SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Jewish Religious Philosophy II - L0030
Title: Židovská náboženská filozofie II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. David Biernot, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Cílem tohoto kurzu je seznámení s významným pramenem literatury rabínského judaismu, do které kromě rozsáhlé literatury náboženského práva, spisů k liturgii, komentářů k Písmu, a mystických spisů patří také díla židovské náboženské filozofie. Látka kurzu je prezentována diachronním způsobem, tzn. soustředí se na vývoj židovské náboženské filozofie v průběhu staletí. Kurz začíná předrabínským myšlením helénistické doby a sleduje následující vývoj až po rabínské myslitele 10. až 12. století před Maimonidem. Nejvýznamnější místo v látce předmětu zaujímá Maimonidovo myšlení a jeho působení v následujících staletích. Další významnou postavou je Gersonides, následován židovskými španělskými mysliteli 15. století. Kurz je uzavřen pohledem na židovské myšlení renesanční doby. Zvláštní pozornost je věnována interakci židovského myšlení s islámskými i křesťanskými myšlenkovými směry.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Maimonidův život a dílo. Maimonidova exegeze Písma. Maimonidova koncepce Boha. Maimonidovy argumenty ve prospěch koncepce creatio ex nihilo. Maimonidova etika. Gersonides jako vrcholná postava židovského aristotelismu a jeho kritické navázání na Maimonida a Averroa. Chasdaj Crescas, Josef Albo a Don Yitzhak Abravanel v kontextu myšlení pozdního středověku. Teologie Jehudy Loewa ben Besalela (Maharala).

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (04.01.2018)

Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Pravidelná účast na přednáškách. Během kolokvia se prověřují obecné znalosti probrané látky. Ke kolokviu v letním semestru, který je završen zkouškou, si student navíc přečte jednu ze dvou anglo-jazyčných knih uvedených v doporučené literatuře, jakožto doplnění k prověření obecných znalostí probrané látky během pohovoru.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Povinná:
SIRAT, Collete. A History of Jewish Philosophy in the Middle Ages. New York: Oxford University Press. 1996. ISBN: 0-521-26087-6

SCHWEID, Eliezer. The Classic Jewish Philosophers: From Saadia Through the Renaissance. Leiden and Boston: Brill. 2008. ISBN: 978-90-04-16213-8

Doporučená:
FELDMAN, Seymour. Gersonides: Judaism Within Limits of Reason. Portland: The Littman Library of Jewish Civilzation. 2010. s. 254. ISBN 978-1-904-113-44-7

HAYOUN, Maurice-Ruben. Stredoveká židovská filozofia. Preložila Zuzana Malinovská. 1. vydání. Bratislava: Archa, 1997. 135 s. ISBN 80-7115-127-0.

HAYOUN, Maurice-Ruben. Židovské osvícenství mezi Córdobou a Berlínem. 1. svazek. Přeložil Jindřich Vacek. 1. vydání. Praha: Volvox Globator, 1998. 462 s. Orig.: Lumieres de Cordoue a Berlin. ISBN 80-7207-203-X.

RUKRIGLOVÁ, Dita. Náčrt dějin středověké židovské filosofie. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského, 1999. 128 s. ISBN 80-223-1368-8.

SEESKIN, Kenneth (ed.). The Cambridge Companion to Maimonides. New York: Cambridge University Press, 2005. 422 s. ISBN 0-521-81974-1.

SCHUBERT, Kurt. Židovské náboženství v proměnách věků: zdroje, teologie, filosofie, mystika. Přeložil Jindřich Slabý. 2. vydání. Praha: Vyšehrad, 1999. 286 s. Orig.: Religion des Judentums. ISBN 80-7021-303-5.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html