SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Current Social Work Matters - L0061
Title: Aktuální problematika sociální práce
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 16 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
PhDr. Monika Válková
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Cílem předmětu je seznámení studentů s aktuálními trendy v oblasti sociální práce a sociální intervence, jejímž cílem je zlepšení životních podmínek lidí ohrožených sociálním vyloučením a v celé společnosti. Důraz bude kladen na osvojení si principů a filosofie antiopresivních (směřujících proti útlaku) a antidiskriminačních (směřujících proti znevýhodňování) postupů v sociální práci s menšinami v nejširším slova smyslu, dílčím tématem bude představení předchozího v systemickém slova smyslu. V rámci zaměření předmětu je zohledněno získání dovedností a znalostí v oblasti týmové práce jednotlivých pracovníků i zvýšení koheze týmu včetně nastavení systému funkční komunikace v oblasti implementace multioborové spolupráce v sociální a zdravotní oblasti. Student získává znalosti v nejnovějších a aktuálních trendech v sociální praxi, osvojuje si dovednost reflektovat změnu jako podnět pro hledání nové cesty ke snižování sociálních dysfunkcí a rozvíjí své kompetence k flexibilitě při výkonu práce.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)

Vzdělávací předmět poskytne absolventovi možnost orientovat se v potřebách zdravotně znevýhodněných, klientů dlouhodobé péče, seniorské problematiky, problematice pěstounské péče, transformace psychiatrie, poradenské činnosti a další návaznosti na sociálně zdravotnický systém ve smyslu poznání svých kompetencí a další spolupráce s ostatními členy multioborového týmu. Základem vzdělávání je seznamování studentů s aktuální problematikou jednotlivých cílových skupin ve vazbě na legislativní podporu a záměry ministerstev na změny zákonných norem. V rámci vzdělávacího předmětu získá absolvent znalosti a dovednosti v jednotlivých oblastech multidisciplinární spolupráce, včetně poskytnutí základního legislativního rámce v sociálních a zdravotnických službách, které se přímo vážou na práci pracovníků dle jejich kvalifikace a vzhledem k jejich kompetencím.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Povinná:
Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče, výstup z individuálního projektu MPSV, Praha, 2011.

Analýza příjemců příspěvku na péči a potencionálních klientů dlouhodobé péče, výstup z individuálního projektu MPSV, Praha, 2011.

BRUTHANSOVÁ, D., JEŘÁBKOVÁ, D. Koordinovaná rehabilitace. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2012.

BUBLEOVÁ, V. a kol. Průvodce náhradní rodinnou výchovou. 5. vyd. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, o. s., 2013.

BUBLEOVÁ, V. a kol. Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka. 2. vyd. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, o. s., 2013.

Doporučená:
BUBLEOVÁ, V., VRÁNOVÁ, L., VAVROVÁ, A., FRANTÍKOVÁ, J. Základní informace o náhradní rodinné péči. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2011. 104 s.

HOLMEROVÁ, I. Komunikace a etika v geriatrii. In PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P. Etika a komunikace v medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 528 s. ISBN 978-802-4739-762.

KALVACH, Z, ZADÁK, Z, JIRÁK, R. et al. Geriatrie a gerontologie. 1. vyd. Praha: Avicenum, Grada, 2004. 861 s. ISBN 80-247-0548-6.

MAHLEROVÁ, G., VENGLÁŘOVÁ M. a kol. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2138-5.

MATOUŠEK, O. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-331-4.

NOŽÍŘOVÁ, J. Náhradní rodinná péče. Praha: Linde, 2012 ISBN 978-80-8613191-7.

Osvojení nezletilého. In Nový občanský zákoník [online]. 2014 Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Publikace MPSV dostupné na adrese: http://www.mpsv.cz/cs/14786 (Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020; Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014).

VÁLKOVÁ, M., KOREJSOVÁ, M., HOLMEROVÁ, I. Diskusní materiál k východiskům dlouho péče v České republice. Praha: MPSV, 2009.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html