SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Themes of the Old Testament - L0003
Title: Sociální témata Starého zákona
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 8 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Jiří Beneš, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (20.12.2017)
Předmět předkládá přehled základních sociálních témat starozákonní etiky. Pozornost bude věnována starozákonním textům, zejména sociálním důrazům Tóry (Kniha smlouvy, Zákon svatosti, Deuteronomistický kodex). Přednáška s prvky semináře (aktivní vstupy studentů) bude soustředěna na problematiku starozákonní etiky a klasická témata starozákonní teologie ve vztahu k tehdejšímu posluchači (Izraelitovi) a s ohledem na možné aplikace aktuálním posluchačům (co z principů sociálního chování je stále nosné). Student má přehled o tom, jak fungovala staroizraelská společnost z hlediska sociálních vazeb. Student se naučí aplikovat principy starozákonní etiky. Student umí vyložit záměr staroizraelských sociálních zákonů.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (20.12.2017)

Obecný úvod do starozákonního myšlení. Literární úvod do starozákonního písemnictví. Princip staroizraelského zákonodárství. Půst s ohledem na Izajáš 58. Levirátní zákon. Paběrkovací zákon. Staroizraelské svátky. Desátkový rok. Sociální témata v knize Rút. Desatero. Deuteronomistický kodex I. Deuteronomistický kodex II. Kniha smlouvy. Zákon svatosti.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (20.12.2017)

Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Aktivní účast ve výuce.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (20.12.2017)
Povinná:
BENEŠ, Jiří. Směrnice a řády: zákoník v Páté knize Mojžíšově. Praha: Advent-Orion, 2012. 226 s. ISBN 978-80-7172-874-0.

DOUGLAS, J. D. (ed.). Nový biblický slovník. Přeložili Alena Koželuhová, Hana Nezbedová, Bohuslav Procházka, Jiří Štifter a Rostislav Matulík; mapy, nákresy a grafy Tomáš Prchal. 1. vydání. Praha: Návrat domů, 1996. ISBN 80-85495-65-1.

Doporučená:
BALABÁN, Milan. Hebrejské člověkosloví. Praha: Herrmann & synové, 1996. 208 s. ISBN 80-238-0460-X.

BÁNDY, Juraj. Teológia Starej zmluvy. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. 224 s. ISBN 80-223-1793-4.

HELLER, Jan. Bůh sestupující: Pokus o christologii Starého zákona. 1. vydání. Praha: Kalich, 1994. 160 s. ISBN 80-7017-780-2.

HELLER, Jan. Tři svědkové: Mojžíš - Izaiáš - žalmista. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 1995. 206 s. ISBN 80-85241-73-0.

HOUSE, Paul R. Old Testament theology. Downers Grove, Ilu: InterVarsity Press, 1998. 656 s. ISBN 0-8308-1523-6.

CHILDS, Brevard S. Old Testament Theology in a Canonical Context. London: SCM, 1985. 272 s. ISBN 0-334-02230-4.

NANDRÁSKY, Karol. Teológia Starej zmluvy. 2. dopln. vydání. Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo, 1986. 230 s.

NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. I. svazek A-P, II. svazek R-Ž. 3. vydání. Praha: Kalich - Česká biblická společnost, 1992. XII, 1406 s., 64 s obr. přílohy. ISBN 80-7017-528-1 (Kalich). ISBN 80-900881-1-2 (Česká biblická společnost).

RENDTORFF, Rolf. Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury. 3. vydání. Praha: Vyšehrad, 2003. 376 s. ISBN 80-7021-634-4.

SCHREINER, Josef. Theologie des Alten Testaments. Würzburg: Echter, 1995. 350 s. ISBN 3-429-01669-X.

ZENGER, Erich. Na úpatí Sinaje: obrazy o Bohu v Prvním zákoně. 1. vydání. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996. 150 s. ISBN 80-7192-144-0.

ZENGER, Erich. První zákon: židovská bible a křesťané. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999. 160 s. ISBN 80-7192-401-6.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html