Current Social Work Matters - L0061
Title: Aktuální problematika sociální práce
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 16 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Monika Válková
Teacher(s): PhDr. Monika Válková
Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Cílem předmětu je seznámení studentů s aktuálními trendy v oblasti sociální práce a sociální intervence. Důraz je kladen na osvojení si principů a filosofie antiopresivních (směřujících proti útlaku) a antidiskriminačních (směřujících proti znevýhodňování) postupů v sociální práci s menšinami v nejširším slova smyslu, dílčím tématem je představení předchozího v systemickém slova smyslu. V rámci zaměření předmětu je zohledněno získání dovedností a znalostí v oblasti týmové práce jednotlivých pracovníků i zvýšení koheze týmu včetně nastavení systému funkční komunikace v oblasti implementace multioborové spolupráce v sociální a zdravotní oblasti. Student / studentka získává znalosti v nejnovějších a aktuálních trendech v sociální praxi, osvojuje si dovednost reflektovat změnu jako podnět pro hledání nové cesty ke snižování sociálních dysfunkcí a rozvíjí své kompetence k flexibilitě při výkonu práce. Student uplatní již získané dovednosti a znalosti z oboru psychologie, sociologie, teorie sociální práce, etiky a dalších oblastí, které jsou důležité pro multioborovou spolupráci. Student bude schopen pomoci znevýhodněným osobám řešit jejich problémy a zlepšovat jejich sociální fungování. Předmět poskytne studentovi možnost orientovat se v potřebách zdravotně znevýhodněných osob, klientů dlouhodobé péče, v seniorské problematice, problematice pěstounské péče, v oblasti transformace psychiatrie, poradenské činnosti a dalších, v návaznosti na sociálně zdravotnický systém ve smyslu poznání svých kompetencí a další spolupráce s ostatními členy multioborového týmu.
Last update: Langer Marketa, ThDr., Ph.D. (10.12.2022)
Syllabus - Czech

Kapitola 1.:
Úvod, cíle kurzu, orientace v současné problematice osob se zdravotním znevýhodněním; interiorizovat moderní trendy v sociální práci.
Cílová skupina – klient dlouhodobé sociálně zdravotní péče v terénní práci, multioborová spolupráce. Multioborová spolupráce jako příklad dobré praxe řešení situace klientů v dlouhodobé sociálně zdravotní péči, poradenství pro neformálně pečující a sociální práce s neformálně pečujícími jakožto podpora těchto osob.
Transformace psychiatrické péče, současné změny v systému péče o duševně nemocné, realizace Center duševního zdraví, moderní přístupy v psychiatrické péči zaměřené na potřeby klienta (rodina, finance, život v komunitě, bydlení, práce apod.).
Problematika pěstounské péče z pohledu sociální práce. Case management.

Kapitola 2.:
Aktuální problematika jednotlivých cílových skupin ve vazbě na legislativní podporu a záměry ministerstev na změny zákonných norem.
Problematika legislativního zakotvení některých již vypracovaných záměrů z oblasti zdravotně sociální péče, které nelze vymezit pouze jako záležitost zdravotnického nebo sociálního systému: bezdomovectví, cílová skupina migrantů, osoby se zdravotním postižením. Cílové skupiny a jejich specifické změny budou obměňovány v závislosti na společenské naléhavosti jejich řešení.
Řízení multidisciplinárního týmu, kompetence v týmu.

Last update: Langer Marketa, ThDr., Ph.D. (10.12.2022)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Otázky a úkoly k tématu v kapitole 1:

 1. Definujte sociální potřeby cílové skupiny lidí bez domova. Navrhněte způsob sociální práce.
 2. Definujte sociální potřeby cílové skupiny klientů v dlouhodobé sociálně zdravotní péči. Navrhněte způsob sociální práce.
 3. Definujte sociální potřeby cílové skupiny duševně nemocných. Navrhněte postup, metodu a techniky sociální práce.
 4. Definujte sociální potřeby cílové skupiny pěstounských rodin. Navrhněte způsob sociální práce.
 5. Definujte sociální potřeby cílové skupiny neformálních pečovatelů, Navrhněte způsob sociální práce.
 6. Jakou roli má odborné sociální poradenství u jednotlivých cílových skupin.
 7. Význam multioborové spolupráce, role, klady a zápory. Využití v praxi.
 8. Zamyslete se nad otázkou, zda si myslíte, že máte dostatečné kompetence být členem multioborového týmu?
 9. Domníváte se, že máte dostatečné kompetence zastávat roli case managerem?

