SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Christian Spirituality in Medieval Literature - KSTE040
Title in English: Křesťanská spiritualita v literatuře středověku
Guaranteed by: Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: KLIT006
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Incompatibility : KLIT006
Is incompatible with: KLIT006
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (20.10.2016)
A review course, based on new knowledge acquaints with Czech and European Medieval literature and its
specifics, it wants to highlight the problematic and obsolete approaches, which are the basis of the most earlier
studies and overviews
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (13.01.2017)

pro evropský kontext:

CURTIUS E. R.: Evropská literatura a latinský středověk, Praha 1999.

pro české prostředí:


LEHÁR J., STICH A.: Česká literatura I. Od počátků do raného obrození (9. století - první třetina 19. století), Praha 1997 (příslušná část, v knize jen základní přehled, nutno doplnit z přednášek a z četby edic)

VILIKOVSKÝ J., Písemnictví českého středověku. Praha 1948.

 

Povinná četba (tzv. kánon)

Uvedené texty představují povinnou oborovou četbu, kterou by měli studenti načíst během prvního a druhého ročníku studia oboru Dějiny evropské kultury. Knihy označené 15 a 17 je nutno přečíst během LS prvního ročníku (tedy v rámci zkoušky z tohoto předmětu), knihy 16 a 18 během zimního semestru druhého ročníku (tedy ke zkoušce z raně novověké literatury), úryvky 1-14 během letního semestru druhého ročníku (tedy ke zkoušce z literatury osvícenské a raně obrozenské):

 

1.       František Josef Kinský: Připomenutí důležité věci od jednoho Čecha, in: Jaromír Plch (vyd.), Antologie literatury národního obrození, Praha 1978, s. 36-37.

2.       Josef Dobrovský, K současnému stavu české literatury, in: Jaromír Plch (vyd.), Antologie literatury národního obrození, Praha 1978, s. 42-44.

3.       František Martin Pelcl, Z české kroniky za vlády římského císaře a českého krále Josefa II., in: Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 25-37.

4.       Jan Leopold Hay, Z cirkulačního spisu, in: Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 37-44.

5.       Matěj Václav Kramerius, Z Knihy Josefovy, in: Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 55-65.

6.       Kašpar Royko, Z předmluv k II. Dílu Historie velikého sněmu kostnického, in: Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 65-69.

7.       Výbor z poezie Vojtěcha Nejedlého / Františka Vladislava Heka / Antonína Jaroslava Puchmajera / Šebestiána Hněvkovského / Josefa Jungmanna / Václava Stacha, in: Jaromír Plch (vyd.), Antologie literatury národního obrození, Praha 1978, s. 59-75.

8.       Myšlení náboženských blouznivců, in:  Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 69-71.

9.   Lidové zvěsti a proroctví v Čechách z doby Francouzské revoluce a napoleonských válek, in:  Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 81-86.

10.   Aleš Pařízek, O svobodě a rovnosti městské, in:  Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 94-100.

11.   Šedivý, Prokop: Pražští sládci, in: Jaromír Plch (vyd.), Antologie literatury národního obrození, Praha 1978, s. 75-83.

13.   Manifest tajného národního konventu josefinských svobodných Čechů, in: Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 100-101.

14.   Josef Jungmann, O jazyku českém, rozmlouvání druhé, in: Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 108-127 (a další vydání).

15.          Jan Vilikovský, Próza doby Karla IV., Praha 1938.

16.          Zdeněk Kalista, České baroko, Praha 1941.

17.          Sestra múza: světská poezie latinského středověku (ed. Anežka Vidmanová), Praha 1990.

18.          Růže ran. Básně německého baroku (Z německé lyriky 17. věku), Praha 1942 (resp. 1959).

Uvedené edice jsou (nebo by měly být na základě našich požadavků) dostupné prezenčně ve studovně knihovny KTF. Pokud uvedené edice nenajdete na regále ve studovně, informujte se u služby v knihovně. 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (13.01.2017)

Výběrová terminologie
jde o seznam základnějších termínů, jejichž znalost je požadována ke zkoušce (znáte již z úvodní přednášky)

 

kodikologie, kniha
abreviatura
bordura
emendace
foliace
fraktura
inkunábule
marginálie
paginace
unciála

Typy kodexů a knih
antifonář
breviář
cisioján
evangeliář
evangelistář
graduál
herbář
homiliář
kancionál
lekcionář
lucidář
manuálník
misál
parimejník
pasionál
penitenciál
penitenciář
polyglota
postila
smolné knihy
štambuch

Literární teorie, literární historie
akrostich
anagram
bohemikum
bohemismus
epitaf
epistola
exemplum
facetie
filipika
glosa
hagiografie
chronogram
jokulátor
kritická edice
legenda
lejch
minnesang, -änger
nekrolog
periocha
prolog
proverbia
quodlibet
recitátor
replika
revelace
sentence
sylabismus
tropus
visitatio sepulchri

Religionistika, liturgie, historiologie
albigenští
anál
antitrinitář
apokryf
apologie
augustinián
beatifikace
bekyně
benediktin
bula
cisterciák
Devotio moderna
dominikán
doxologie
epifanie
eucharistie
františkán
historie
homilie
hymnus
I.H.S.
I.N.R.I.
inkarnace
inkolát
invokace
kanonizace
kapitula
kronika
litanie
nešpory
oficium
oratio
panegyrik
pašije
Paterik
patron
patronace
pentateuch
perikopa
pikhart
predikát
premonstrát
sekvence
Septuaginta
scholastika
utrakvista
valdenští
Vulgáta

 

 

U zkoušky prosím předložte zároveň seznam četby - minimálně 10 edic z české či evropské středověké literatury (celá díla, nikoliv 10 ukázek z antologie). Alespoň jedna z optázek se bude týkat Vaší četby. Nezapomeňte na povinnou literaturu, tzv. kánon. K této zkoušce si povinně přečtěte: Vilikovský, J.: Próza z doby Karla IV., Praha 1938; Vidmanová A.: Sestra múza. Světská poezie latinského středověku, Praha 1990. Ke zkoušce je nutné úspěšně absolvovat krátký připouštěcí test, ten byste neměli absolvovat v den zkoušky, ale nejméně cca tři dny až týden před vlastní zkouškou.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (13.01.2017)

1. Úvod do světa středověké literatury. Opakování základních pojmů. Specifika. Omezené možnosti dnešního hodnocení. Otázky autorství. Vazby a předěly mezi literaturou antickou a středověkou. 2. Duchovní píseň latinská a duchovní písně v národních jazycích. Lais. 3. Středověká legenda. Proměny středověkých svatováclavských legend. 4. Exkluzivní symboly ve středověké literatuře. Legenda o svaté Kateřině a duchovní středověká poezie. 5. Středověké revelace. Vidění svaté Brigity. Vazby mezi středověkými viděními a raně novověkými životy Ježíše Krista. 6. Jindřich z Isernie a středověké listáře. Rétorické figury ve středověké literatuře. 7. Středověké kroniky a jejich vazby na antickou historiografii. 8. Alexandreida a její vazby na antickou a středověkou evropskou literaturu. 9. Středověké divadlo. Visitatio sepulchri, Hry tří Marií, Mastičkář. 10. Středověká exkluzivní poezie. Kocovník. Mistr lepič. 11. Exempla. Katalogy exempel. Středověká literatura a folklór. 12. Husitská píseň. Každá přednáška zahájena krátkým představením cca 5-10 edic a studií ke starší české a evropské literatuře, knihy po dobu přednášky kolují mezi studenty.

Změna programu vyhrazena!

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html