 5 stran.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce: metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, 1999. 166 s.: tab. ISBN 80-902081-8-5.

KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. S předmluvou Jiřiny Šiklové. 6. vydání. Praha: Portál, 2011. 147 s.: il. ISBN 978-80-7367-922-4.

KOZLOVÁ, Lucie. Sociální služby. 1. vydání. Praha: Triton, 2005. 79 s.: il. ISBN 80-7254-662-7.

MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3., rozšíř. a přeprac. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 161 s. ISBN 80-86429-19-9.

MATOUŠEK, Oldřich, KROFTOVÁ, Andrea. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998. 300 s. ISBN 80-7178-226-2.

MATOUŠEK, Oldřich, KOLÁČKOVÁ, Jana, KODYMOVÁ, Pavla. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005. 345 s. ISBN 80-7367-002-X.

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. 292 s. ISBN 80-7178-473-7.

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. 371 s. ISBN 80-7178-548-2.

Doporučená:
BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. 2. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 165 s. ISBN 80-86429-11-3.

BEDNÁŘOVÁ, Zdena - PELECH, Lubomír. Sociální práce na ulici - streetwork. 1. vydání. Brno: Doplněk, 2000. 102 s. ISBN 80-7239-048-1.

BUBER, Martin. Já a ty. Přeložil Jiří Navrátil; úvod a souhrn Jan Heller; k vydání připravil Michal Plzák. 3. vydání. Praha: Kalich, 2005. 164 s. ISBN 80-7017-020-4.

FERJENČÍK, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. 2. vydání. Praha: Portál, 2010. 256 s. ISBN 978-80-7367-815-9.

FRANKL, Viktor Emanuel. Psychoterapie pro laiky. Brno: Cesta, 1998. 158 s. ISBN 80-85319-80-2.

HARTL, Pavel. Komunita občanská a komunita terapeutická. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 221 s. ISBN 80-85850-45-1.

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Sociální služby. Praha: Portál, 2007. 177 s. ISBN 978-80-7367310-9.

MATOUŠEK, Oldřich. PAZLAROVÁ, Hana. Hodnocení ohroženého dítěte. Praha: Portál, 2010. 183 s. ISBN 978-80-7367-739-8.

MOŽNÝ, Ivo. Moderní rodina: mýty a skutečnosti. 1. vydání. Brno: Blok, 1990. 184 s. ISBN 80-7029-018-8.

Zákon o sociálních službách. č. 108/2006 Sb. s účinností od 1. 1. 2007 v platném znění.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html