Otázky – úkoly k tématu v kapitole 2:

 1. Multidisciplinární tým a role sociálního pracovníka v rámci strategie podpory sociální, ekonomické a kulturní integrace migrantů do nového prostředí.
 2. Multidisciplinární tým a role sociálního pracovníka v rámci strategie podpory sociální, ekonomické, kulturní integrace zdravotně postižených osob do společnosti.
 3. Definujte specifické potřeby cílové skupiny zdravotně postižených: sluchové postižení, zrakové postižení, poruchy řeči nebo komunikace, mentální postižení, postižení pohybového ústrojí a postižení duševními poruchami.
 4. Nastudujte legislativní rámec v České republice u cílové skupiny zdravotně postižených a navrhněte změny v legislativním systému i dle doporučení NNO, které se zabývají touto cílovou skupinou.
 5. Nastudujte strategické dokumenty, různé platformy, akční plány dle jednotlivých cílových skupin

Úkol. č. 2 – prezentace (práce ve skupinách)

Vyberte si cílovou skupinu osob, kdy zpracujete základní analýzu současných právních předpisů vztahující se k problematice vybrané cílové skupiny.

Dle specifických potřeb vybrané cílové skupiny analyzujte strategické dokumenty, platformy, doporučení NNO, které se zabývají cílovou skupinou.

Navrhněte opatření (komunitní plán nebo akční plán) pro vybranou cílovou skupinu na úrovni obcí, měst nebo krajů dle Vašeho bydliště.

Studenti pracují samostatně a formou skupinové práce v rámci výuky. Student si vybere odpřednášené téma a vypracuje seminární práci na základě povinné literatury a aktuálního dění ve společnosti. Počet normostran je 8. Úkol č. 2 bude plněn v rámci výuky formou skupinové práce na odpřednášená témata. Pokud nebude možná výuka, studenti budou konzultovat výsledky svoji práci formou emailu s vyučujícím, který bude písemně reagovat na splnění úkolu. Prezentace úkolů ostatním studentům by byla formou on line.

Last update: Langer Marketa, ThDr., Ph.D. (10.12.2022)
Literature - Czech

BRUTHANSOVÁ, Daniela a JEŘÁBKOVÁ, Věra. Koordinovaná rehabilitace. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2012. 76, 5 s. ISBN 978-80-7416-102-5. s. 8-19 (11 stránek Čj).

BUBLEOVÁ, Věduna a BENEŠOVÁ, Lucie. Adopce.com: průvodce náhradní rodinnou péčí: projekt náhradní rodinné péče. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, [2003]. 15 s. ISBN 80-239-1318-2. s. 2-18 (16 stránek Čj).

MA PRŮVODCE REFORMOU PSYCHIATRICKÉ PÉČE. Praha: Vydala Psychiatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Regionální úřadovnou WHO pro Evropu (BCA 2016–2017) v rámci bilaterální spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví České republiky [online].

Dostupné z:  https://www.psychiatrie.cz/images/stories/MZ_psychiatrie_pruvodce_final.pdf s. 1-16 (16 stránek Čj).

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-2025: schválený usnesením vlády České republiky ze dne 20. července 2020 č. 761. Praha: Úřad vlády České republiky, 2020. 88 stran. ISBN 978-80-7440-255-5. s 4-84 (80 stránek Čj).

NEČASOVÁ, Mirka. Úvod do filozofie a etiky v sociální práci [online]. Brno: Masarykova univerzita. 98 s.[cit. 2018-01-26]. ISBN 80-210-2673-01. Dostupné z: https://is. muni. cz/el/1423/jaro2009/SPP807/um/Necasova_-_skripta. pdf, 2001. s. 5-13, 23-25, 83-90 (20 stran Čj).

SOLAŔOVÁ, Hana. Case management aneb případové konference v praxi, Krok k pochopení – další vzdělávání pracovníků v sociálních službách. [online]. Praha: Benepal, a.s., 2013. Dostupné z: http://www.benepal.cz/files/project_4_file/CASE-MANAGEMENT.PDF s. 6-41 (35 stránek).

ČR, MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ. Strategie reformy psychiatrické péče. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR [cit. 13. 5. 2018]. Dostupné z: http://www. reformapsychiatrie. cz/wp-content/uploads/2012/11/SRPP_publikace_web_9-10-2013. pdf, 2013. s. 31–66(35 stránek Čj).

VÁLKOVÁ, Monika, et al. Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice. Prague: MPSV, 2010. s. 6–59 (53 stránek Čj).

VÍŠEK, Petr a PRŮŠA, Ladislav. Optimalizace sociálních služeb. 1. vyd. Praha: Národní centrum sociálních studií, 2012. 110, 4 s., [18] s. obr. příl. ISBN 978-80-7416-099-8. s. 23-33 (10 stránek Čj).

Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2019 [online]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvozp/dokumenty/Zprava-o-plneni-NPPRP-v-roce-2019.pdf K prostudování: strany 4–125.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020. 2014. s. 18-58 (40 stránek Čj).

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Strategie migrační politiky České republiky. 2015. s. 2–24. (22 stránek Čj).

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Zpráva o plnění Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 za rok 2019. s. 7–84. (77 stránek Čj).

Last update: Langer Marketa, ThDr., Ph.D. (04.12.2022)