SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Work Theory - L0012
Title: Teorie sociální práce
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 16 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Cílem předmětu je seznámit studenty a studentky s diskursivním zakotvením teorií sociální práce. Nabízí bližší pohled na teorie jako takové, jejich třídění v kontextu sociální práce, historický pohled na využívání teorií v sociální práci, jež je zakončen bližší rozvahou ohledně Evidence based practice a Reflexivní praxe, které je věnována větší pozornost. Výuka bude preferovat sociální práci v procesu posouzení životní situace klientů. Dalším horizontálním tématem bude teoretická reflexivita, zejména kritické posouzení jejích možností a přínosu. Získané znalosti a dovednosti v oblasti teorie sociální práce představují základ pro profesní kompetence při realizaci technik, metod a programů moderní sociální práci.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)

Studenti a studentky se tak seznámí s postupy Reflexivně pojaté sociální práce, s obsahy jejího zaměření a využití v praxi. Studenti a studentky se seznámí základně s mnohostí diskursů v sociální práci, blíže se věnujeme profesionálnímu diskursu, diskursu spirituality a diskursu medicínskému. V kontextu profesionálního diskursu jsou studenti a studentky základně seznámeni s konceptem person-in-environment, stejně jako s konceptem reflexivního životného zvládání a plánování Pavla Navrátila. Poslední část předmětu je věnována prohloubení znalosti využití a postupů Úkolově orientovaného přístupu - tedy jako snaha o aplikování teoretických rámců (předchozí části předmětu) do metody práce s klienty (ÚOP).

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (04.01.2018)

Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Vypracování pěti kratších prací v průběhu semestru.

Studenti a studentky v průběhu semestru individuálně vypracovávají pět kratších prací, ve kterých aplikují základní poznatky z předmětu na práci s fiktivním klientem / klientkou (pohádkovou bytostí). Celkově jsou studenti a studentky hodnoceni jak za práci v průběhu semestru, tak za výsledek písemného testu.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Povinná:
CHYTIL, O. Důsledky modernizace pro sociální práci. Sociální práce / Sociálna práca, 2007, 4: s. 64-70.

KAŇÁK, J. Postavení diskursu spirituality v sociální práci. Sociální práce / sociálna práca, 2015, 15(4).

MATOUŠEK, O. Paradigmata, teorie, přístupy, metody a techniky v sociální práci. In MARÁŠKOVÁ, I. Politiky a paradigmata sociální práce: Co jsme zdědili a co s tím uděláme? Zlín: Universita Tomáše Bati, 2011, s. 22-26.

NAVRÁTIL, P. Druhy teorií v sociální práci. In MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001, s. 193-200.

NAVRÁTIL, P. Životní situace jako předmět intervence sociálního pracovníka. Sociální práce / Sociálna práca, 2: s. 84-93.

NAVRÁTIL, P. Prekérnost postavení teorií v sociální práci v pozdně moderní době. In TRUHLÁŘOVÁ, Z., LEVICKÁ, K. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012, s. 14-29.

Doporučená:
GOJOVÁ, A., SOBKOVÁ, H. Využití úkolově orientovaného přístupu v současných podmínkách české sociální práce. Sociální práce / Sociálna práca, 2007, 1: 87-97.

MUSIL, L. Tři pohledy na budoucnost sociální práce. In SMUTEK, M., SEIBEL, F. W., TRUHLÁŘOVÁ, Z. Rizika sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, s. 11-24.

NAVRÁTIL, P. Reflexivita v posouzení a v sociální práci In NAVRÁTIL, P., JANEBOVÁ, R. a kol. Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, s. 24-46.

NAVRÁTILOVÁ, J. Vedení studentů k reflexivní praxi. In Truhlářová, Z., Levická, K. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012, s. 119-128.

TOLSON, E. R, RIED, W. J., GARVIN, Ch. D. Generalist Practice: A Task-Centered Approach. New York: Columbia University Press, 2003, s. 25-125.

ZATLOUKAL, L. Několik poznámek k zacházení s "Ockhamovou břitvou" v poradenské praxi. In Truhlářová, Z., Levická, K. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012, s. 55-62.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html