SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Scientific internship - KVAR810
Title: Odborná stáž
Guaranteed by: Dean's Office KTF (26-KTF)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2017
Semester: both
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/4 C [weeks/semester]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (06.09.2017)
Volitelný předmět stáž je určen pro studenty bakalářských i navazujících magisterských programů. Je zaměřen na využití teoretických poznatků v praxi. Praxe, realizovaná během stáže, je svázaná s náplní teoretického studia všech vyučovaných oborů na KTF UK. Studenti si osvojí praktické dovednosti potřebné k vykonávání jejich budoucího povolání. Cílem předmětu je zvýšení kvality pregraduálního vzdělávání a lepší připravenost absolventů pro podmínky trhu práce.
Studenti si mohou zvolit stáž v tuzemských i zahraničních institucí z připravené nabídky (viz webové stránky fakulty, pro bližší informace student bude kontaktovat koordinátora z odboru pro zahraniční vztahy), nebo si sami mohou domluvit stáž na jimi zvoleném pracovišti.
Stáž je možné absolvovat v takové organizaci nebo instituci, jejíž činnost prokazatelně souvisí se zaměřením studia studenta.
Podmínky pro vykonání stáže se řídí podle konkrétní dohody s institucí, kde bude stáž vykonávána. Pro stáž v zahraničí je navíc vyžadována znalost daného cizího jazyka.
Předmět je určen pro studenty všech vyučovaných oborů na KTF. Pro studenty Ústavu dějin křesťanského umění je vhodný zvlášť pro ty, kteří si zapsali předměty: Památková péče – historie a legislativa (Bc.), Restaurování uměleckých děl (Bc.), Vznik a vývoj muzeí a galerií v Evropě a USA (NMgr.), Památková péče (NMgr.), Muzea, galerie a sbírky (NMgr.).
Před zahájením stáže je podepsána dohoda mezi studentem, vysílající a přijímající organizací o době trvání, náplni a konkrétních podmínkách stáže, která je závazná pro všechny tři strany. (Podmínky se mohou u jednotlivých organizací lišit.)
Po ukončení stáže musí student sepsat závěrečnou zprávu, kde zhodnotí přínos absolvované stáže, jakou činností byl pověřen, do jaké míry stáž pomohla studentovi v přípravě na zapojení do pracovního procesu po ukončení studia a jaký byl jeho přínos pro organizace, kde stáž probíhala.
Student po ukončení stáže předloží písemné potvrzení o úspěšném absolvování stáže od organizace, kde stáž probíhala.
Minimální délka stáže v tuzemských institucích je 60 hodin.
Minimální délka stáže v zahraničních institucích jsou 2 měsíce.
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně, předmět je možno zapsat mimo plán
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html