SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Selected chapters of European history 3 - KHIS203
Title in English: Vybrané kapitoly z evropských dějin 3
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2018
Semester: both
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (07.01.2019)
Lectures are focused on leading intellectual, spiritual and political ideas of the Early Modern period in Europe,
namely those of them, refelections of which is still present within the European space; e. g. confessionalisation,
very first steps of rationalism, „absolutism“ (with full awarnes of problems of this term), the Estate politics and
„imperium mixtum“, beginnings of colonialism and confrontation with islam.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (07.01.2019)

78. Preiss, P.: Panorama manýrismu, Praha 1974.

79. Raková, S.: Dobrodruzi, puritáni a indiáni. Angličané v Novém světě, Praha 1998.

80. Raková, S., Víra, rasa, etnicita v koloniální Americe, Praha 2005.

81. Rataj, T.: České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí, Praha 2002.

82. Rejchrtová, N.: Václav Budovec z Budova, Praha 1984.

83. Royt, J.: Obraz a kult v barokních Čechách, Praha 1999.

84. Sborník příspěvků k době poddanského povstání roku 1680 v severních Čechách, Praha 1980.

85. Seibt, F.: Karel V. Císař a reformace. Praha 1999.

86. Sousedík, S.: Valerián Magni 1586-1661. Kapitola z kulturních dějin Čech 17. století, Praha 1983.

87. Svatoš, M. - Svatoš, M.: Živá tvář Erasma Rotterdamského, Praha 1985.

88. Swieteczký, B.: Kurucké války na Slovensku. Náčrt válečných událostí na Slovensku a v Podkarpatské Rusi koncem XVII. a počátkem XVIII. století (=Spisy Vojenského archivu RČS, I. 4.), Praha 1928.

89. Šindelář, B.: Vestfálský mír a česká otázka, Praha 1969.

90. Švankmajer, M.: Petr I. Zrození impéria. Praha 1999.

91. Urfus, V.: Císař Josef I. Nekorunovaný Habsburk na českém trůně, Praha 2004.

92. Urfus, V.: 19. 4. 1713. Pragmatická sankce. Rodný list podunajské monarchie. Praha 2002.

93. Válka, J.: Česká společnost v 15. - 18. století. II. Bělohorská doba. Společnost a kultura manýrismu, Praha 1983.

94. Válka, J.: Morava reformace, renesance a baroka (=Vlastivěda moravská, země a lid. Nová řada, sv. 6, Dějiny Moravy 2.), Brno 1996.

95. Vácha, Š. - Veselá, I. - Vlnas, V. - Vokáčová, P.: Karel VI. a Alžběta Krystýna, česká korunovace 1723, Praha - Litomyšl 2009.

96. Villari, R., ed., Barokní člověk a jeho svět, Praha 2004.

97. Vlnas, V.: Jan Nepomucký, česká legenda, Praha 1993 (Praha - Litomyšl 2013).

98. Vlnas, V.: Novokřtěnci v Münsteru, Praha 2002.

99. Vlnas, V.: Princ Evžen Savojský. Život a sláva barokního válečníka, Praha - Litomyšl 2001.

100. Vlnas, V., ed.: Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Praha 2001.

101. Vokáčová, P.: Příběhy o hrdé pokoře. Aristokracie českých zemí v době baroka, Praha 2014.

102. Vorel, P.: Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, Praha 1999.

103. Vorel, P.: Velké dějiny zemí Koruny české VII (1526-1618), Praha - Litomyšl 2005.

104. Zuber, R.: Osudy moravské církve v 18. století, 1695-1777 (=IV. díl Dějin olomoucké arcidiecéze.), Praha 1987, Olomouc 2003.

105. Žilka, F.: Jan Kalvín, život a dílo, Praha 1909.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (07.01.2019)

Požadavek na zájemce o zkoušku: uchazeč nastuduje minimálně 2 edice pramenů a dobových textů a minimálně 5 děl sekundární literatury námětově se vztahující k odpřednášené látce. Nemusí se nutně jednat o publikace z následujícího seznamu, předpokládá se však, že výběr literatury bude odpovídat chronologickému a teritoriálnímu rozpětí problematiky. Cizojazyčná literatura vítána!

Zkouška proběhne ústní formou.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html