SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Selected chapters of European history 1 - KHIS201
Title in English: Vybrané kapitoly z evropských dějin 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (07.01.2019)
Lectures are focused on leading intellectual, spiritual and political ideas of the Early Modern period in Europe,
namely those of them, refelections of which is still present within the European space; e. g. confessionalisation,
very first steps of rationalism, „absolutism“ (with full awarnes of problems of this term), the Estate politics and
„imperium mixtum“, beginnings of colonialism and confrontation with islam.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (10.12.2018)
A. Edice pramenů a dobových textů
1. Bohuslav Balbín, Krásy a bohatství české země, ed. Businská, H., Praha 1986.

2. Bohuslav Balbín, Pamětní nápis Bernardu Ignácovi z Martinic, ed. Hejnic, J., Praha 1988.

3. Bohuslav Balbín, Rozprava krátká, ale pravdivá, ed. Kopecký, M., Praha 1988.

4. Bohuslav Balbín, Verisimilia humaniorum disciplinarum. Nástin humanitních disciplín, přel. Ryba, B., Praha 1969.

5. Jan František Beckovský: Poselkyně starých příběhův českých, díl druhý (od roku 1526-1715), ed. Rezek, A. 3 sv., Praha 1879, 1880.

6. Václav Březan, Životy posledních Rožmberků, I-II, ed. Pánek, J., Praha 1985.

7. Václav Budovec z Budova: Antialkorán, ed. Rejchrtová, N., Praha 1989.

8. Marek Bydžovský z Florentina: Svět za tří českých králů, ed. Kolár, J., Praha 1987.

9. Bartolome de las Casas, O zemí indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější, ed. Gel, F., Praha 1954.

10. Cestopis Bedřicha z Donína, ed. Grund, A., Praha 1940.

11. Cesty ve znamení kříže. Dopisy a zprávy českých misionářů XVII.-XVIII. věku ze zámořských krajů, ed. Kalista, Z., Praha 1941.

12. České humanistické drama, ed. Kopecký, M., Praha 1986.

13. Mikuláš Dačický z Heslova, Paměti, ed. Mikulec, J., Praha 1996.

14. Deník rudolfínského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602-1633, eds. Koldinská, M. - Maťa, P., Praha 1997.

15. Dopis rabi Ovadji otci a další hebrejské renesanční cestopisy, ed. Boušek, D., Praha 2004.

16. Václav Hájek z Libočan, Kronika česká. Výbor historického čtení, ed. Kolár, J., Praha 1981.

17. Jan Amos Komenský o sobě, eds. Molnár, A. - Rejchrtová, N., Praha 1987.

18. Jireček, H., ed., Obnovené Právo a Zřízení zemské dědičného království Českého, Praha 1888.

19. Kalista, Z.: České baroko, Praha 1941.

20. Kalista, Z., ed., Korespondence císaře Leopolda I. s Humprechtem Janem Černínem z Chudenic, díl I. (duben 1660 - září 1663), Praha 1936.

21. Kalista, Z., ed., Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic, Praha 1941.

22. Kolmaš, J., ed., Karel Slavíček, Listy z Číny a jiná korespondence s evropskými hvězdáři (1716-1735), Praha 1995.

23. Korrespondence hraběte Václava Jiřího Holického ze Šternberka, ed. Schulz, V., Praha 1898.

24. Kořínek, J., Staré paměti kutnohorské, eds. Stich, A. - Lunga, R., Praha 2001.

25. Ludvík XIV., Paměti krále Slunce. Úvahy pro poučení dauphinovo, ed. Pokorný, M., Praha 2007.

26. Lutherův odkaz, Praha 1935.

27. Odhalení o Valdštejnově zradě a smrti. České znění relací Jaroslava Rašína a Octavia Piccolominiho, přel. Kristen, Z., ed. Pekař, J., Praha 1934.

28. Bartoloměj Paprocký z Hlohol, Zrcadlo Čech a Moravy, ed. Polišenský, J., Praha 1941.

29. Polišenský, J., ed.: Kniha o bolesti a smutku. Výbor z moravských kronik XVII. století, Praha 1948.

30. Polišenský, J. - Binková, S., eds., Česká touha cestovatelská, Praha 1989.

31. Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů, eds. Petráčková, V. - Vogeltanz, V., Praha 1979.

