SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Social and Charity Work - L0086
Title: Úvod do sociální a charitativní práce
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Mgr. Sylvie Stretti
Mgr. Barbora Racková
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Cílem předmětu je nastínit teorie sociální a charitativní práce jako základní archetypy a zdroje identity sociálních pracovníků. V teorii jde o specifikaci konkrétní činnosti, o upřesnění stylu práce i o zdůvodnění smysluplnosti této činnosti. V teorii jde také o specifikaci metodických postupů, které vycházejí s přesného pochopení a porozumění řešeným potížím; tím se zjednodušuje následné řešení. Teoretický fundament sociální práce vychází z komparace, eklektismu a synkretizace poznatků příbuzných disciplín, jakými jsou pedagogika, psychologie, sociologie, právní vědy, ale i filozofie či – v současném postmoderním světě – kulturní antropologie. Teorie sociální práce a metody sociální práce označují specifické postupy sociálních pracovníků, které jsou definovány cílem nebo konkrétní cílovou skupinou. Cíle jsou rozmanité, od poskytnutí materiální pomoci, poradenství, komplexní pomoci, výzkumu aj. až po úřednický úkon. Cílovou skupinou může být jedinec, rodina (nukleární jednotka), širší rodina, komunita, věková skupina, veřejnost (společnost). Student po absolvování předmětu disponuje znalostmi na úrovni základního vhledu do teorie a praxe sociální práce, je schopen provádět základní kontaktní specializované dovednosti v charitní činnosti, je kompetentní vyhledávat a kontaktovat jednotlivce a skupiny, analyzovat jejich sociální potřeby.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Historické počátky sociální práce: její ontologická a filozofická východiska; cíle a metody používané v dějinách sociální práce. Stručný přehled sociální práce v civilizacích, které se staly fundamentem evropské civilizace - obecná rovina (judaismus, helénismus, římská civilizace). Základní cíle a metody sociální práce v judaismu, v řecké a v římské společnosti, v křesťanství. Vymezení oboru sociální a charitativní práce, klíčových pojmů předmětu, životních situací klienta, programů sociální práce. Klasifikace pomáhajících profesí a jejich vztah k sociální práci. Základní druhy teorií v sociální práci, jejich klasifikace, kritéria a postupy hodnocení a volby teorií sociální práce. Humanistické teorie a existencialistické teorie, sociálně - psychologické a komunikační modely, psychosociální a psychodynamický přístup, systemický přístup, kognitivně-behaviorální teorie, úkolově orientovaný přístup, teorie rolí (labeling, stigmatizace, stereotypizace), ekologický přístup. Základní etické principy sociální práce. Hodnoty a klasifikace etických přístupů podle jednotlivých škol. Praktické kompetence v sociální práci a dovednosti sociálního pracovníka, jejich operacionalizace do výkonu sociálního pracovníka. Základní vztah mezi pracovníkem a klientem. Vzájemná rizika vztahu; nároky a paradoxy profesionálního pomáhání. Hranice mezi empatií a soucitem. Důraz na individualitu, originalitu a důstojnost klienta. Poradenská činnost jako nástroj sebenalezení klienta a jeho vnitřních zdrojů při řešení složitých životních situací.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivita v seminářích. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Vypracování seminární práce v rozsahu 3 až 5 stran.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce: metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, 1999. 166 s.: tab. ISBN 80-902081-8-5.

MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2005. 275 s. ISBN 80-7178-549-0.

MATOUŠEK, Oldřich, KOLÁČKOVÁ, Jana, KODYMOVÁ, Pavla. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005. 345 s. ISBN 80-7367-002-X.

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. 292 s. ISBN 80-7178-473-7.

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. 371 s. ISBN 80-7178-548-2.

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Sociální služby. Praha: Portál, 2007. 177 s. ISBN 978-80-7367310-9.

Zákon o sociálních službách. č. 108/2006 Sb. s účinností od 1. 1. 2007 v platném znění.

Doporučená:
BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. 2. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 165 s. ISBN 80-86429-11-3.

BEDNÁŘOVÁ, Zdena - PELECH, Lubomír. Sociální práce na ulici - streetwork. 1. vydání. Brno: Doplněk, 2000. 102 s. ISBN 80-7239-048-1.

HARTL, Pavel. Komunita občanská a komunita terapeutická. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 221 s. ISBN 80-85850-45-1.

KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. S předmluvou Jiřiny Šiklové. 6. vydání. Praha: Portál, 2011. 147 s.: il. ISBN 978-80-7367-922-4.

KOZLOVÁ, Lucie. Sociální služby. 1. vydání. Praha: Triton, 2005. 79 s.: il. ISBN 80-7254-662-7.

MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3., rozšíř. a přeprac. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 161 s. ISBN 80-86429-19-9.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html