SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Making civil society as part of modernity 2 - KHIS209
Title in English: Tvorba občanské společnosti jako součást modernity 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (31.01.2019)
Přednáškový cyklus Tvorba občanské společnosti seznamuje studenty s fenoménem občanské společnosti, s jejím utvářením v moderní době a s průvodními jevy tohoto procesu. V rámci přednášky bude představeno, jakým způsobem se formovala občanská společnost v moderní době, a to zejména ve středoevropském prostředí budou představeny společenské, ekonomické a kulturní procesy, jež souvisely se vznikem občanské společnosti a jsou charakteristické pro moderní dobu.

ZS: od osvícenství do roku 1848
LS: od roku 1848 do první světové války
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (31.01.2019)

povinná literatura:

HROCH, Miroslav, Na prahu národní existence. Touha a skutečnost, Praha: Mladá fronta 1999, 246 s.
KOŘALKA, Jiří, Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914. Sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích, Praha: Argo, 1996, 354 s.
SKED, Alan, Úpadek a pád habsburské říše, Praha: Panevropa, 1995, 372 s.
 
doporučená literatura
HLAVAČKA, Milan, Zlatý věk české samosprávy. Samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a intelektuální rozvoj Čech 1862-1913, Praha 2006
HOBSBAWM, Erik, Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991, Praha 1998
KÁRNÍK, Zdeněk, Malé dějiny československé 1867-1939, Praha 2007
KŘEN, Jan, Dvě století střední Evropy, Praha 2005
LENDEROVÁ, Milena (ed.), Z dějin české každodennosti. Život v 19. století, Praha 2009
GELLNER, Ernest, Národy a nacionalismus, Praha 1993
GELLNER, Ernst, Podmínky svobody. Občanská společnost a její rivalové, Brno 1997
HOBSBAWM, Erik, Národy a nacionalismus od roku 1780. Program, mýtus, realita,  Brno 2000
LOEWENSTEIN, Bedřich, Projekt moderny. O duchu občanské společnosti a civilizace, Praha 1995
MÜLLER, Karel, Češi a občanská společnost. Pojem, problémy, východiska, Praha 2002
ŠAMALÍK, František, Občanská společnost v moderním státě, Brno 1995
URBAN, Otto, Česká společnost 1848-1918, Praha 1982
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (31.01.2019)
ústní zkouška se bude skládat ze dvou částí/ otázek:
 
1. otázka bude vycházet z vlastního zájmu studenta/ studentky, který nabyl/a během četby povinné či doporučené literatury
2. otázka se bude týkat jednoho z probíraných témat přednášek
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html