32. František Rakoczy, Zpověď, Vlastní životopis, přel. Gottwald, A., Praha 1908.

33. Paul de Gondi kardinál de Retz, Paměti, ed. Šindelář, B., Praha 1973.

34. Marie de Rabutin Chantal de Sévigné, Rozhovory na dálku. Výbor z dopisů, ed. Hartmanová, A., Praha 1977.

35. Pavel Skála ze Zhoře, Historie česká, ed. Janáček, J., Praha 1984.

36. Selské čili sousedské hry českého baroka, ed. Kalista, Z., Praha 1942.

37. Voltaire: Karel XII. král švédský, přel. Líva V. 2 sv. (= Z dílny osudu, III, VII.), Praha 1925, 1926.

38. Voltaire: Vláda Karola XII., Storočie Ľudovíta XIV., přel. Flochová, M. - Mrlianová, Z. S., Bratislava 1988.

39. Země dobrá, tj. země česká, eds. Kučerová, I. - Medová, L., Brno 1998.

40. Karel starší ze Žerotína, Z korespondence, ed. Rejchrtová, N., Praha 1982.

B. Sekundární literatura
Doporučené přehledy:

edice Dějiny Evropy (nakladatelství Vyšehrad, Praha)

řada Velké dějiny zemí Koruny české (nakladatelství Paseka, Praha - Litomyšl)

Jednotlivé tituly:

1. Ariès, P.: Dějiny smrti I-II, Praha 2000.

2. Bejblík, A.: Život a smrt renesančního kavalíra, Praha 1989.

3. Black, J.: Evropa osmnáctého století, Praha 2003.

4. Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách, Praha 1992.

5. Burke, P.: Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha 1996.

6. Burke, P.: Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2005.

7. Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996.

8. Bůžek, V., ed., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010.

9. Bůžek, V. - Král, P., eds., Člověk českého raného novověku, Praha 2007.

10. Bůžek, V. - Hrdlička, J. - Král, P. - Vybíral, Z.: Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha 2002.

11. Cardini, F.: Evropa a islám, Praha 2004.

12. Cerman, I.: Šlechtická kultura v 18. století, filozofové, mystici, politici, Praha 2011.

13. Coward, B.: Oliver Cromwell, Praha 2000.

14. Čechura, J.: Selské rebelie roku 1680, Praha 2000.

15. Čornejová, I.: Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách. Praha 1995.

16. Dangl, V.: Slovensko ve víre stavovských povstaní, Bratislava 1986.

17. Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996.

18. Englund, P.: Nepokojná léta. Historie třicetileté války, Praha 2000.

19. Englund, P.: Nepřemožitelný. Historie první severní války, Praha 2003.

20. Evans, R. J. W.: Rudolf II. a jeho svět, Praha 1997.

21. Evans, R. J. W.: Vznik habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003.

22. Fejtová, O. - Ledvinka, V. - Pešek, J. - Vlnas, V., eds.: Barokní Praha - barokní Čechie, Praha 2004.

23. Fučíková, E. - Čepička, L., eds., Valdštejn. Albrecht z Valdštejna a jeho doba, Praha 2007.

24. Fukala, R.: Role Jana Jiřího Krnovského ve stavovských hnutích, Opava 1997.

25. Gašparíková, A.: Povstanie Rákócziho a Slovania (=Sborník filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave VII, 55/2.), Bratislava 1930.

