SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Gerontology and Geriatrics I - L0065
Title: Sociální gerontologie a geriatrie I.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 16 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)
Cílem kurzu je seznámit posluchače s nejvýznamnějšími aspekty života seniorů a připravit je na specifika sociální práce se starými lidmi. V přednáškách jsou probrána stěžejní témata ze sociální gerontologie a vysvětleny specifické problémy spojené se stárnutím a stářím jednotlivce a obyvatelstva jako celku. Struktura seminářů navazuje tematicky na přednášky, přispívá k hlubšímu pochopení života seniorů v současné společnosti a v diskusi pomáhá studentům ujasnit si osobní postoje ke starým lidem, kteří jsou, vzhledem k současnému demografickému vývoji i nedílnou součástí každé rodiny. U seniorů spolu velmi úzce souvisí sociální a zdravotní situace. Proto jsou do přednášek zařazena i základní témata geriatrická. Student získává znalosti v profesním rámci gerontologie, osvojuje si dovednosti při volbě a aplikaci metod sociální práce a poskytování vícero druhů nefarmakologické terapie a rozvíjí své profesní kompetence při posuzování soběstačnosti seniorů.
Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)

Témata přednášek a seminářů ze sociální gerontologie

Úvod; Gerontologie - základní pojmy, historie oboru; fyziologické změny ve stáří

Demografické aspekty stárnutí a stáří; charakteristiky seniorské populace

Důsledky stárnutí obyvatelstva; Psychosociální aspekty stárnutí; Potřeby seniorů

Rizikové situace a rizikové osoby v populaci seniorů

Zdravotní stav českých seniorů; typické nemoci stáří; zvláštnosti stonání ve stáří; systém zdravotní péče v ČR

Problematika soběstačnosti a závislosti ve stáří; příspěvek na péči

Péče o seniory, long-term care; základní strategie - 4 x D; Sociální služby pro seniory

Starý člověk v rodině

Úskalí institucionální péče o seniory

Příprava na stáří; aktivní stárnutí; úspěšné stárnutí

Kvalita života u seniorů; smysluplnost života ve stáří

Bezpečí seniorů

Sociální patologie ve stáří

Součástí seminářů jsou diskuse na aktuální témata prezentovaná studenty dle rozpisu.

Aktuální změna obsahu přednášek vyhrazena.

Course completion requirements - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Podmínky k získání zápočtu:

1. Povinná účast na 1. nebo 2. přednášce.

(Zápis na prezenční arch; závazný zápis na prezentaci - téma prezentací; seznámení s obsahem a požadavky kurzu)

2. 80 % účast na přednáškách a seminářích

3. Ústní prezentace zvoleného tématu v délce cca 10 minut na semináři dle rozpisu - lze i ve skupinkách

(ve výjimečných případech po domluvě úvaha odevzdaná písemně nejpozději do 5.12. – v tištěné formě, rozsah minimálně 3 normostrany

Studenti, kteří nesplní tyto podmínky, budou psát v zápočtovém týdnu zápočtový test.

Requirements to the exam - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)

Kurz je zakončen udělením zápočtu.

Podmínky k získání zápočtu:

1. Povinná účast na 1. nebo 2. přednášce.

(Zápis na prezenční arch; závazný zápis na prezentaci - téma prezentací; seznámení s obsahem a požadavky kurzu)

2. 80 % účast na přednáškách a seminářích

3. Ústní prezentace zvoleného tématu v délce cca 10 minut na semináři dle rozpisu - lze i ve skupinkách

(ve výjimečných případech po domluvě úvaha odevzdaná písemně nejpozději do 5.12. – v tištěné formě, rozsah minimálně 3 normostrany

Studenti, kteří nesplní tyto podmínky, budou psát v zápočtovém týdnu zápočtový test z probraných témat ze sociální gerontologie.

Okruhy jsou uvedeny v otázkách v : ONDRUŠOVÁ, J. Sociální gerontologie a geriatrie. Praha: UK HTF [online] 2018. Dostupné z: https://htf.cuni.cz/HTF-103-version1-gerontologie7.pdf.

Literature - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)
Povinná:
HAŠKOVCOVÁ, H. Sociální gerontologie aneb senioři mezi námi. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-900-8.

HROZENSKÁ, M., DVOŘÁČKOVÁ, D. Sociální péče o seniory. Praha: Grada 2013. s. 60–84. ISBN 978-80-247-4139-0.

JANEČKOVÁ, H. Sociální práce se starými lidmi. In Matoušek, O. Sociální práce v praxi. Specifika cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál 2005, s. 163–193. ISBN 978-80-7367-818-0.

KALVACH Z., ŠNEJDRLOVÁ M., ONDRUŠOVÁ J., DRBAL C. Zdravotní stav ve stáří. Demografie, 2006, 48, 4: s. 265-269. ISSN 0011-8265.

MALÍKOVÁ, E. Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. Praha: Grada 2011, s. 29–268; 277–287. ISBN 978-80-247-3148-3.

ONDRUŠOVÁ, J. Sociální gerontologie a geriatrie. Praha: UK HTF [online] 2018. Dostupné z: https://htf.cuni.cz/HTF-103-version1-gerontologie7.pdf.

ONDRUŠOVÁ, J., KRAHULCOVÁ, B. a kol. Gerontologie pro sociální práci. Praha: Karolinum 2019.ISBN 978-80-246-4383-0.

ZAVÁZALOVÁ, H. a kol. Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0326-8.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Doporučená:
ČEVELA, R., KALVACH, Z., ČELEDOVÁ, L. Sociální gerontologie. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3901-4.

GRÜN, A. Umění stárnout. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2009.

HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. ISBN 978-80-87109-19-9.

HOLMEROVÁ, I., JURAŠKOVÁ, B., ZIKMUNDOVÁ, K. Vybrané kapitoly z gerontologie. Gerontologické centrum, 2007. ISBN 978-80-254-0179-8.

KUBALČÍKOVÁ, K. a kol. Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie. [online] Brno: Masarykova univerzita 2015, s. 43–89. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/fss/kspsp/knihy_esf/Kubalcikova-e-kniha.pdf.

ONDRUŠOVÁ, J. Stáří a smysl života. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1997-2.

TOŠNEROVÁ, T. Příručka pečovatele. Praha: Ambulance pro léčbu paměti, 2002. ISBN 80-238-8541-3.

ŠIKLOVÁ, J. Vyhoštěná smrt. Praha: Kalich 2013. ISBN 978-80-7017-197-4.

ŠOLCOVÁ, I. Psychosociální aspekty stárnutí. Československá psychologie 2011, 2, 55, s. 15-163. ISSN 1804-6436.

Long-term Care: Growing Sector, Multifaceted Systems. In: Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care. OECD 2011.

Dostupné z: http://www.oecd.org/els/health-systems /47884520.pdf.

The Journals of Gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.

WONG, P. T. P. Spirituality, meaning and successful aging. In WONG, P. T. P., FRY P. S. The human quest for meaning. A handbook of psychological research and clinical applications. Mahwah, New Jersey - London: Lawrence Erlbaum Associates, 1998, s. 359-394.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html