Social Administration I - L0062
Title: Sociální správa I.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 16 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
ThDr. Markéta Kateřina Holečková
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Cílem předmětu je prohloubit odborné kompetence studentů v problematice systémového uspokojování sociálně potřebných klientů. Struktura předmětu je rozdělena do částí: teorie sociální správy, obory sociální správy, instituce sociální správy a management (řízení a postupy) v sociální správě. Předmět se zabývá vybranými tématy správní vědy jako disciplíny, která studuje – s využitím poznatků dalších oborů, především státovědy, historické vědy, jurisprudence, ekonomie a teorie řízení. Uspořádání a fungování veřejné správy. Studenti tak získají přehled o vývoji institucí veřejné správy a o názorech předních reprezentantů správní vědy. Část přednášek má srovnávací povahu s cílem seznámit studenty s evropskými správními systémy, které mají vliv i na organizaci české veřejné správy. Objasňují se také základní rysy vývoje veřejné správy se zaměřením na novodobé dějiny veřejné správy na území ČR. Student získává znalosti pro celou oblast veřejné správy, osvojuje si praktické dovednosti při praktickém vyhledávání aktuálních informací legislativního a sociálně správního systému, a rozšiřuje své profesní kompetence pro možné zastupování ohroženého klienta vznikem nebo rozvojem sociálních dysfunkcí.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)

Předmět a metody sociální správy, institucionální zabezpečení sociálních systémů. Správa, veřejná správa a samospráva. Hlavní subjekty veřejné správy. Nástroje a organizační principy veřejné správy. Vztah samosprávy a státu. Pojetí sociální správy v Evropě a v České republice. Soudobé systémy sociální správy. Evropské dohody a jejich vliv na vývoj sociální správy v Evropě. Koncepce "Evropa obcí a regionů". Subjekty a objekty sociální správy. Role jednotlivých subjektů sociální správy. Sociální správa a sociální ochrana. Financování státní politiky zaměstnanosti, veřejnoprávní fondy, doplňkové sociální soustavy, nestátní organizace. Pravidla pro rozvoj finančního managementu v organizaci.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Povinná:
TOMEŠ, Igor a kolektiv. Sociální správa. Praha: Portál, 2002. 301 s. ISBN 80-7178-560-1.

TOMEŠ Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010. 425 s. ISBN 978-80-7367-680-3.

Doporučená:
CHARVÁT, Martin. O nových mediích, modularitě a simulaci. 1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press a Togga, 2017. ISBN 978-80-87956-57-1.