SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Administration II - L0063
Title: Sociální správa II.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 16 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:1/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
ThDr. Markéta Kateřina Holečková
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Cílem předmětu je prohloubit odborné kompetence studentů v problematice systémového uspokojování sociálně potřebných klientů. Struktura předmětu je rozdělena do částí: teorie sociální správy, obory sociální správy, instituce sociální správy a management (řízení a postupy) v sociální správě. Předmět se zabývá vybranými tématy správní vědy jako disciplíny, která studuje – s využitím poznatků dalších oborů, především státovědy, historické vědy, jurisprudence, ekonomie a teorie řízení. Uspořádání a fungování veřejné správy. Studenti tak získají přehled o vývoji institucí veřejné správy a o názorech předních reprezentantů správní vědy. Část přednášek má srovnávací povahu s cílem seznámit studenty s evropskými správními systémy, které mají vliv i na organizaci české veřejné správy. Objasňují se také základní rysy vývoje veřejné správy se zaměřením na novodobé dějiny veřejné správy na území ČR. Student získává znalosti pro celou oblast veřejné správy, osvojuje si praktické dovednosti při praktickém vyhledávání aktuálních informací legislativního a sociálně správního systému, a rozšiřuje své profesní kompetence pro možné zastupování ohroženého klienta vznikem nebo rozvojem sociálních dysfunkcí.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Výkon veřejnoprávní sociální správy: v oblasti sociálních služeb, kritéria sociálně demografické analýzy a komunitního rozvoje obce, ukazatele vybavenosti územních celků, vývoje sociálních jevů. Orgány veřejné sociální správy. Správní řízení a správní řád. Procesy v sociální správě. Obecné principy. Principy správního řízení. Principy občansko-správního řízení. Státní služba.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
Není vyžadována presenční docházka - 80%. Presentace jsou zasílány prostřednictvím emailu, studenti jsou povinni zpracovávat písemné reakce na zaslané presentace, je tak zajištěn kontakt s přednášejícím. Dále pak jsou realizovány písemné testy. Celkem je nezbytné zpracování odpovědí na 4 zaslané testy z přednášek.

  • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
Kontrola bude provedena distančně - bude zpracován online test - test bude zpracován v programu google forms (z důvodu technický ch problémů s moodle na straně přednášející). Tento program byl již testován na malé testy v rámci dílčích přednášek. Forma - písemný test - se nemění. Termíny pro zkoušky jsou vypsány do SIS. S ohledem na skutečnost, že většina studentů v předmětu půjdou na státní zkoušky, jsou vypsány 2 předtermíny + jeden řádný termín.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Povinná:
TOMEŠ, Igor a kolektiv. Sociální správa. Praha: Portál, 2002. 301 s. ISBN 80-7178-560-1.

TOMEŠ Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010. 425 s. ISBN 978-80-7367-680-3.

Doporučená:
CHARVÁT, Martin. O nových mediích, modularitě a simulaci. 1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press a Togga, 2017. ISBN 978-80-87956-57-1.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html