SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social Gerontology and Geriatrics II - L0066
Title: Sociální gerontologie a geriatrie II.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 16 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Mgr. Alžběta Bártová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Alžběta Bártová, Ph.D.
MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Annotation - Czech
Kurz navazuje na L0065. Cílem přednášek a seminářů je prohloubit poznatky získané v kurzu Sociální gerontologie a geriatrie I a seznámit posluchače s dalšími aktuálními tématy z oboru tak, aby byli teoreticky připraveni na specifika sociální práce se starými lidmi. U seniorů spolu velmi úzce souvisí sociální a zdravotní situace. Proto jsou do přednášek zařazena i základní témata geriatrická. Problematika onemocnění, která se nejčastěji vyskytují ve stáří, je prezentována nejen z medicínského hlediska (příčiny, projevy, prevence), ale zejména v širším kontextu prožívání, soběstačnosti a kvality života ve stáří. Studenti budou seznámeni se specifiky sociální práce se seniory v nepříznivé sociální situaci způsobené závažnou nemocí, což je ve stáří nejčastější příčina snížené soběstačnosti. Student získává znalosti v profesním rámci geriatrie a gerontologie, osvojuje si dovednosti při volbě a aplikaci metod sociální práce a poskytování vícero druhů nefarmakologické terapie, a rozvíjí své profesní kompetence při posuzování soběstačnosti seniorů.
Last update: Ondrušová Jiřina, MUDr., Ph.D. (31.01.2023)
Syllabus - Czech

Témata přednášek a seminářů:

 1. Geriatrie v kontextu sociální gerontologie; zdraví a nemoc ve stáří. Typické nemoci stáří a geriatrické syndromy - změna paradigmatu. Geriatrické syndromy somatické, psychické a sociální. Frailty syndrom
 2. Geriatrické syndromy somatické
 3. Geriatrické syndromy somatické
 4. Geriatrické syndromy psychické
 5. Geriatrické syndromy psychické
 6. Onemocnění pohybového ústrojí - nejčastější příčina disability seniorů
 7. Onemocnění srdce a cév - nejčastější příčina nemocnosti a úmrtnosti ve stáří
 8. Diabetes mellitus - somatické a psychosociální dopady onemocnění ve stáří, prevence. Dekáda zdravého stárnutí
 9. Onkologická onemocnění u seniorů a možnosti primární a sekundární prevence
 10. Psychosociální důsledky smyslových poruch ve stáří. Prevence v gerontologii

Součástí seminářů jsou diskuse na aktuální témata prezentovaná studenty dle rozpisu.

Aktuální změna obsahu přednášek vyhrazena.

Last update: Ondrušová Jiřina, MUDr., Ph.D. (31.01.2023)
Course completion requirements - Czech

Požadavky pro zakončení předmětu:

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

 1. Účast na 1. nebo 2. přednášce; ev. kontakt mailem (Zápis na prezenční arch; závazný zápis na prezentaci - téma prezentací; seznámení s obsahem a požadavky LS)
 2. varianta a): Ústní prezentace v délce cca 10 minut na semináři dle rozpisu. Téma: aktualita z gerontologie. Podrobnosti budou sděleny na 1. přednášce.

           varianta b): Písemná práce - výše uvedené téma zpracované a zaslané e-mailem nejpozději do 10.4.2024 - rozsah 2–3 stránky A4.

Studenti, kteří nesplní tyto podmínky (1+2), nemohou absolvovat závěrečný test!

Kurz je zakončen závěrečným testem z témat, která jsou obsahem přednášek zimního a letního semestru.

V případě distanční výuky bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.

Last update: Ondrušová Jiřina, MUDr., Ph.D. (31.01.2024)
Requirements to the exam - Czech

Kurz je zakončen písemným testem podle otázek uvedených v e-skriptech: ONDRUŠOVÁ, J. Sociální gerontologie a geriatrie. Praha: UK HTF [online] 2018. Dostupné z: https://htf.cuni.cz/HTF-103-version1-gerontologie7.pdf. a otázek ze speciální geriatrie probíraných na přednáškách.

Distanční forma:

Kurz je zakončen písemným testem v MS Teams.

Last update: Ondrušová Jiřina, MUDr., Ph.D. (31.01.2023)
Literature - Czech

Povinná:

HOLMEROVÁ, Iva et al. Průvodce vyšším věkem: manuál pro seniory a jejich pečovatele. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. 206 s. Lékař a pacient. ISBN 978-80-204-3119-6.

ONDRUŠOVÁ, J. Sociální gerontologie a geriatrie [online]. Praha: UK HTF, 2018. Dostupné z: https://htf.cuni.cz/HTF-103-version1-gerontologie7.pdf

ONDRUŠOVÁ, J.; DRAGOMIRECKÁ, E. Smysl života  a deprese u českých seniorů. Ceskoslovenska Psychologie, 2012, 56(3),  s. 193-205. ISSN 1804-6436.

ONDRUŠOVÁ, J., KRAHULCOVÁ, B. a kol. Gerontologie pro sociální práci. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 368 stran. ISBN 978-80-246-4383-0.

SOCIÁLNÍ PRÁCE. Sociální práce, zdraví a životní styl. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2017, (3). ISSN 1213-6204.

WEBER, P., AMBROŠOVÁ, P.  a kol. Geriatrické syndromy a syndrom frailty - zlatý grál geriatrické mediciny. Vnitřní lékařství. 2011, 57(11), 5 s. ISSN 1801-7592.

Právní předpisy:

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Doporučená:

GERONTOLOGIE a GERIATRIE - odborný časopis České gerontologické a geriatrické společnosti. Praha: Galén, ČLS J.E. Purkyně

HOLMEROVÁ, I., VAŇKOVÁ, H., WIJA, P. a kol. Pohled na geriatrického pacienta, demence a některé další geriatrické syndromy. In Štěpánková, H., Höschl, C., Vidovićová, L. a kol.: Gerontologie – současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd. Praha: Karolinum 2014, s. 77–92. ISBN 978-80-246-2628-4.

LUŽNÝ, J. Gerontopsychiatrie. Praha: Triton, 2012. 159 s. ISBN 978-80-7387-573-2.

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H. Specifika diagnostiky a léčby ve stáří. Zdravotnictví a medicína. Postgraduální medicína [online]. 2016, (2). Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/specifika-diagnostiky-a-lecby-ve-stari-481957/check-status/

Studijní materiály (včetně elektronických zdrojů) od vyučující zaslané studentům zapsaným do kurzu ve formě power-point prezentace.

Last update: Ondrušová Jiřina, MUDr., Ph.D. (31.01.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html