26. Ginzburg, C.: Noční příběh: Sabat čarodějnic, Praha 2003.

27. Ginzburg, C.: Sýr a červi. Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600, Praha 2000.

28. Delumeau, J.: Strach na západě ve 14. - 18. století, Praha 1997, 1999.

29. Hibbert, Ch.: Vzestup a pád rodu Medici, Praha 1997.

30. Hroch, M. - Petráň, J.: 17. století - krize feudální společnosti?, Praha 1976.

31. Hrubý, F.: Ladislav Velen ze Žerotína, Praha 1930.

32. Chastel, A.: Vyplenění Říma. Od manýrismu k protireformaci, Brno 2003.

33. Janáček, J.: České dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547, I-II, Praha 1968 (1971), 1984.

34. Janáček, J.: Rudolf II. a jeho doba, Praha 1987 (1997).

35. Janáček, J.: Století zámořských objevů, Praha 1959.

36. Janáček, J.: Valdštejn a jeho doba, Praha 1978.

37. Janáček, J.: Valdštejnova pomsta, Praha 1992.

38. Janáček, J.: Ženy české renesance, Praha 1976 (1987, 1996)

39. Jenšovský, B.: Politika kurfiřta saského v Čechách v posledních letech vlády Rudolfa II., Praha 1913.

40. Kalista, Z.: Čechové, kteří tvořili dějiny světa. Z historikova skicáře o XVI. a XVII. věku, Praha 1939 (1999).

41. Kalista, Z.: Česká barokní pouť. K religiozitě českého lidu v době barokní, Žďár nad Sázavou 2001.

42. Kalista, Z.: Mládí Humprechta Jana Černína z Chudenic. Zrození barokního kavalíra, Praha 1939.

43. Kalista, Z.: Století andělů a ďáblů. Jihočeský barok, eds. Pokorná, Z. - Vlnas, V., Jinočany 1994.

44. Kavka, F., Zlatý věk růží. Kus české historie 16. století, Praha 1993.

45. Knecht, R. J.: Richelieu, Praha - Litomyšl 2002.

46. Knoz, T.: Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty, Brno 2006.

47. Kopčan, V.: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko, Bratislava 1986.

48. Kovář, M.: Anglie posledních Stuartovců 1658-1714, Praha 1998.

49. Kovář, M.: Stuartovská Anglie, Praha 2000.

50. Kubeš, J., ed.: V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640-1740, Praha 2018.

51. Kučera, J. P. - Rak, J.: Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře, Praha 1983.

52. Kybal, V.: Jindřich IV. a Evropa v letech 1609-1611, Praha 1911.

53. Matějek, F.: Morava za třicetileté války, Praha 1992.

54. Matoušek, J.: Turecká válka v evropské politice v letech 1592-1594. Obraz z dějin diplomacie protireformační, Praha 1935.

55. Maťa, P.: Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004.

56. Mikulec, J.: Leopold I. Život a vláda barokního Habsburka, Praha 1997.

57. Mikulec, J.: Poddanská otázka v barokních Čechách (=Práce Historického ústavu ČAV, řada A - Monographia, 8.), Praha 1993.

58. Mikulec, J.: 31. 7. 1627. Rekatolizace šlechty v Čechách, Praha 2005.

59. Miller, J.: Odložený zrod Leviatana. Krize raně stuartovské monarchie (1603-1641), Praha 2006.

60. Molnár, A.: Na rozhraní věků. Cesty reformace, Praha 1985 (2008).

61. Muk, J.: Po stopách národního vědomí české šlechty pobělohorské, Praha 1931.

62. Munck, T.: Evropa v XVII. století (1598-1700), Praha 2002.

63. Niemojowska, M.: Poslední Stuartovci. Proti proudu dějin? Praha 2002.

64. Parker, G.: Filip II. Španělský král z rodu Habsburků. „Nejmocnější křesťanský vládce“, Praha 1998.

65. Pánek, J.: Poslední Rožmberkové - velmoži české renesance, Praha 1989.

66. Pánek, J.: Stavovská opozice a její zápas s Habsburky 1547-1577, Praha 1982.

67. Pánek J.: Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552, Praha 1987.

68. Pekař, J.: České katastry 1654-1789. Se zvláštním zřetelem k dějinám hospodářským a ústavním, Praha 1915.

69. Pekař, J.: Kniha o Kosti, Praha 1998.

70. Petráň, J., ed.: Dějiny hmotné kultury II. Kultura každodenního života od 16. do 18. století. 2 sv. Praha 1995, 1997.

