SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Advanced Community Social Work - L0074
Title: Pokročilá komunitní sociální práce
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 8 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Mgr. Tereza Palánová
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základní terminologií a principy komunitního plánování a komunitní sociální práce v kontextu aktuální legislativy. Výchozí myšlenkou je myšlenka občanské společnosti jako živné půdy aktivní komunity. Studenti budou seznámeni s principy triády zadavatel, poskytovatel a uživatel, s rolí koordinátora KSSP, s možnostmi motivace veřejnosti k aktivnímu utváření komunity, se základními způsoby financování KPSS. Součástí výuky budou prezentace studentů, návštěvy odborníků působících v praxi, diskuse a výměna odborných zkušeností na poli KPSS. Získané znalosti a dovednosti v oblasti komunitní metody představují základ pro kompetence při realizaci programů komunitní sociální práce.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Úvod, tematický plán, pravidla plnění. Občanská společnost - principy a smysl, role komunity v občanské společnosti. Komunita, komunitní plánování, komunitní sociální práce - terminologie, oblasti působení. Triáda zadavatel - poskytovatel - uživatel. Role koordinátora KPSS. Motivace veřejnosti - příklady dobré praxe. Financování KPSS. Komunitní plánování a zapojení obcí - změny zákonných předpisů. Prezentace studentů, hosté, diskuse. Závěr, reflexe, zhodnocení semestrálních prací.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Zpracování semestrální práce v rozsahu 10 až 15 stran autorského textu.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Povinná:
GOJOVÁ, A. Teorie a modely komunitní práce. Ostrava: ZSF OU, 2006.

HALÍK, J. Vedení a řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2008.

HARTL, P. Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha: Portál, 1997.

HRONCOVÁ, M. Moderní nezisková organizace. Praha: Ateliér vzdělávání, 2010.

HUNČOVÁ, M. a kol. Sociální ekonomika - financování a měření přidaných hodnot. Ústí nad Labem: UJAP, 2011.

Doporučená:
KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. Praha: Grada Publishing, 2003.

KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2002.

MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003.

SEDLÁKOVÁ, J. Hodnocení kvality procesu KPSS. Acta Oeconomica Pragensia, 2009, roč. 17, č. 5, s. 39-40.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html