SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Exercises in Hebrew I - L0021
Title: Cvičení v hebrejském jazyce I.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Marie Roubalová, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Cílem předmětu Cvičení v hebrejském jazyce I. je procvičit gramatiku a syntax biblické hebrejštiny v takové míře, aby studenti byli schopni gramaticky rozebrat a přeložit (z hebrejštiny do češtiny) slovní spojení, věty a vybrané texty Tanachu. Vybraná gramatika je procvičována formou společné četby a překladu cvičení na hodinách a formou individuální domácí práce (materiály: cvičení z „Učebnice biblické hebrejštiny“, doplňkové pracovní listy a tabulky, vybrané texty Tanachu). Pro zápis do předmětu nejsou stanoveny žádné vstupní požadavky. Během studia předmětu získává student základní znalosti v oblasti biblické hebrejštiny (hebrejské písmo, fonologie, syntax, morfologie, slovní zásoba). Student si v rámci výuky osvojuje dovednost číst, analyzovat a s pomocí slovníku překládat hebrejský biblický text.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)

Procvičování hebrejské abecedy a samohlásek. Procvičování hrdelnic, podkladů („matky čtení“), slabik, přízvuků, samohlásek (kamec chatuf a vplížené patach), značek, vybraných akcentů, pauzálních tvarů slov a kere a ketiv. Procvičování značky dageš a mapik. Procvičování nesamostatných slov (člen, tázací částice, spojka „vav“, neodlučitelné předložky a částice, předložka „min“ a vztažné zájmeno „ašer“) a směrový akuzativ. Procvičování přídavných jmen ve funkci přísudku a přívlastku. Procvičování podstatných jmen (rod, číslo, stav). Procvičování zájmen osobních samostatných a zájmen tázacích. Procvičování zájmen ukazovacích a odkazovacích. Procvičování zájmen přívěsných (sufixy) s předložkami a částicemi. Procvičování vyjádření vlastnictví („mám“, „nemám“). Zájmena přívěsná u podstatných jmen. Procvičování nepravidelných podstatných jmen se zájmennými příponami. Procvičování základních číslovek. Procvičování řadových číslovek a zájmenných přípon u číslovek.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (04.01.2018)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Předmět je zakončen závěrečným zápočtovým testem. Zápočet je hodnocen podle bodového systému (maximální počet bodů je 100), k úspěšnému zvládnutí zápočtu je třeba získat minimálně 60 bodů: prezence 10 bodů, aktivita na hodinách a domácí příprava (prověřena deseti průběžnými testy) - 10 bodů, závěrečný test - 80 bodů.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Povinná:
WEINGREEN, Jacob. Učebnice biblické hebrejštiny. 2. vydání. Praha: Karolinum, 2003. 358 s. ISBN 80-246-0623-2.

Doporučená:
Biblia Hebraica Stuttgartensia. Quae antea cooperantibus A. Alt, O. Eißfeldt, P. Kahle ediderat R. Kittel. Editio funditus renovata adjuvantibus H. Bardtke, W. Baumgartner, P. A. H. de Boer, O. Eißfeldt, J. Fichtner, G. Gerleman, J. Hempel, F. Horst, A. Jepsen, F. Maass, R. Meyer, G. Quell, Th. H. Robinson, D. W. Thomas cooperantibus H. P. Rüger et J. Ziegler ediderunt K. Elliger et W. Rudolph. Textum Masoreticum curavit H. P. Rüger. Masoram elaboravit G. E. Weil. Editio quinta emendata opera A. Schenker. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1997. LXXI, 1574 s. ISBN 3-438-05219-9.

GESENIUS, Wilhelm. Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. 17. vydání. Berlin: Springer, 1962. XIX, 1014 s.

KLÍMA, Otakar - SEGERT, Stanislav. Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny. 1. vydání. Praha: Československá akademie věd, 1956. 306 s.

PÍPAL, Blahoslav. Hebrejsko - český slovník ke Starému zákonu. 4. vydání. Praha: Kalich, 2006. 192 s. ISBN 80-7017-029-8.

PRUDKÝ, Martin. Cvičebnice biblické hebrejštiny. 1. vydání. Praha: Scriptum, 1992. 334 s. ISBN 80-85528-17-7.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html