Czech and Central European history 2 - KHIS015
Title in English: České a středoevropské dějiny 2
Guaranteed by: Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: KHIS171
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Co-requisite : KHIS014
Incompatibility : KHIS171
Interchangeability : KHIS002
Is incompatible with: KHIS171
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Literature - Czech
Last update: BENESZ (31.01.2013)

Gebhart jan - Kuklík, jan: Druhá republika 1938 - 193,9. Praha - Litomyšl 2004.

Kárník Zdeněk, Malé dějiny československé 1867 - 1939, Praha 2007.

Kárník, Zdeněk: České země v éře první republiky 1 - 3. Praha 2000 - 2006.

Kováč, Dušan, Dějiny Slovenska. Praha

Pánek, Jaroslav - Tůma, Oldřich a kol.: Dějiny českých zemí. Praha 2008 (kap. VIII - XXII).

Urban, Otto: České a slovenské dějin y do roku 1918. Praha  1991.

 

Další dopl. literatura bude uváděna v přednáškách.

Syllabus - Czech
Last update: BENESZ (31.01.2013)

 

 1. Český stavovský stát 1526 - 1620/27a jeho postavení v Evropě
 2. Český stát a třicetiletá válka
 3. Společnost českého státu a její proměny v l. 1648 - 1740
 4. Na cestě k modernímu státu a národu - osvícenské reformy, národní hnutí
 5. Česká a německá společnost v českých zemích 19. století
 6. Politický život české společnosti a cesta k samostatnosti (1848 - 1918)
 7. Republika československá a její osudy (1918 - 1939)
 8. Nacistická okupace, válka a osvobození ČSR
 9. Poválečné Československo 1945 - 1948
 10. Lidová demokracie a socialismus - Československo pod komunistickou vládou
 11. "Zpět do Evropy!" ČSFR, ČR a SR po roce 1989.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (17.02.2019)

Znalost základních problémů českých dějin, schopnost uvádět je do vývojových i synchronně dobových souvislostí, dostatečná znalost literatury k tématům, která studenta zaujala. Formou zkoušky je rozprava.

 

Obecné podmínky k atestacím:

Podmínkou k přihlášení se k atestaci  je absolvování kursu a seznam přečtené literatury, obsahující jak vybrané tituly uvedené v sylabech, tak literaturu podle vlastního výběru, a to v rozsahu: pro Z 3 tituly, pro ZK nejméně 7 titulů (knih a či relevantních stuií). Seznam musí být napsán podle základních bibliografických zásad: Autor (autoři), název, místo a datum vydání. V obou případech je atestace koncipována jako rozprava, mající ověřit znalost základních faktů a schopnost vřadit je do souvislostí odpovídajících zaměření a charakteru předmětu.

Atestace Z se uděluje na konci semestru při více jak 50% účasti na přednáškách a aktivit na nich, při nižší účasti na základě následné rozpravy

V jednom vypsaném termínu lze vykonat pouze jednu atestaci, výjimkou je Z a ZK z jednoho předmětu.