71. Petráň, J.: Staroměstská exekuce, Praha 1971 (1985, 1996).

72. Pěkný, T.: Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 1993.

73. Polišenský, J.: Komenský - muž labyrintů a naděje, Praha 1996.

74. Polišenský, J.: Nizozemská politika a Bílá hora, Praha 1957.

75. Polišenský, J.: Třicetiletá válka a evropská krize 17. století, Praha 1970.

76. Polišenský, J. - Kollmann, J.: Valdštejn. Ani císař, ani král, Praha 1995.

77. Preiss, P.: Boje s dvouhlavou saní. František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha 1981 (2003).

78. Preiss, P.: Panorama manýrismu, Praha 1974.

79. Raková, S.: Dobrodruzi, puritáni a indiáni. Angličané v Novém světě, Praha 1998.

80. Raková, S., Víra, rasa, etnicita v koloniální Americe, Praha 2005.

81. Rataj, T.: České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí, Praha 2002.

82. Rejchrtová, N.: Václav Budovec z Budova, Praha 1984.

83. Royt, J.: Obraz a kult v barokních Čechách, Praha 1999.

84. Sborník příspěvků k době poddanského povstání roku 1680 v severních Čechách, Praha 1980.

85. Seibt, F.: Karel V. Císař a reformace. Praha 1999.

86. Sousedík, S.: Valerián Magni 1586-1661. Kapitola z kulturních dějin Čech 17. století, Praha 1983.

87. Svatoš, M. - Svatoš, M.: Živá tvář Erasma Rotterdamského, Praha 1985.

88. Swieteczký, B.: Kurucké války na Slovensku. Náčrt válečných událostí na Slovensku a v Podkarpatské Rusi koncem XVII. a počátkem XVIII. století (=Spisy Vojenského archivu RČS, I. 4.), Praha 1928.

89. Šindelář, B.: Vestfálský mír a česká otázka, Praha 1969.

90. Švankmajer, M.: Petr I. Zrození impéria. Praha 1999.

91. Urfus, V.: Císař Josef I. Nekorunovaný Habsburk na českém trůně, Praha 2004.

92. Urfus, V.: 19. 4. 1713. Pragmatická sankce. Rodný list podunajské monarchie. Praha 2002.

93. Válka, J.: Česká společnost v 15. - 18. století. II. Bělohorská doba. Společnost a kultura manýrismu, Praha 1983.

94. Válka, J.: Morava reformace, renesance a baroka (=Vlastivěda moravská, země a lid. Nová řada, sv. 6, Dějiny Moravy 2.), Brno 1996.

95. Vácha, Š. - Veselá, I. - Vlnas, V. - Vokáčová, P.: Karel VI. a Alžběta Krystýna, česká korunovace 1723, Praha - Litomyšl 2009.

96. Villari, R., ed., Barokní člověk a jeho svět, Praha 2004.

97. Vlnas, V.: Jan Nepomucký, česká legenda, Praha 1993 (Praha - Litomyšl 2013).

98. Vlnas, V.: Novokřtěnci v Münsteru, Praha 2002.

99. Vlnas, V.: Princ Evžen Savojský. Život a sláva barokního válečníka, Praha - Litomyšl 2001.

100. Vlnas, V., ed.: Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Praha 2001.

101. Vokáčová, P.: Příběhy o hrdé pokoře. Aristokracie českých zemí v době baroka, Praha 2014.

102. Vorel, P.: Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, Praha 1999.

103. Vorel, P.: Velké dějiny zemí Koruny české VII (1526-1618), Praha - Litomyšl 2005.

104. Zuber, R.: Osudy moravské církve v 18. století, 1695-1777 (=IV. díl Dějin olomoucké arcidiecéze.), Praha 1987, Olomouc 2003.

105. Žilka, F.: Jan Kalvín, život a dílo, Praha 1909.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (10.12.2018)

Požadavek na zájemce o zkoušku: uchazeč nastuduje minimálně 2 edice pramenů a dobových textů a minimálně 5 děl sekundární literatury námětově se vztahující k odpřednášené látce. Nemusí se nutně jednat o publikace z následujícího seznamu, předpokládá se však, že výběr literatury bude odpovídat chronologickému a teritoriálnímu rozpětí problematiky. Cizojazyčná literatura vítána!

Zkouška proběhne ústní formou.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html