SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Pastoral Work with Delinquents and their Families II - L0070
Title: Pastorační práce s delikventy a jejich rodinami II.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 8 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Aleš Jaluška
Mgr. Barbora Racková
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Pastorace má své kořeny již v pastýřských kulturách Orientu. Pastýř se tehdy staral o bezpečí stáda – stejně jako Hospodin se staral o izraelský národ. I do Nového zákona je motiv pastýře promítnut. Tam je dobrým pastýřem stáda Ježíš. „Pastorací se rozumí mnohotvárná činnost celého církevního společenství, podnícená Duchem Svatým“. Cílem pastorace je nabízená pomoc církve člověku vidět sebe a porozumět sobě ve světle víry. Pastorační cíle v dnešní době jsou takové, abychom pomáhali handicapovaným a potřebným skupinám lidí. Tato pomoc vyžaduje čím dál tím více určitou kvalifikaci, nikoliv tedy jen morální úroveň a osobní nasazení, a proto také větší specializaci např. k práci s ohroženou mládeží. Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií a praxí rizikového jednání části populace, s problémy jedinců a skupin stojících na okraji společnosti a možnostmi sociální práce v postpenitenciární oblasti. Student získává znalosti pro pastorální teologii, dokáže na podkladě praktických dovednosti ovlivňovat vybrané oblasti delikvence a kriminality mládeže, a rozvíjí základní kompetence pro revitalizaci křesťanského života mládeže.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Problémy komunikace s dlouhodobě uvězněnými během jejich výkonu trestu. Úskalí vzájemného soužití během výkonu trestu (šikana, rasizmus, romská problematika). Problematika využití volného času ve výkonu trestu. Otázka sebereflexe (přiznání viny, pokání, poměr pachatel - oběť). Problémy integrace do společnosti po ukončení výkonu trestu (změna vnímání a reakcí odsouzených během výkonu trestu, problémy komunikace se členy rodiny, nemající zkušenost s výkonem trestu).

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Vypracování zápočtové práce.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Povinná:
BAJCURA, Lubomír. Práva vězně: od vazby po propuštění z trestu odnětí svobody. 1. vydání. Praha: Grada, 1999. 158 s. ISBN 80-7169-555-6.

Evropská vězeňská pravidla. Příloha časopisu České vězeňství, č. 4, 1996, s. 3.

FRANKL, Viktor Emil. Vůle ke smyslu: vybrané přednášky o logoterapii. Brno: Cesta, 2006. 212 s.: il. ISBN 80-7295-084-3.

HÁLA, Jaroslav. Teorie a praxe vězeňství I.: prevence mimořádných událostí ve výkonu vazby. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 1996. 64 s. ISBN 80-7040-235-0.

HÁLA, Jaroslav. Teorie a praxe vězeňství II.: optimalizace výkonu trestu odnětí svobody. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Fakulta zdravotně sociální, 1999. 103 s. ISBN 80-7040-376-4.

Doporučená:
NESS, D. W. Van. Zločin a jeho oběti. kpt. Účel trestu. České vězeňství, č. 6, 1998, s. 65-69.

Řád výkonu trestu odnětí svobody.

Řád výkonu vazby.

ŘEHÁČEK, Miloš a kol. Uplatňování resocializačních programů u odsouzených. České vězeňství, č. 3, 1995, 3, s. 6-7.

ŘEZÁČ, F. J. Vězeňství v dosavadních způsobech svých s návrhem o zdárnější trestání a polepšování zločinců. České vězeňství, č. 3, 1995, s. 4-5.

UHLÍK J. Řezáč F. J. - reformátor vězeňství a školství 19. století. České vězeňství, č. 5, 1997, s. 2.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html