Social Work Ethics - L0055
Title: Etika sociální práce
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 16 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Mgr. Sylvie Stretti
Mgr. Barbora Racková
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky k vybraným společensko-vědním tématům, s nimiž se budou pracovníci pomáhajících profesí nutně setkávat. Jednotlivým tématům, především lidským právům, etice sociální práce a potenciálu krize v lidském životě budou věnovány rozsáhlejší bloky. Studenti získají, vedle základních terminologických a legislativních poznatků, také aktuální vědecká fakta zasahující do hloubky jednotlivých problematik. Dostatečný prostor bude věnován dilematickým situacím pomáhající praxe, prezentacím studentů, diskusím a výměně zkušeností napříč pomáhajícími obory. Součástí výuky budou krátké videoprojekce. Cílem předmětu je také analýza etické roviny vybraných sociálních témat, především otázek počátku a konce života. V rámci předmětu budou pojata také aktuální témata odborné praxe, k nimž patří identita dítěte v různých typech rodin a sexualita a rodičovství osob s postižením. Získané znalosti a dovednosti v oblasti sociální etiky představují základ pro profesní kompetence při realizaci moderní sociální práci, kde je etika obsažena ve všem.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Úvod, cíle, tematický plán, pravidla setkávání, diskuse. Lidská práva. Sociální pracovník jako obhájce lidských práv. Dilemata. Etika. Sociální etika. Etika pomáhajících profesí. Etika sociální práce: smysl a cíle, teorie a modely, hodnoty, zásady při práci s klientem, empatie x splývání, hranice, psychohygiena. Etické kodexy. Krize a její smysl - filosofická východiska, zásady přístupu k člověku v krizi, komunikace v akutní psychické krizi. Krize jako výzva. Prezentace studentů, diskuse, případně host z praxe. Etické otázky počátku života - kdy začíná lidský život? Asistované reprodukce, interrupce. Sexualita a rodičovství osob s postižením - etické otázky a dilemata, praxe, sociální služby. Identita dítěte (se zaměřením na různé typy rodin, na biologicky nevlastní rodiny včetně rodin tzv. náhradních). Etické otázky konce života (terminální etika, role sociálního pracovníka, práce s nadějí, pastorační péče v nemocnicích, služby).

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Povinná:
CIMRMANNOVÁ, T. a kol. Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu. Praha: Karolinum, 2013.

DOLISTA, J., SAPÍK, M. Studie bioetiky I.-III. České Budějovice: JU ČB, 2008.

FIRTHOVÁ, P., LUFFOVÁ, G., OLIVIERE, D. (Eds). Ztráta, změna a zármutek v kontextu paliativní péče. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007.

FISCHER, O., MILFAIT, R. a kol. Etika pro sociální práci. Praha: Jabok, 2008.

FRANKL, V. E. A přesto říci životu ano. Psycholog prožívá koncentrační tábor. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996.

OPATRNÝ, A. Cesty pastorace v pluralitní společnosti. Karmelitánské nakladatelství, 2006.

SCHMIDBAUER, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000.

Doporučená:
ANZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha: Academia, 2001.

FRANKL, V. E. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1996.

GEGENBÜHL-CRAIG, A. Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2010.

JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2003.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2006.

KOŘENEK, J. Lékařská etika. Praha: Triton, 2004.

MATĚJČEK, Z. (Ed.). Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002.

MUNZAROVÁ, M. Eutanazie, nebo paliativní péče? Praha: Grada, 2005.

ONDRUŠOVÁ, J. Stáří a smysl života. Praha: Karolinum, 2011.

ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Portál, 2011.

VYMĚTAL, J. Duševní krize a psychoterapie. Hradec Králové: Konfrontace, 1995.