SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Themes of the New Testament - L0004
Title: Sociální témata Nového zákona
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 8 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. (15.01.2020)
Obsah a cíl přednášky: Přednáška má za cíl poskytnout základní přehled o sociálních tématech a poměrech v rané církvi včetně témat etických. Základním zdrojem studia je text Nového zákona v optice kritické reflexe, která přibližuje rozdíl mezi světem dnešním a tehdejším, prezentuje výsledky zkoumání, jež zohledňují sociální analýzy antické společnosti založené na metodách socio-vědecké kritiky, sociální a kolektivní paměti, jakož i socio-rétorické kritiky a analýzy narativu. Předmětem zájmu je pohled na sociální strukturu společnosti, ekonomické poměry a náboženské představy, které byly vlastní nejranějším křesťanům, Židům i nežidovským národům. Analýzy se budou zaměřovat rovněž na pestrý svět helenistické společnosti, jenž je plný náboženských a filosofických hnutí, má své zákony dané římskou říší a nabízí množství obrazů vhodných ke vzájemné komparaci. Kromě osobností Ježíše Nazaretského, apoštola Pavla, teologie Skutků apoštolů a Lukášových podobenství budou analyzovány listy Korintským a Římanům. V centru zájmu stojí také otázky antropologické, vhledy do dobové medicíny a představ o těle, otázka homosexuality nebo postavení žen ve společnosti. Nejedná se tedy jen o metafyzické modely vnímání reality, ale o zkoumání světa doby novozákonní a raného judaismu vůbec.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. (15.01.2020)

Možný sylabus předmětu:

1. Definování obsahu předmětu, hermeneutiky a užitých metod. Základní přiblížení světa doby antiky a Nového zákona

2. Ekonomické a sociální členění antické společnosti, životní styl jednotlivých společenských vrstev (zvláště židovské a městské části obyvatelstva římské říše, komparačně galilejský venkov). Pohled na chudobu a bohatství v době cca 200 př. K. až 150 po K.

3. Alternativní modely života – Jan Křtitel, esejci, mystéria, kynikové

4. Fenomén společného stolování v náboženských pospolitostech. Překonávání sociálních rozdílů, definování společné identity a vnímání života skrze náboženskou perspektivu

5. Večeře Páně a křest. Solidarita, rovnost a očekávání „budoucího věku“

6. Vystoupení Ježíše Nazaretského. Sociální a náboženský profil osobnosti, zasazení do dobového kontextu

7. Interpretace smrti a vzkříšení Ježíše Nazaretského. Dobové představy o posmrtném životě

8. Osobnost apoštola Pavla. Zasazení do dobového kontextu a teologické důrazy (listy Římanům, Galatským a 2. Korintským; Skutky apoštolů)

9. Představy apoštola Pavla o těle a hříchu (1. list Korintským). Život a vztahy v raně křesťanských komunitách

10. Otázka homosexuality v době antiky a v Pavlových listech

11. Antičtí lékaři a dobové léčebné praktiky ve vazbě na vnímání člověka a jeho těla (zvl. Galén)

12. Lukášova podobenství a Lukášova teologie ve vazbě na sociální tematiku

13. Kniha Zjevení, apokalyptici a nový řád „světa“

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. (15.01.2020)

Rozsah a hodnocení přednášky:

Povinně volitelný předmět, zimní semestr – 2 hodiny týdně, zakončeno zápočtem. Při pravidelné účasti může zápočet probíhat formou společného kolokvia.

Standardní podobou zápočtu je rozhovor týkající se povinné literatury v délce přibližně 20 minut. Studenti s individuálním studijním plánem nastudují uvedenou literaturu - viz "Povinná literatura navíc pro individuální studijní plán (a všechny, kdo mají více než 3 absence na přednáškách)."

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. (15.01.2020)
Požadavky na studenta: Povinná docházka nepřekračující tři absence. Nastudování povinné literatury. Samostatné promýšlení látky.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. (15.01.2020)

1. Povinná (základní) literatura ke složení zkoušky:

Petr Pokorný, Království Boží a etika. In: Pokorný, P. Ježíš Nazaretský (OIKOYMENH, Praha 2005), s. 90-102.
Petr Pokorný, Ježíš v nebezpečí života. In: Pokorný, P. Ježíš Nazaretský (OIKOYMENH, Praha 2005), 103-115.
Joachim Gnilka, Ježíš Nazaretský – poselství a historie (Vyšehrad, Praha 2001), s. 104-123, 146-170.
Ernest van Eck, When neighbours are not neighbours: A social-scientific reading of the parable of the friend at midnight (Lk 11:5–8). In: HTS Teologiese Studies/ Theological Studies 67(1), s. 1-14. (Dostupné na www.academia.edu.)
Ernest van Eck, When patrons are patrons: A social-scientific and realistic reading of the parable of the Feast (Lk 14:16b–23). In: HTS Teologiese Studies/ Theological Studies 69(1), s. 1-14. (Dostupné na www.academia.edu.)

2. Povinná literatura navíc pro individuální studijní plán (a všechny, kdo mají více než 3 absence na přednáškách):

François Vouga, Teologie Nového zákona (Mlýn, Jihlava 2009), s. 95-200.

3. Doporučená (nepovinná) literatura a přednášky:

Jiří Lukeš, Sociální témata Nového zákona. HTF UK, Praha 2018. In: Moodle. Skripta jako doplňující materiál k přednáškám.
Amanda Porterfield, Healing in the History of Christianity. Oxford University Press, Oxford 2005.
Elanie M. Wainwright, Women Healing / Healing Women: The Genderization of Healing in Early Christianity (Equinox, London 2006)

https://www.youtube.com/watch?v=xCHg7fGmWQM

https://www.youtube.com/watch?v=v1Bh_SAEU90

https://www.youtube.com/watch?v=8eLe5Skmy-s

V případě zájmu bude doporučena další literatura k jednotlivým tématům či elektronické zdroje k problematice sociální tematiky v době raného křesťanství.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html