SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
History of Ancient Israel II - L0014
Title: Dějiny starého Izraele II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:1/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Jiří Beneš, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Předmět Dějiny starého Izraele je zaměřen na předpoklady a počátky vzniku starověkého Izraele v Egyptě a v Kenaánu na základě archeologického výzkumu a srovnáním s mimobiblickým textovým materiálem. V přednáškách zimního semestru bude probrána doba od počátku osídlení Kenaánu do 11. století př. o. l., tedy do bitvy u Afeku. V letním semestru pak doba královská a babylónský exil, do 4. století př. o. l. Student během svého studia získává komplexní vhled jak do dějin, tak i do starozákonních textů, které dějinné události reflektují. Během výuky si student osvojuje dovednost pracovat s odbornou literaturou a rozumět smyslu a záměru biblických textů Tanachu. Znalosti získané v tomto předmětu umožňují studentovi analyzovat starozákonní narativní látku v historickém kontextu i v kontextu židovské tradice.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Doba Soudců. Bitva u Afeku. Král Saul. Král David. Král Šalomoun. Rozpad království a král Rechabeám. Jarobeámova náboženská reforma. Omríjovci a Elijáš. Král Abijám - Abijáš - dvě podání o jednom králi. Reformy krále Jóšafata. Krize za vlády Ataljy + Jóaš. Králové Amasjáš a Uzijáš. Politik Achat a král Pekach. Reformátor Chizkijáš. Menaše. Jóšijáš - mesiáš na judském trůnu. Poslední judští králové. Exil.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (16.04.2018)

Student musí u zápočtu i u zkoušky prokázat znalost odpřednášené látky a znalost povinné a jedné doporučené odborné publikace. Kurz je v zimním semestru zakončen ústním prověřením probrané látky. Kurz je v letním semestru zakončen ústní zkouškou, která prověřuje četbu povinné literatury a podrobný přehled o době královské.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Povinná:
SEGERT S.: Dějiny starověkých Židů. Praha 1995.

Doporučená:
DANĚK S. C.: Dobové pozadí Starého zákona. Praha 1951.

NOTH M.: Geschichte Israels. Göttingen 1956.

CLAUS M.: Geschichte Israels. München 1986.

BEEK M. A.: Geschichte Israels. Stutttgart 1966.

AUMANN M.: Geschichte Israels. Margurg 1985.

VOGT K.: Wenn ihr in das Land kommt. Kleine Geschichte Israels. Stutttgart 1974.

BERLEJUNG A.: Náboženské dějiny starověkého Izraele. Praha, Vyšehrad 2017.

DEVER W. G.: Kdo byli první Izraelci a odkud přišli? Praha, Volvox Globator 2010.

RENDTORFF R.: Hebrejská bible a dějiny. Praha, Vyšehrad 2003.

FINKELSTEIN I., SILBERMAN N.A.: Objevování Bible. Praha, Vyšehrad 2010

FINKELSTEIN I., SILBERMAN N.A.: David a Šalomoun. Praha, Vyšehrad 2010.

FINKELSTEIN I.: Zapomenuté království. Praha, Vyšehrad 2016.

BARDTKE H.: Příběhy ze starověké Palestiny. Praha, Vyšehrad 1988.

JEPSEN A.: Královská tažení ve starém Orientu. Praha, Vyšehrad 1987.

PAGE N.: ABC Biblický atlas. ČBS Praha 2011.

PRITCHARD J. B.: Biblický atlas. ČBS Praha 1996.

WISKIN R.: Die Bible und das Alter Erde. Stutttgart 1996.

ROWLEY H. H.: Atlas zur Bibel. Wuppertal 1980.

Carta Atlas zur Geschichte Israels. Jerusalem 1977.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html