SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
History of historiography - KHIS018
Title in English: Dějiny dějepisectví
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: KHIS174
Guarantor: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Incompatibility : KHIS174
Is incompatible with: KHIS174
Annotation - Czech
Last update: BENESZ (31.01.2013)
Předmět seznamuje studenty s vývojem historiografie a historického myšlení od doby zrodu evropské historiografie do současnosti. Soustřeďuje se na charakter a vývojové proměny metodiky historiografické práce, na povahu, strukturu a funkce historických textů, na sociokulturní kontext historiografie v jednotlivých obdobích a na charakteristiku vývoje metodologického a teoretického myšlení jako součásti celku historického myšlení. Součástí informační báze kursu je pochopitelně funkční thesaurus bibliografických a biografických údajů. Od 18. století se pak soustřeďuje na charakter a vývojové proměny metodiky historiografické práce, na povahu, strukturu a funkce historických textů, na sociokulturní kontext historiografie v jednotlivých obdobích a na charakteristiku vývoje metodologického a teoretického myšlení jako součásti celku historického myšlení a na mezioborové kontexty moderní historické vědy. Součástí informační báze kursu je pochopitelně funkční thesaurus bibliografických a biografických údajů.
Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (16.02.2019)

 

-          Bentley, Michael: Modern Historiography. An Introduction.  London - New York, Routledge 1991

-          Bolton, Jonathann (ed.): Nový historismus/ New Historicism, Brno 2007

-          Burke, Peter: Francouzská revoluce v dějepisectví - Škola Annales (1929-1989), Praha 2004

-          Dobiáš, Josef: Dějepisectví starověké, Praha 1948

-          Hanuš, J. (ed.): Ekumenické církevní dějepisectví. Dějiny, analýzy, perspektivy, Brno CDK 2003

-          Grabski, Felix Andrzej: Dzieje historiografii, Poznań 2003

-          Historický materialismus. Metodologické a teoretické problémy, Praha 1965

-          Iggers, Georg G. : Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002

-          Iggers, Georg. G. - Wang Q. Eedwars - Mukherjee Supriya:  A Globala Histiory of Modern Historiogpraphy, Pearson Education Limited 2008; něm. překlad Geschichtskulturen. Weltgeschiichte der     Historiographie von 1750 bis heute,  Göttingen 2013.

-          Kutnar, František - Marek, Jaroslav: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví (I-II, Praha 1973, 1977; 1997, 2009)

-          Leduc, Jean: Historici a čas, Bratislava 2005

-          Lutz, Raphael: Geschichtswissenchaft im Zeitalter der Extréme, München 2003

-          Rosen, J.  (Hg.): Westliches Geschichtsdenden. Eine interkulturelle Debatte, Göttingen 1999

-          Staročeská kronika tak řečeného Dalimila III, Praha 1995

-          Völkel, Markus: Geschichtschreibung, Köln - Weimar - Wien 2006

-          Veyne, Paul: Věřili Řekové svým mýtům?, Praha 1999

-          White, Hayden: Metahistorie, Brno 2011.

-          Zouhar jakub - Piolehla, Petr: Přehled církevní historiografie na Západě do konce osvícenství. Petr Mervart 2017.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (17.02.2019)

Rozprava nad úsekem vývoje historiografie či tématem, který studenta zaujal a k němuž se hlouběji seznámil a který umí zařadit do vývojových souvislostí. Nutným předpokladem atestace je seznam četby, který student předloží u zkoušky.

 

Obecné podmínky k atestacím:

Podmínkou k přihlášení se k atestaci  je absolvování kursu a seznam přečtené literatury, obsahující jak vybrané tituly uvedené v sylabech, tak literaturu podle vlastního výběru, a to v rozsahu: pro Z 3 tituly, pro ZK nejméně 7 titulů (knih a či relevantních stuií). Seznam musí být napsán podle základních bibliografických zásad: Autor (autoři), název, místo a datum vydání. V obou případech je atestace koncipována jako rozprava, mající ověřit znalost základních faktů a schopnost vřadit je do souvislostí odpovídajících zaměření a charakteru předmětu.

Atestace Z se uděluje na konci semestru při více jak 50% účasti na přednáškách a aktivit na nich, při nižší účasti na základě následné rozpravy

V jednom vypsaném termínu lze vykonat pouze jednu atestaci, výjimkou je Z a ZK z jednoho předmětu.

 

Syllabus - Czech
Last update: BENESZ (31.01.2013)

 

1.      Zrod evropské historiografie, dějiny dějepisectví jako disciplína

2.      Středověká historiografie

3.      Raně novověká historiografie - cesta k hiastorické vědě

4.      Zvědečtění historiografie v 18. - 19. století

5.      Empiricko-kritická historiografie jako "klasický model" vědeckého zkoumání dějin.

6.      Nová historie 20. století a její školy a proudy

7.      Postmoderní historiografie či posthistorie: pravda anebo pravdy?

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html