SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Synagogue Liturgy II - L0039
Title: Synagogální liturgie II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Předmět Synagogální liturgie představuje v historickém přehledu vznik a vývoj synagogální liturgie od doby Mišny a Talmudu, přes středověk až k jejím současným podobám (včetně reformních a liberálních hnutí). Předmět se rovněž zabývá kořeny synagogální liturgie, a to od biblických dob až do období I. a II. Chrámu. V přednášce se dále podává rozbor základních liturgických textů modlitební knihy pro všední dny, šabaty, sváteční dny, významné a postní dny. Přednáška se rovněž zabývá synagogální poezií a hudbou. Součástí přednáškového cyklu je i přehled pramenů, které se váží k židovské liturgii a úvod do problematiky různých modlitebních ritů a modlitebních sborníků. Student po absolvování přednášky získá základní i rozšířenou znalost židovské bohoslužby, znalost jejího vývoje a struktury v její tradiční i reformované podobě.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Sváteční bohoslužba. Úvod. Četba haftary. Šabatová bohoslužba. Bohoslužba Vysokých svátků: Roš ha-šana - vývoj, základní struktura, slichot. Bohoslužba Vysokých svátků: Jom kipur - vývoj, základní struktura. Bohoslužba Poutních svátků: Pesach - vývoj, základní struktura, pijuty. Bohoslužba Poutních svátků: Šavuot - vývoj, základní struktura, pijuty. Bohoslužba Poutních svátků: Sukot - vývoj, základní struktura, pijuty. Bohoslužba o tradičních a nových významných dnech. Bohoslužba postních dnů, kinot. Reforma synagogální bohoslužby na konci 18. a v 19. století. Významní představitelé tzv. Reformy: S. Holdheim, A. Geiger, Z. Frankel. Významní představitelé tzv. Reformy: I. M. Weis, D. Einhorn. Reformovaná bohoslužba dvacátého století jako fenomén. Židovská bohoslužba po šoa.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Znalost odpřednášené látky a základní studijní literatury.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
distanční ústní zkoušení (Microsoft Teams, Adobe Connect)

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Povinná:
DAMOHORSKÁ, P.: Šma Jisra'el. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2006. 150 s. ISBN 80-246-1094-9.

DAMOHORSKÁ, P.: Židovská liturgie od antiky do novověku. In: Člověk slavící. Pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a středověkem, s. 79-103. Olomouc: Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s. r. o., 2016, 213 s. ISBN 978-80-7412-225-5.

Di SANTE, C.: Židovská modlitba: k počátkům křesťanské liturgie. Praha: OIKOYMENH, 1995. 242 s. ISBN 80-86005-00-3.

NOSEK, B. - DAMOHORSKÁ, P.: Úvod do synagogální liturgie. 1. vydání. Praha, Karolinum, 2005. 162 s. ISBN 80-246-0986-X.

Doporučená:
BÖCKLER, A. Jüdischer Gottesdienst. Berlin: Jüdische Verlagsanstalt, 2002. 192 s. ISBN 3-934658-19-9.

DAMOHORSKÁ, P.: Die Böhmischen Juden huldigen dem österreichischen Herrscher in liturgischen Texten. In CORDONI, C., Let the Wise Listen and Add to their Learning“ (Prov 1:5). Berlín: Walter de Gruyter, 2016, s. 703-711. ISBN 978-3-11-044103-1.

DAMOHORSKÁ, P.: Jewish Liturgy after the Shoah. צייטשריפט, 2013, vol. 3, s. 73-81. ISSN 2029-9486.

DAMOHORSKÁ, P.: Velká válka v židovských liturgických textech. In SOUKUPOVÁ B., Lidé a města ve velkých válkách. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2016, s. 79-90. ISBN 978-80-87398-72-2.

ELBOGEN, Ismar. Jewish liturgy: a Comprehensive History. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1993. ISBN 0-8276-0445-9.

Encyclopaedia Judaica. Jerusalem: Keter Publishing House, 1971.

IDELSOHN, A. C.: Jewish Music in its Historical Development. New York: Schocken Books 1975. ISBN: 0-8052-0165-3.

HAMMER, Reuven.: Entering the Jewish Prayer. New York: Schocken Books 1994. 350 s. ISBN 0-8052-1022-9.

HOLLENDER, E.: Liturgie und Geschichte. Der aschkenasieche Machsor und jüdische Mobilität im Mittelalter - Ein methodologischer Versuch. Trier: Kliomedia 2014. ISBN: 978-3-89890-201-4.

PETUCHOWSKI, J.: Studies in Modern Theology and Prayer. Philadelphia: The Jewish Publication Society 1998. ISBN: 0-8276-0577-3.

SICHER, G.: Modlitba v židovství. In Židovská ročenka 1965/66, s. 40-48.

SHILOAH, A.: Jewish Musical Traditions. Detroit: Wayne State University Press; 1992. ISBN: 0814322352.

TREPP, L. Der jüdische Gottesdienst. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1992. 326 s. ISBN 3-17-011077-2.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html