Pastoral Theology 1 - KPTE006
Title: Pastorální teologie 1
Guaranteed by: Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
Teacher(s): doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
Pre-requisite : KSTE016
K//Is co-requisite for: KPTE007
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Ing. Tereza Fatková (28.11.2019)
This course introduces the study of pastoral theology. It provides basic knowledge and orientation in the pastoral life of the Church based on her teachings and life. It enables future pastoral actors (consecrated and laity) to investigate the theological, anthropological and social assumptions Church's practice; to recognize and the adequate assessment of the challenges for its actions. It shows the criteria and models of pastoral conduct both in the priest or diacon services, as well as the action of the faithful lays (especially) in the parishes.

Consultations are held in Czech, German or Italian languages.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (23.10.2019)

Uvést do pastorální teologie jako vědecké teologické discipliny, která využívá i výsledky jiných humanitních věd; zorientovat se v současných podmínkách, v nichž se pastorace děje, a připravit se tak k dalšímu studiu pastorální teologie i jednotlivých oblastí pastorace.

Literature - Czech
Last update: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (22.03.2020)

Povinná literatura

a) Prameny

Konstituce Lumen gentium a Gaudium et spes (In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Kostelní Vydří: KNA, 2002.)

Christifideles laici. Apoštolský list sv. Jana Pavla II. Praha, 1996.

Evangelii gaudium. Apoštolská exhortace papeže Františka. Praha: Paulínky, 2014.

Laudato si'. Encyklika papeže Františka. Praha: Paulínky, 2015.

Amoris laetitia. Posynodální apoštolská exhortace o lásce v rodině. Praha: Paulínky, 2016.

KONGREGACE PRO KLÉRUS. Kněz, pastýř a vůdce farního společenství. Praha: ČBK, 2002.

Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě. Závěrečný dokument PS katolické církve v ČR. Praha, 2007.
 
 b) Studijní texty 
 
KAPLÁNEK, M. Znamení naděje. Brno: CDK, 2016.

LEXMAULOVÁ, A. (ed.). Impulzy papeže Františka. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2018.
 
OPATRNÝ, A. Pastorální teologie pro laiky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016.

 
2. Rozšiřující literatura

AKIN D. L. and SCOTT PACE, R. Pastoral Theology: Theological Foundations for Who a Pastor is and What He does. Nashville Tennessee: BH Academic, 2017.

BAUER, Ch. Konstellative Pastoraltheologie. Stuttgart: Kohlhammer, 2017.

Di NATALE, F. Guidasti come un gregge il tuo popolo. Elementi di teologia pastorale in prospettiva storica. Torino: Elledici, 2010.
 
FÖRST, J. a SCHÖTTLER, H.-G. (eds.) Einführung in die Theologie der Pastoral. Berlin: LIT Verlag, 2012.

LAUMER, A. Pastoraltheologie. Eine Einführung in ihre Grundlagen. Regensburg: Pustet, 2015.

VILLATA, G. L'agire della Chiesa. Indicazioni di teologia pastorale. Bologna: EDB, 2014.


 3. Časopisy

Anzeiger für die Seelsorge, Lebendige Seelsorge, Pastoralblatt, Theologisch-Praktische Quartalschrift (něm.); Orientamenti pastorali, Rivista di Pastorale Liturgica, Vita pastorale (it.).

Teaching methods -
Last update: Ing. Tereza Fatková (28.11.2019)

Lectures, clarification of presented and independently studied topics through discussion. 

Requirements to the exam -
Last update: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (28.11.2019)

The course is completed by a credit. Conditions for obtaining credit:
Timely submission of semestral works on topics mentioned in the syllabus and successful completion of the final colloquium.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (22.03.2020)

1. Identita, předmět a metody pastorální teologie.
2. Biblická východiska pastorace.
3. Konstituce Lumen gentium a Gaudium et spes s ohledem na pastorální teologii.
4. Pastorální inspirace v textech i praxi sv. Jana Pavla II. a papeže Františka.
5. Farnost a společenství jako místo pastorace.
6. Člověk (osoba) jako adresát zájmu pastorální teologie.
7. Současná společnost jako prostor pastorační činnosti. 
8. Aktéři pastorace.
9. Pastorální teologie a pastorační praxe v ČR ve 20. století - stručný přehled.
11. Hlavní témata pastorální teologie v současné Evropě.
12. Vztah pastorální teologie k jiným humanitním oborům, možnosti spolupráce. 


Písemná práce pro ZS:
Vypracujte SWOT analýzu farnosti (společenství), z něhož přicházíte. Rozsah: 1-2 strany. 
(Je třeba zdůvodnit, proč považujete něco za pozitivní či problematickou stránku. Nepište historii farnosti ani výčet a popis činností ve farnosti bez hodnocení)
Odevzdejte prosím nejpozději do 30. dubna 2020. 

Písemná práce pro LS:

Vyberte si jednu z variant: 
a) Vyberte některý z odborných komentářů k EG, nebo k LS, nebo k AL, prostudujte jej a vypracujte resumé.
b) Vyberte některou z hlavních částí EG, nebo LS, nebo AL a vypracujte nástin konkrétní aplikace vzhledem k situaci ve Vaší diecézi. 
U obou variant je třeba: 1. opírat se nejen o samotné dokumenty, ale také o aktuální významnou odbornou literaturu. 2. komunikovat se spolustudujícími kolegy a kolegyněmi ohledně volby zpracovávaného textu tak, že každý bude zpracovávat jiný. 
Rozsah práce pro obě varianty: 4-5 stran.
Odevzdejte prosím do 17. května 2020.

Práce se odevzdávají ve vytištěné podobě (ne pouze mailem zaslané), písmo Times New Roman 12, řádkování 1,5, citace pod čarou a formální úprava včetně titulního listu podle pokynů pro zpracování písemných prací na KTF UK.
Nedodržení těchto technických podmínek může být důvodem k vrácení práce k přepracování.

Entry requirements - Czech
Last update: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (04.01.2019)

Viz prerekvizity a korekvizity ve studijním plánu pro obor Katolická teologie.