SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Psychopathology - L0064
Title: Psychopatologie
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 16 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Psychopatologie se zabývá duševními poruchami. Věnuje se jak příčinám, průběhu a prognóze, tak diagnostice, třídění, léčbě a prevenci duševních poruch a stavů. Počty lidí s nějakou formou narušení duševního zdraví, mají celosvětově stoupající tendenci. Znalost základů psychopatologie tak dnes patří k nepostradatelným předpokladům pro práci ve všech pomáhajících profesích (u psychologů, sociálních pracovníků, zdravotníků, pedagogů apod.). Poznatky o duševních poruchách jsou nezbytné pro studující příslušných oborů. Cílem předmětu psychopatologie pro sociální pracovníky je nastínit základní symptomatologii včetně důsledků frekventovaných duševních poruch a vysvětlit základní přístupy a sociální služby pro klienty s duševními poruchami. Student získává znalosti zaměřené na klasifikace, příčiny, průběh, důsledky a otázky destigmatizace duševních poruch, osvojuje si dovednosti při zapojení do práce multioborových týmů, a rozvíjí své kompetence v důsledku získání jistoty při dodržování a evaluaci kvality standardů práce s klienty v podmínkách snížení kontaktu s realitou.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Příčiny duševních poruch. Duševní poruchy a poruchy chování - jejich psychosociální kontext. Klasifikace duševních poruch. Symptomy a syndromy duševních poruch. Vybrané duševní poruchy: Organické duševní poruchy včetně symptomatických. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek. Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy - vývoj, průběh a typy, možnosti fungování ve společnosti. Afektivní poruchy, poruchy nálady. Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy. Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory. Poruchy osobnosti a chování u dospělých. Poruchy psychického vývoje. Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci. Sociální práce s člověkem s duševní poruchou. Sociální služby dle 108/2006 Sb. v platném znění. Metody sociální práce. Podporované zaměstnání. Case management. Psychosociální rehabilitace, centra duševního zdraví, multioborové týmy. Oblasti péče: překonání společenské izolace a stigmatizace, rozvíjení sociálních dovedností a schopností, chráněné a podporované bydlení pro osoby s duševními poruchami, chráněná práce, smysluplné trávení volného času, komunitní přístup v péči. Krizové služby, terénní mobilní týmy, domácí péče.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky k písemnému zápočtovému testu.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
Zápočtový test přes online aplikaci webex.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Povinná:
Komunitní plánování. Sociální práce s lidmi s duševní nemocí. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: 1/2008 AVSP. ISSN 11213-6204.

LÁTALOVÁ, Kateřina. Bipolární afektivní porucha. Praha: Grada, 2010. 205 s. ISBN 978-80-247-3125-4.

MAHROVÁ, Gabriela, VENGLÁŘOVÁ, Martina. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Praha: Grada, 2008. 151 s. ISBN 978-80-247-2138-5.

Doporučená:
MALÁ, Eva. PAVLOVSKÝ, Pavel. Psychiatrie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-700-0.

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ - 10. REVIZE. Duševní poruchy a poruchy chování. Praha: Psychiatrické centrum, 1992.

PRAŠKO, Ján, PRAŠKOVÁ, Hana, PRAŠKOVÁ, Jana. Deprese a jak ji zvládat. Praha: Portál, 2003. 180 s. ISBN 80-7178-809-0.

PRAŠKO, Ján, VYSKOČILOVÁ, Jana, PÍGLOVÁ, Lucie, PRAŠKOVÁ, Jana. Sociální fobie. Praha: Portál, 2005. 132 s. ISBN 80-7367-031-3.

PRAŠKO, Ján, VYSKOČILOVÁ, Jana, PRAŠKOVÁ, Jana. Úzkost a obavy. Praha: Portál, 2006. 223 s. ISBN 978-80-7367-410-6.

PRAŠKO, Ján. Poruchy osobnosti. Praha: Portál, 2003, 2009. 341 s. ISBN 978-80-7367-558-5.

PROBSTOVÁ Václava, PĚČ Ondřej. Psychiatrie pro sociální pracovníky. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0731-3.

Sociální práce s lidmi s duševní nemocí. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: 1/2009 AVSP. ISSN 11213-6204.

SVOBODA, Miloš, (ed.), ČEŠKOVÁ, Eva, KUČEROVÁ, Hana. Psychopatologie a psychiatrie. Praha: Portál, 2006. 289 s. ISBN 80-7367-154-9.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html